Ivan Slavík
Hledání modrého květu
1988

Rukopis královédvorský
Kytice 56
Opuštěná 57
Žežhulice 58
Rukopisy 241-243

Poznámka:  Básně Rukopisů upravil Kamil Bednář.

Strana 243:
...   - Zvláštní ironií obou rukopisů bylo hned na počátku, že F. Palacký, jenž vytýkal V. Hájkovi nespolehlivost a lehkověrnost, sám opřel svoje líčení českého dávnověku ve svých Dějinách o nepravé Rukopisy královédvorský a zelenohorský - a v závěru, že rukopisný boj osmdesátých let 19. století, vedený ve jménu realismu a vědecké pravdy proti romantickým mýtům, vzápětí z pera své vůdčí postavy v jejím aprioristickém pojetí českých dějin (kupř. v České otázce) vytvořil nový, ve svých důsledcích dalekosáhlejší mýtus v pojetí národa i smyslu českých dějin.


Hledání modrého květu
Antologii z básní českého romantismu sestavil a předmluvou a medailóny autorů doplnil Ivan Slavík. Vydalo Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze roku 1988. Vytiskly Tiskařské závody v Praze. Vydání první. Náklad 2000 výtisků. Formát 16,5 x 11,5 cm. Počet stran 263.

Městská knihovna v Praze  [sign. B 17345]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná