LUMÍR
1857

Číslo 40  (1. října 1857):
Z Prahy a z venkova.

Strana 958 a 959:

V Králové Dvoře byla dne 29. září slavně odhalena socha Záboje, kterou tamní páni várečníci na památku nalezení rukopisu Kralodvorského objednali u svého spoluobčana sochaře Wagnera, jenž ji k všeobecné spokojenosti provedl. Vzor zdařilý viděli jsme v letošní výstavě Pražské. Socha Zábojova stojí již na kašně na náměstí. K slavnosti odhalení přijelo mnoho hostů do Králové Dvoru, mezi nimiž i slavný nálezce rukopisu, Vácslav Hanka. Hudbu řídil chvalně známý ředitel hudby u sv. Jakuba a křižovníků Pražských, pan Josef Krejčí, jenž také složil zvláštní příležitostní český sbor. Program této čistě národní a ryze české slavnosti, kamenotiskem rozšířený, byl tento: Hlučná hudba v osm hodin ráno. - Mše svatá v chrámu sv. Jana Křtitele. - Vítání příchozích p. t. hostů u správce várečního pana Kubského, seřadění se k průvodu a výprava k soše. - Mužský sbor od Josefa Krejčího. - Osvětlení dnešní slavnosti. - Odhalení sochy. - Přednešení básně "Záboj". - Zpěv. - Vyňatky z rukopisu Kralodvorského. - Píseň pod Vyšehradem. - Národní hymna. - Slavnostní hostina. - Společenský ples v sedm hodin večer v sále u pana Lorence. Proslov, jejž k této slavnosti sepsal mladý nadaný básník pan Josef Kolář, od pořadatelů slavnosti k tomu vyzvaný, sdělujeme tuto v úplném jeho znění.

   "Plesej slavný Dvore Králové,
   Zaleskni se opět dávným leskem,
   Neboť nejsi, nejsi nejmenší
   Mezi městy ve království Českém!

   Tys byl někdy dvorem králové,
   Sídlem lesku, sídlem České slávy,
   Tobě knížata se kořili,
   Paprsku tvé hvězdy jsouce ždavi.

   Ve tvých zdech se někdy ozýval
   Nejen břinkot zbraní na turnaji,
   Než i hlahol písní milostných,
   Rozléhaje se už v "černém háji".

   Avšak nejen písně milostné,
   Také zpěvy "o půtkách a bojích"
   Zaznívaly v hlučných besedách,
   Slavný Dvore, někdy ve zdech tvojích

   Přišla ale doba nešťastná,
   Přehnala se přes vlast bouře divá,
   A jak kroupy všechno zničila,
   Že až posud mnohá spousta zívá.

   A ty zpěvy, jako ptáčkové
   Rozplašení, pryč se rozletěly,
   Mnohé navždy, navždy umlkly,
   Pochovány mezi kruté střely.

   Jenom některé se ukryly
   Ve tvém lůně, Dvore staroslavný,
   Aby někdy světu hlásaly
   Země České slávu a lesk dávný.

   Nuže, plesej Dvore Králové,
   Zaleskni se opět dávným leskem,
   Neboť nejsi, nejsi poslední
   Mezi městy ve království Českém!

   Tys nám zacoval tu nejdražší
   Perlu z dávné České slávy,
   Jíž se nyní opět Čechů vlast
   Právem honosí a těší, baví.

   Jako někdy slavný otec vlasti,
   Karel, našel v lesích živé vody,
   Ježto nyní poskytují světu
   Trpícímu spásonosné hody;

   Tak i věrný vlasti České syn,
   Václav Hanka našel, Dvore, v tobě
   Živý pramen zpěvů minulých,
   Pochovaný v dlouhém, tmavém hrobě.

   A ty zpěvy, jako fénix jasný,
   Rozlétly se zvukem po vší vlasti,
   Budí dřímající, sílí bdící,
   Opojují vše svou jarou slastí.

   Proto plesej, Dvore Králové,
   Zaleskni se opět novým leskem,
   Neboť z tvého lůna skrytého
   Vzešlo světlo po království Českém!

   Kralodvorské písně ozařují
   Českou zemi jako hvězdy jasné,
   A jich zvučný hlahol, a lesk jasný,
   Neumlkne nikdy, neuhasne.

   "Zpěvu duchové se vznesli z hrobu,
   Aby zapudili živých mdlobu -
   Postavy to pominulých věků,
   Hlásající činy dávných reků:"

   Oldřicha a Duba Výhoně,
   Jižto Prahu, matku staroslavnou,
   Vyprostivše "od zlých Polanů",
   Navrátili zemi slávu dávnou;

   Statného Beneše Hermanova,
   Jenž se ujal vlasti osiřelé,
   Pobil Sasíky u Hrubé Skály,
   Vedravší se pro kořisti směle;

   Jaroslava, ježto na Hostejně
   Potřev Tataříny na hlavu,
   Sprostil Evropu od zlého jarma,
   Získal zbrani České oslavu;

   Činy šlechetného Záboje,
   Jenžto vida zkázu "na vše strany",
   "Zamútil se," zalkál v srdci svém,
   Sezval k spáse vlasti "ves lid branný",
   A uchopiv "zvučné varyto,
   Zapěl píseň z srdce bratrského",
   Že, jak Lumír někdy Vyšehrad,
   Tak on pohnul Čechy, bratra svého;
   A "vzňal k boji udatnosti křídla,
   Za bohy a za domácí sídla"
   Proti cizím krutým násilníkům,
   Proti cizích vrahů nájemníkům,
   A "jak lev udatný" bojoval,
   Až vlast vysvobodil, zachoval.

   Plesej slavný Dvore Králové,
   Nové slávy paprsky tě zlatí,
   Neboť bude ten rek nad reky,
   Slavný Záboj ve tvém středu státi.

   Díky "mužům srdcí bratrských",
   Jižto činy reka ocenili
   A ku slávě Dvora Králové
   Sochu Záboje tu postavili.

   Tím si jistě paměť nehynoucí,
   V vděčných srdcích navždy získali,
   Jež se nikdy, co Dvůr Dvorem bude,
   A Čech Čechem, ničím nezkalí.

   Záboj bude mezi námi státi
   Jako udatný rek z dávných dob,
   On nás bude učit o vlast dbáti,
   Bude sílit slabé, budit z mdlob;
   Bude nám i našim potomkům
   Zpívat "písně srdce bratrského",
   Bude učit hájit vlast a čest
   Proti všem nájezdům vraha zlého,
   Aby zkvétl v zemi České máj,
   By se ztracený zas vrátil ráj!

   Plesej slavný Dvore Králové,
   Zaleskni se novou slávou svojí,
   Neboť šlechetný rek z dávných dob,
   Slavný Záboj mezi námi stojí!

Číslo 41  (8. října 1857):
Z Prahy a z venkova.

Strana 980 a 981:

Z Králové Dvora. Skvělá a velmi dojemná byla slavnost, jakáž se při odhalení sochy Záboje dne 29. září konala na památku nalezení a před úplnou záhubou zachránění drahocenných pozůstatků starodávného písemnictví našeho, nyní tak zvaného rukopisu Kralodvorského, kteréž šťastně nalezeni a zachráněni stalo se před padesáti lety dne 16. září. Večer dne 27. zněla po městě hlučná hudba jako na uvítání příštího slavnostního dne. O desáté hodině roznesla se milá zpráva, že šťastný nálezce a ochránce vzácných těch písemních památek, proslulý pan Václav Hanka, na snažné pozvání k slavnosti přijel. Byl co velevítaný host ihned v přátelské obydlí uveden, a brzy na to přišli k obydlí tomu i sbory zpěváků Jaroměřských a Kralohradeckých, a k jeho poctě několik zpěvů přednesly. Ráno v osm hodin zněla opět slavnostní hudba po městě. Potom byla v hlavním chrámu Páně u sv. Jana Křtitele slavná mše svatá, již tamní důstojný pan děkan sloužil. Při ní zpívali se, vedením chvalně známého hudebního skladatele pana Krejčího, jež byl schvalně k slavosti té z Prahy přijel, nejkrásnější staročeské chorály; po pozdvíhování: "Svatý Václave" a "Hospodine pomiluj ny"; po požehnání "Svatý Bože, svatý silný", chorál též velmi starý. Kostel byl takměř přeplněn, a bylo patrno, že velební ti zvukové každého mocně dojímali. Po službách Božích byli mnozí z hostů v domě správce várečního, pana Kubského, přátelským zákuskem vyčastováni. Na to velmi četný průvod, v jehož čele byl pan podkrajský Šerks, pan starosta s městskou radou, pan bibliothekár Václav hanka a pan Francesconi, professor vlaského jazyka na vysokém učení Pražském, odebral se na náměstí, kdež na kašně socha Záboje stála zahalena. Nesmírné množství lidu se kolkolem shromáždilo. Tu přednešena byla kantata, již byl pan Krejčí ku kněžským druhotinám veledůstojného pana biskupa Litoměřického složil, a jižto zvláštní, slavnosti přiměřený text podložen byl. Pak vystoupil na zvýšené místo pan Bedřich Landrok, katecheta a ředitel hlavní a podreální školy Kralodvorské, a jádrnou a velmi zajímavou řečí promluvil k shromážděnému obecenstvu, na důležitost a významnost památní slavnosti té důmyslně poukazuje. Po odhalení sochy hrdinského Záboje, jenž stoje na skále, pravici na štít má položenou a levicí varyto k prsoum tiskne, vystoupiv na tribunu pan Kadlec, učitel školy podreální, vroucně přednesl báseň "Záboj, Slavoj a Luděk". Na to zaněla kantata, zvláštně k slavnosti té od pana Krejčího složená. Po zpěvu rozdávala se báseň, od pana Hanky již před příjezdem jeho tam zaslaná k památnímu odhalení sochy Záboje v královském věnném městě Králové Dvoře dne 29. září 1857 právě v čtyřicátý rok objevení Kralodvorského rukopisu, kterouž tuto doslovně podáváme.

   "Raduj se a plesej Dvore dávný!
    Raduj se vůkol dědiny!
   Dnem památným jestiť nám den slavný,
    Den to šedých věkův hrdiny,
   Jenž vypudil vrahy z naší země,
   A vítězstvím oslavil své plémě:
    Silou s vlídností vykonaným,
    Vítězstvím v ty časy neslýchaným.

   Zpěvem nejprv při varytě zvučném,
    Kojil smutek pádu vlasti své,
   A rozohniv srdce v sboru hlučném
    Veškero to plemě k boji zve.
   A tu táhnou v lesa ukrytosti
   Na ty vrahy, na nezvané hosti:
    Bylyť prudké boje, vzteklý chvat -
    A vše vzmohl jeho těžký mlat.

   Takých činů více opěváno -
    Rozléhalť se v lidu jejich hlas -
   Později však v nepamět to dáno,
    Pomaluť vše hubí žravý čas.
   A ty zpěvy taký osud měly,
   Že se skryly pod Žižkovy střely,
    Zpěvy plny síly, zvuku, vděk
    Přespaly tu mnohý dlouhý věk.

   Pod Žižkovy střely v pevné věži,
    V blízku požehnané svatyně:
   A teď čtyřicátý rok nám běží,
    Co se objevily nevinně.
   A Europa už jich slávu hlásá,
   A nad jejich výtečností jásá.
    Ty Záboji pak tu pevně stůj,
    A město k vlastenectví povzbuzuj!"
Staršímu z pánů várečníků podal pan Hanka skvostný exemplář polyglotty rukopisu Kralodvorského na věčnou památku slavnosti této, a vybídnul pana Francesconiho, aby přednesl některé překlady rukopisu Kralodvorského, by obecenstvo tuto vzácnou památku písemnictví našeho i v jiných jazycích slyšelo. Pan Francesconi přednesl "Záboje" v anglickém překladě pana Vratislava, pak Eichhofův překlad francouzský, a konečně kus ze svého překladu vlaského. Aby obecenstvo též polyglottu slovanskou slyšelo, přednesl, na páně Hankovo vybídnutí, pan professor Štefan "Jelena" v jazyku ruském a "Jahody" v jazyku horvatském, načež pan Hanka sám přednesl překlady polské a lužické. Pan Václav Böhm, kaplan Dobrušský, deklamoval báseň "Jelen" v překladu německém. Na to zazněla národní hymna a sbory se zpívaly. Shromáždění se nyní rozešli, a při hostinách bylo pak mnoho přípitků pronešeno. Ve tři hodiny obstoupli zpěváci Záboje a několik sborů tam zpívali, opět množstvím lidu obklopeni. Někteří z pp. hostů odebrali se do věže, kdež rukopis před čtyřiceti lety nalezen byl. Rukopis nepochybně ukryt byl v staré skříni, nyní již zrušené, načež po zdetlení zadního prkna spadnul na zem a tu mezi střelami Žižkovými zapomenut ležel, až nálezcem svým na světlo Boží opět přiveden a slavně po vlastech i cizinách rozšířen byl. Na procházce okolo kostela zastavili se i tam, kde býval hrad královny Alžběty a kdež ještě některé památky po něm pozorovati. Večer byl ples v sále pana Lorence, četnými transparenty ozdobeném, z nichž hlavní byl představující Záboje a pod ním poprsí páně Hankovo. Sál byl plný. Hlučné intrady zazněly, když pan Hanka s panem podkrajským a městským představenstvem do sálu vkročil. Zábava byla velmi vřelá a srdečná. Tak ukončila se slavnost objevení rukopisu Kralodvorského, o němž Angličan Vratislav praví, že tak vážně chová se ve zvláštní skříni v museu Českém, jako "magna charta" v Anglicku.


LUMÍR.  Belletristický týdenník.
Odpovědný redaktor: Ferdinand B. Mikovec. Vychází každý čtvrtek o 10. hodině. Tisk a sklad Kateřiny Jeřábkové. Expedice je v Uršulinské ulici č. 140. V Praze 1857. VII. ročník.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná