Český časopis historický
1994

RECENZE
ČČH 1994, ročník 92., číslo 2., strana 355 a 356:

Julius ENDERS, Rukopis Zelenohorský a Královédvorský, vznik, styl a básnická hodnota staročeské orální poesie, Praha, Neklan 1993, 404 s.

Nakladatelství Neklan vydalo od téhož autora roku 1991 edici Rukopisů a roku 1993 Jazykovědný rozbor Rukopisu Zelenohorského, Královédvorského a dalších textů s nimi spojovaných. Třetí kniha se zabývá, jak ukazuje její podtitul, především estetikou a etikou RKZ. Obránci Rukopisů se tedy u nás opět hlásí o slovo. Enders nepovažuje za pravé jen oba Rukopisy, ale i písemnosti, které za padělky pokládali kdysi i obránci RKZ (např. Píseň pod Vyšehradem a Milostnou píseň krále Václava - viz s. 27). V dnešní podobě byl podle autora RZ zapsán v 11. nebo 12. století (s. 27), RK na konci 14. století (s. 59). Je nutno přiznat, že k svému tématu přistoupil Enders s velkou pílí a na základě dosti rozsáhlé literárněvědné literatury. Aby obhájil svou základní tezi, že RKZ jsou pravé, musel se však také zabývat historickou a paleografickou problematikou. Polemizuje proto se statěmi, které o této problematice byly uveřejněny ve sborníku RKZ - dnešní stav poznání (Sborník Národního muzea v Praze, řada C, XIII/XIV, 1968/1969). Při této polemice se projevilo to, co je typické pro obhájce RKZ z tohoto století: znají výborně RKZ a literaturu o nich, nemohou však být odborníky ve všech oborech, které se RKZ zabývaly. Na počátku 8. kapitoly, která je věnována paleografické stati Z. Fialy z uvedeného sborníku, autor svou neodbornost upřímně přiznává. Z toho, co píše, je zřejmé, že obecný vývoj písma a způsob jeho zkoumání skutečně blíže nezná; proto závažné námitky buď bagatelizuje (zkratky pro "pře" a "při" - s. 48), nebo nechápe (ligatury "ia" a "rs! - s. 49). K tvrzení Ivanovovy komise, že RZ byl napsán na palimpsestu, Enders poznamenává, že to svědčí spíše o pravosti (s. 28); vůbec mu nevadí, že důkazem proti pravosti RZ není skutečnost, že byl psán na palimpsestu, ale že pod textem, který klade do 11.-12. století, bylo objeveno písmo mladší. Pokud se autor zabývá historickou problematikou RKZ, je typické, že se jen velmi stručně dotýká básně Jaroslav, která je pro posouzení RK z historického hlediska nejdůležitější. Jeho nesouhlas s postupem historiků, kteří se zabývali hodnověrností pramenů týkajících se údajné bitvy u Olomouce roku 1241, svědčí jen o tom, že zásady historické kritiky nechápe. Jestliže mi vyčítá, že jsem se ve zmíněném ssborníku nezabýval Marešem uváděnými doklady z Erbenových Regest o delším pobytu Tatarů na Moravě v uvedeném roce (s. 38), mohu k tomu jen podotknout, že jde o Bočkova falza z minulého století. Báseň (podle Enderse píseň) Oldřich, které věnoval značnou pozornost, je podle něho "idealisovaný Thietmar, který jako současník líčených dějů se projevil zpravodajem nejpřesnějším" (s. 71); kronika, o jejíž znalosti u nás nenalézáme až do počátku 17. století ani stopu, tedy byla známa autorovi předlohy básně, podle Enderse z 11. století (s. 59). V knize jsem nenašel zmínku o důkazu podvrženosti RK, s nímž vystoupil Josef Pekař: v básni Beneš Heřmanóv se mluví o Hrubé Skále, ačkoliv se tento název pro hrad v Českém ráji objevuje až v 18. století. Chtěl jsem si tuto skutečnost ověřit podle rejstříku, ale tam hesla Josef Pekař a Hrubá Skála uvedena nejsou, i když se v textu knihy tato jména vyskytují. Podle mého mínění autor vynaložil na sepsání této knihy mnoho času a usilovné snahy marně.
J.Mz.   (Jaroslav Mezník)

Odpověď dr. Enderse na kritiku J. Mezníka.


Český časopis historický
1994, ročník 92., číslo 2.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná