Ottův slovník naučný nové doby
dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému
dílu druhého svazek druhý
Praha 1933.

Strana 1021 a 1022:

Hanka Václav, čes. slavista a spis., spolutvůrce Rukopisů. Hlouběji dovolila nahlédnouti do H-y osobnosti, plné záhad, jeho obsáhlá slovanská korespondence. (V. A. Francev, Pisma k V. Ganke iz slavjanskich zěměl, Varšava 1905). Jeho vyd. stč. památek jsou nedbalá a nekritická, ale zpopularisovala znalost stč. literatury. Pravopisné opravy, analogická a synthetická (viz Čechy str. 280), jež úsilně vymáhal, se ujaly na prospěch čes. pravopisu. Jako bibliotekář Nár. musea H. svévolně a mystifikátorsky měnil text ve svěřených mu rukopisech, ale tyto nedostatky mravní kázně vyvažoval soust. budováním slovan. odd. knihovny. To se jemu, tlumočníku a prostředkovateli slovan. vzájemnosti, obecně váženému za hranicemi, dařilo znamenitě. Nejvelkolepějším dílem H-ovým však zůstanou rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Dnes, kdy již není nejmenší pochybnosti o H-ově autorství lyrického obsahu, filologického ustrojení, starožitnické a paleografické podoby obou rukopisů, bude úkolem lit. historie nově zhodnotiti H-ův básnický přínos do čes. poesie, v poetické chudobě první čtvrtiny 19. stol. přínos jistě geniální. - Korespondenci V. H-y s J. Dobrovským otiskl A. J. Vrťátko v ČČM 44, 1870; s D. Zubryckým K. Studynskyj v ČČM CIV, 1930. "H-ovy písně a Prostonár. srbskou muzu" vydal kriticky J. Máchal 1918. Nejlepší monografie, ale s tendencí obžalobnou a usvědčující proti H-ovi falsátorovi: Jos. Hanuš v Lit. čes. XIX. stol. 2. vyd. I. 1911. Jos. Smolík, Zlaté mince s domnělým opisem pegnaze, Rozpr. Čes. akad. 1906, Zd. Nejedlý, Kotle a lesní rohy (Sbor. Gollův 1906), St. Souček, Dvě pozdní mystifikace H-ovy 1924, Fr. Gabriel, H-ova aféra s Májovým snem, Listy Fil. LIX, 1932, V. A. Francev, Očerki po istoriji češskago vozrožděnija (Varšava 1902), Týž, Gessnerovy Idylly v překladu H-ově, Sborn. prací prof. V. Tillovi 1927, M. Szyjkowski, Polská účast v čes. obrození I. 1931, R. Jakobson, Pamjati V. V. Ganki (v čas. Centralnaja Jevropa 1931).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná