J A S O Ň
časopis poučný a zábavný.
1859

Strana 73 a 74:
FEUILLETON.

Rozsudek o soudu p. Hanky proti D. Kuhovi.

Dne 25. srpna shromáždilo v literárním ohledu zajímavé pře líčení valný počet právníků a literátů v Novoměstské súdnici. Jednalo se o urážky na cti, panu Hankovi, mus. bibliotekáři, ve věcích Králodvorského rukopisu v pražském žurnálu "Tagesbote aus Böhmen" učiněné. Obžalovaný byl David Kuh, redaktor jmenovaného listu, zastoupen Drm. Federsellem. Poněvadž pan Hanka přelíčení přítomen nebyl, zastával jej p. Dr. Frič. Rozsudek rozhlášen teprv 26. srpna, a zní takto:
"David Kuh, redaktor "Tagesbotu", jest přečinu proti bezpečnosti cti, v §. 488. trest. zákonem naznačenébo, tiskopisem spáchaného, vinen, a dle §. 493 a §. 251 s ohledem na §. 264 b a c, a užitím §. 260 b a §. 266 trest. zák. odsuzuje se k vězení dvou měsíců s postem prvního a třetího pátku každého měsíce po čas trestu, ku ztrátě sto zlatých rak. čísla z kauce a krom toho k náhradě výloh trestním řízením spůsobených."
Odůvodnění rozsudku soudců bylo, jakž následuje: "Články v "Tagesbotu" pod nápisem "Handschriftliche Lügen und paleografische Vahrheiten," č. 276, 285, 289, 292 a 299 ročníku 1858 uveřejněné, jsou nerozlučitelně mezi sebou spojeny společným nadpisem římskými po sobě jdoucími čísly a obsahem. Přihlíží-li se k této souvislosti, obsahují řečené články smyšlené příběhy, které Hanku mohou v mínění veřejném snížiti a povržlivým učiniti. V článcích těchto přivádí se pověstný padělatel Simonides s domnělým padělatelem čcských rukopisů ve spojení, a praví se, že Hanka na sobě nechal hanu literárního podvodníka. Toto místo nelze jinak vykládati, nežli že na Hankovi hana literarního podvodníka tak dlouho zůstane, pokud zkouškou rukopisů z ní nebude očištěn; poněvadž se ale zkouška tato posud neučinila, následuje, že ona hana posud trvá. Dále praví se v jmenovaných článcích, že Hanka vybledlé písmo Králodvorského rukopisu novou barvou potřel a mohl prý to učiniti jen proto, poněvadž prý věděl, že "pouze nové obnovuje." Na slovech těchto zakládá se zjevné obvinění, že Hanka věděl, že obnovený rukopis jest stvůrou doby novější, a že tedy s vědomím obecenstvo oklamal, vydávaje jej za starší. Obvinění takové ale jest smyšlené; Hanka jest znám co nálezce Králodvorského rukopisu; místo, čas a okolnosti, v jakých rukopis nalezl, určitě uvedl a seznání své přísahou stvrdil. Seznání jeho jest mimo to potvrzeno dvěma pod přísahu vzatými svědky, pověžným Šafrem a kostelníkem Trnkou. Hanka se před obecenstvem nikdy za více nevydával, nežli za nálezce rukopisu. Ve věci, o kterou se jedná, jest zcela lhostejné, je-li Králodvorský rukopis původní, neb podvržený. Ano i kdyby podvržený byl, nesmí Hanka, jmenován býti padělatelem, poněvadž dokázal, že rukopis nalezl a kterak jej nalezl. Kuh jest, jak seznal, odpovědným redaktorem "Tagesbote aus Böhmen", řečené články obdržel a v listu svém uveřejnil. Tvrdí sice, že Hanku nikterak neurazil a že ho urazit nechtěl; poněvadž ale onen článek nepřipouští jiný výklad, nežli urážlivý, a poněvadž uveřejnění urážky o sobě již úmysl, uraziti v sobě obsahuje; jest v tomto případu přečin a tedy i vina obžalovaného dokázána. Obžalovaný sice k ospravedlnění svému uvádí, že článek řečený vzat jest z části z jiných děl, na př. Dobrovského, Palackého a j.; to však před soudem nerozhoduje. Dle zákona jest vždy trestu hoden, nechť se uveřejnění překroucených neb smyšlených udání zakládá na vlastním neb cizím tvrzení. Na uražení na cti, spáchané tiskopisem, ukládá §. 493 trestního zák. trest vězení šesti měsíců až do jednoho roku a ztrátu 100 až 500 zl. z kauce. Přihlížeje k tomu, že proti obžalovanému nesvědčí okolnosti stěžovací ovšem ale polehčovací, že Kuh posud byl dobře zachovalý (§. 264 b) a od jiných k přečinu sveden jest (§. 274 c), a odvolávaje se na §. 260 b, že totiž Kuh jest otec rodiny a že by delším trestem na svobodě živnost jeho do nepořádku přijíti mohla, šel soud pod nejmenší zákonem ustanovený trest a vyměřil trest vězením na dva měsíce; za to ale musel jej zase dle §. 253 doplniti vězením s postem. Ztráta kauce zakládá se na §. 251 tr. zák. Poněvadž soukromý žalobník na základě §. 493 žádal, aby vyřčený nález na útraty odsouzeného tiskem se uveřejnil, učiní se, čehož k tomu zapotřebí jest, jakmile nález právní moci nabude." - Pan Kuh zadal odvolání své.


JASOŇ  časopis poučný a zábavný.
Odpovědný redaktor: Jan Erazim Sojka. 1859.

Knihovna České společnosti rukopisné   [sign. 119]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná