Rupert M. Přecechtěl
Rozhled dějin českoslovanské literatury
1872

Strana 168:

Václav Hanka, (nar. 10. června 1791 v Hořenovsi). Největší vplyv na Hanku mělo působení Dobrovského. Od r. 1823 až do své smrti zastával Hanka velmi svědomitě úřad knihovníka v Museu českém. Hanka se oddal badání v oboru staré historie slovanských kmenů a řeči a to s nemalým úspěchem.
Proslul i co šťastný nálezce Rukopisu Královédvorského (nalezen 16. září 1817), jehož vydáním nemálo k osvěžení národního ducha i písemnictví přispěl.
Vyznamenal se hlavně vydáváním spisu mluvnických a staroslovanských památek. I také co starožitník a to hlavně v oboru numismatiky si získal čestného jména. Vzájemnost slovanskou neunavným dopisováním se všemi téměř náčelníky slovanských národů a vydáváním památek a mluvnických děl různoslovanských vydatně budil a pěstoval, a náležel bez odporu k nejznámějším a k nejoblíbenějším mužům Slovanstva.
Co básník šťastně zpěvností a líbezností svých písní vynikl. Mnohá z těchto písní znárodněla. - Tuhé boje proti odpůrcům Rukopisu zhořčily a zkrátily život jeho; zemřel 12. ledna 1861. V roce 1848 co předseda "Slovanské Lípy" vystoupil na jeviště politické a neohraženou ducha přítomností zachránil sbírky Musea před vandelismem rozlítěného vojska. Na 20000 Slovanů doprovodilo miláčka svého ku hrobu na Vyšehrad. Hanka stojí před námi co veliký vzor pevného a ryzího karakteru, svědomitého, i neunavného učence a skromného i velezasloužilého křísitele a dobrodince národa. -


Rozhled dějin českoslovanské literatury a životopisy českoslovanských výtečníkův.
Sepsal Rupert M. Přecechtěl, Dr. bohosloví v klášteře Servitův, čestný občan sl. města Frenštátu a sl. obce Ratajské na Moravě. Druhé úplně nové vydání. S podobiznou Arnošta z Pardubic. Právo překladu vyhražuje se. Nákladem Dr. Rup. Přecechtěla. V Kroměříži 1872. K dostání u vydavatele, jakož i ve všech řádných kněhkupectvích a v národní kněhtiskárně Josefa Šperlína. Formát 16 x 11,5 cm. Počet stran 263.

Moravská zemská knihovna  [sign. 1-0092.788]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná