Národy nehasnau:
Dokud gazyk žige
Magj bytnost gasnau;
Ale gako zmige
Cizota se wige,
Kde proň city hasnau:
Duch i sláwa hnige.

W. Hanka
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná