ALMANAH
vydaný
za příčinou odhalení pomníku

+ MDru. Otak. Jedličkovi dne 6. a 7. září 1884.

Moje upomínky.   Napsal Dr. Otakar Jehlička.
I. V domě otcovském.
Dobo mládí, dobo štěstí, dobo blažená! Kdož nevzpomínal by na tě s city srdce rozechvívajícími, kdož nekochal by se rád a často v upomínkách na tvé chvíle krásné, šťastné a zajisté do posledního dechu nezapomenutelné!
Často - přečasto zalétá mysl má nazpět v ty doby milé, - v duši zvoní mi na sta upomínek a srdce rozechvěje se sladkobolnou tesknotou, - vždyť vidím za sebou kus ráje - bohužel na vždy ztraceného, na vždy nenahraditelného. Zde z dlouhé řady - pouze několik těchto pomněnek!
Narozen jsem v Hořiněvsi (v Kralohradecku) dne 22. prosince 1845. Otec můj, lékařství a ranhojičství doktor Jan Jedlička - rodem z obce Kluky u Čáslavi - byl tam vrchnostenským lékařem a za posledních let svých i starostou obce. Za doktora lékařství povýšen byl na vysokých školách pražských dne 2. srpna 1842; v Hořiněvsi působil po více jak dvacet let. Smím snad zde napsati, že co lékař byl všeobecně vážen a oblíben a že i co starosta obce získal si skutečných zásluh o povznešení rodné vísky mé; jeho neúnavným přičiněním sebrán potřebný náklad na zřízení věžních hodin, kteréž od r. 1861 zdobí chrámovou věž hořiněvskou, - k jeho podnětu uspořádána v červnu 1862 v Hořiněvsi skvělá beseda, jejíž výnosem položen základ k fondu na zakoupení kovové podobizny Václava Hanky na rodný jeho dům v Hořiněvsi, a již dne 7. září téhož roku uspořádána byla péčí čelnějších občanů hořiněvských a okolních památná slavnosť odhalení této podobizny, o níž na jiném místě obšírněji se zmíním. K otcovu podnětu založeny jsou také sady ovocné na druhdy pustých pozemcích obecních - zejména u tak zvaného račického kříže, - jeho péčí vysázeno jest i překrásné nyní stromořadí kaštanové podél silnice v obci, za jeho úřadování co starosty uvedeny jsou i knihy obecní v náležitý pořádek a založena před slavností Hankovou i skvostná kniha pamětní, zdobená velkou podobiznou Hankovou a opatřená pak vlastoručními podpisy veliké části účastníků slavnosti řečené, mezi nimiž byly pospisy i mnohých vysoce zasloužilých a vynikajících mužů našich, zejména Františka Palackého, dra. F. L. Riegra, dra. Karla Sladkovského, Jana Nerudy, bibliotékáře Vrťátka, skladatele Zvonaře, Jos. Baráka, prof. Jos. Koláře, dra. K. L. Klaudyho a mnohých jiných. Pamětní kniha ta bohužel ve vřavě bitvy kralohradecké dne 3. července 1866, kdy obec z větší části byla občanstvem opuštěna a vojskem vše na rub bylo zobraceno a na mnoze i zničeno, - zmizela. I mnoho jiných podniků ku prospěchu obce čelících měl otec můj na zřeteli, avšak hlavně dlouholetá churavosť - a částečně i jiného druhu překážky - činnosť jeho za posledních dob žití úplně přerušovaly. Nezištností svou získal si zejména u chudého lidu trvalé upomínky. Zemřel dne 3. ledna 1865 v stáří 50 let.

Poznámka:
Slibovaná rozšířená vzpomínka na slavnost Hankovu   (...uspořádána byla péčí čelnějších občanů hořiněvských a okolních památná slavnosť odhalení této podobizny, o níž na jiném místě obšírněji se zmíním...)   nebyla v další části Jedličkových pamětí nalezena.


Almanah vydaný za příčinou odhalení pomníku
+ MDru. Otakaru Jedličkovi, spisovateli a městskému lékaři v Smiřicích, dne 6. a 7. září 1884. Redakcí Dr. Viléma Ryby, žurnalisty v Praze. V Smiřicích 1884. Nákladem komitétu pro postavení pomníku + MDr. Ot. Jedličkovi. Tiskem firmy F. & V. Hoblík v Pardubicích. Počet stran 63.

Národní knihovna v Praze   [54 K 39357]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná