SVĚTOZOR
List pro zábavu a literaturu
1861

Světozor List pro zábavu a literaturu. Ve Vídni v úterý 5.2.1861
Číslo 3., strana 209 a 210:
Václav Hanka.

Posledního dne minulého měsíce konalo se slavné requiem za Hanku v předním chrámu Páně Vídenském u Augustinů, důstojně i velebně, za velikého účastenství slovanského obecenstva. Zpomínali jsme spolu na ztrátu druhau, kterau utrpělo v témž měsíci Slovensko naše úmrtím slovútného rodáka dra. Reusza! Listy veřejné jsau plny zpráv o slavnostech smutečních za Hanku; z Paříže i z Černé Hory, z Krakova i z Budína ozývají se hlasy saucitů.
Zemřel starec náš, muž sedmdesátiletý, o němž možno říci, že od prvých mladých let svých žil a působil ku prospěchu vlasti, muž vážený, jehož jmeno po Europě známo, jehož i zásluhy od vysokých i nízkých stejně uznávány.
Pocházeje Hanka (narozen dne 10.  junia 1791 v osadě Hořiněvsi kraje Hradeckého) z rodu rolnického, skonal po dlauhé pauti životní, ozdoben množstvím vyznamenání: Byl komendor Ruského řádu sv. Anny druhé a rytíř řádu sv. Vladimíra třetí třídy, majetník Rakouských, Ruských a jiných zlatých medailí pro vědu a umění, knihovník musea království Českého, veřejný docent staroslovanského a ruského jazyka na universitě Pražské, řádná aud královské České společnosti nauk, čestný aud cís. ruských universit Vileňské i Charkovské, cís. Ruské společnosti pro dějepis a starožitnosti v Moskvě, dějepisné Korytanské jednoty v Celovci, družstva pro dějepis i starožitnosti Jihoslovanské v Záhřebě, dopisující aud cís. Ruské akademie věd, pak Ruské zeměpisní společnosti v Petrohradě, tovaryšstva přátel nauk ve Varšavě, učené společnosti university Krakovské, společnosti Šlesvicko-Hostýnsko-Lauenburské, společnosti pro Pomořanský dějepis a starožitnosti, Slezské společnosti pro vlasteneckou osvětu, král. Dánské společnosti pro zpytování severních starožitností v Kodani, Zhořelecké společnosti věd, Zvěřínské jednoty pro dějezpyt a starožitnosti Meklenburské, společnosti přátel dějepisu a starožitností v Odesse a c. Rakouské akademie věd ve Vídni, Římské akademie dei Quirity, rada Ruské carské university v Petrohradě aj.
Okolnosti tomu chtěly, že se teprvé roku 1804 dostal na gymnasium kralohradecké, kteréž absolvoval r. 1809, načež se odebral do studií filosofických v Praze, a meškal roku 1813 v druhém roku studií právnických ve vídni, kde se účastnil při redakci Prvotin pěkného umění. Navrátiv se do Prahy seznámil se s arciotcem slavistiky, Dobrovským, jemuž byl při pracech filologických napomocen. V septembru 1817 našel ve Dvoře Králové proslavený Rukopis. R. 1820 stal se bibliothekárem při Museum, v kterémžto postavení setrval plných 40 roků.
První spis jejž Hanka vydal, bylo "Vypsání Rusie a jejího vojska" r. 1815.
Dále vydal Dvanáctero písní 1815-18. - Pravopis český 1817. - Prostonárodní musa srbská 1817. - Rhüsa krátká historie slovanských národů 1818. - Gessnerovy idylly 1819. - Igor Svatoslavič 1821. - České předpisy 1822. - Mluvnice čili saustava jazyka slovanského 1822. - Dějiny české v obrazích 1822-24. - České historické zpěvy 1826. - Modlitby při službách Božích pro mužské. - Sbírka nejdávnějších slovníků latinsko-českých 1833. - Krakowiaky 1834. - Příležitostné básně 1833-36. - Mluvnice polského jazyka 1839. - Počátky posvátného jazyka slovanského 1846. - Počátky ruského jazyka 1850. aj.
První svazek "Starobylých skládání" vydal Hanka r. 1817, věnovaný Jngmannovi. - Roku 1819 vyšlo první vydání Rukopisu Kralodvorského s německým překladem od Svobody, tehdá profesora na gymnasium Jindřichohradeckém.
Hankova činnost byla odprvu národní a to ani ne tak česká, jako vůbec slovanská. Zalíbeným předmětem jeho byl církevní obřad staroslovanský. Byl muž málo mluvný, přivětivý, ochotný, stále činný, mládeže milovný, vzdělání jejího hledající.
Jím proslaveno jest jméno české u Slovanů, jméno slovanské u Čechů, obojí před světem europejským. Památka jeho vždy zůstane požehnaná i slavná.


Světozor List pro zábavu a literaturu.
Vycházel v letech 1858 až 1861 jako příloha ke Slovenským Novinám ve Vídni. Redaktor D. Lichard. Spolupracovník Dr. H. Jireček. Tiskem OO. Mechitharistův.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná