Slavnost odhalení pomníku
Václavu Hankovi v Hořiněvsi

Národní Listy 1890

Národní Listy   ročník XXX. číslo 87 (29.3.1890)
strana 3:
(Zasláno.)
Vlasteneckému obecenstvu!
Již v letech 1876-77 sešlo se v Hořeněvsi několik ctitelů o náš národ tak velezasloužilého muže, Václava Hanky, za tím účelem, by společnou pílí a prací působili v Hořeněvsi a nejbližším jeho okolí v ten smysl, aby dílem veřejnými sbírkami, dílem pořádání zábav sbíráno bylo na důstojný pomník tomuto znamenitému muži, který by v rodné jeho obci hořeněveské postaven býti měl.
Přičinění dotčených vlastenců nezůstalo bez účinku. Obětivé obecenstvo celého širokého okolí přičinilo se, seč síly jeho stačily, aby vytknutému cíli zadost učinilo.
Sešla se tehdáž dosti značná částka peněžitá, která jsouc jistě a vhodně uložena, dostoupila nyní takové výše, že s úplným přesvědčením ve zdar dostavila se možnost, by myšlenka před lety projevená, stala se skutkem.
Z příčin těch ustavil se nyní v Hořeněvsi "Komitét pro zbudování důstojného pomníku Václav Hankovi" - vymohl sobě úřadního schválení a přičinil se plnou pílí, by ještě letošního roku důstojný pomník postaven byl.
Vlastenecké obecenstvo naše zajisté s radostí uvítá tuto zvěst, že v čase co nejkratším čestně oslavena bude památka velikého a zasloužilého bojovníka za čest a povýšení národu našeho a že i nyní neodvrátí od komitétu pomocné ruky své, ale naopak, že zájmů jeho uchopí se co nejrozhodněji a podporovati bude jej jak duševně tak i hmotně.
Aby nedostávající se částka peněžní co nejdříve se sešla, obracíme se s plnou důvěrou ku všemu vlastenecky cítícímu občanstvu a žádáme, by pořádáním sbírek a hojným přistupováním za členy komitétu ve hmotný prospěch jeho působilo.
Členové komitétu jsou: a) zakládající, b) přispívající, c) činní.
Zakládajícím členem komitétu stane se, kdo jednou pro vždy k vytčenému jeho účelu hotově nejméně 10 zl. daruje.
Přispívajícím členem stane se ten, kdo po čas trvání komitétu hotově k účelu jeho ročně 2 zl. r. m. skládá.
Činným členem může býti každý, kdo složil 20 kr. zápisného a skládá valnou hromadou ustanovený příspěvek měsíčně 10 kr.
Veškeré zásilky a přihlášky zasílány buďtež "Komitétu pro postavení důstojného pomníku Václavu Hankovi v Hořeněvsi."
Za komitét:
Josef Řehák, starosta obce, t. č. předseda.
Karel Wolf, řídící učitel, t. č. jednatel.
Josef Černý, statkář a zemský poslanec, t. č. pokladník.


Národní Listy   ročník XXX. číslo 136 (18.5.1890)
strana 10:
(Zasláno.)
Vlasteneckému obecenstvu Zemí koruny České.
Již v letech 1876-77 sešlo se v Hořiněvsi několik ctitelů pro náš národ tak velezasloužilého muže Václava Hanky za tím účelem, by společnou pílí a prací působili v Hořiněvsi a nejbližším jeho okolí v ten smysl, aby dílem veřejnými sbírkami, dílem pořádání zábav sbíráno bylo na důstojný pomník, který by v rodné jeho obci hořiněveské znamenitému tomuto muži byl postaven.
Přičinění uvedených vlastenců nezůstalo bez účinku. Obětivé obecenstvo celého širokého okolí přičinilo se, seč síly jeho stačily, aby vytknutému cíli zadost učinilo.
Sešla se tehdáž dosti značná částka peněžitá, která jsouc jistě a vhodně uložena, dostoupila nyní takové výše, že s úplným přesvědčením ve zdar dostavila se možnost, by myšlénka před léty projevená skutkem se stala.
Z příčin těch ustavil se nyní v Hořiněvsi "Komitét pro zbudování důstojného pomníku Václav Hankovi" - vymohl sobě úředního schválení a přičiňuje se plnou pílí, by ještě letošního roku důstojný pomník postaven byl.
Vlastenecké obecenstvo naše zajisté s radostí uvítá tuto zvěst, že v čase co nejkratším čestně oslavena bude památka velkého a zasloužilého bojovníka za čest a povýšení národa našeho a že i nyní neodvrátí od komitétu pomocné ruky své, ale naopak, že zájmů jeho chopí se co nejrozhodněji a podporovati jej bude jak duševně tak i hmotně.
Aby nedostávající se částka peněžní co nejdříve se sešla, obracíme se s plnou důvěrou ku všemu vlastenecky cítícímu občanstvu a žádáme, by pořádáním sbírek a zábav, jakož i hojným přistupováním za členy komitétu ve hmotný prospěch jeho působilo.
Členové komitétu jsou: a) zakládající, b) přispívající, c) činní. - Zakládajícím členem komitétu stane se, kdo jednou pro vždy k vytčenému jeho účelu hotově nejméně 10 zl. r. m. daruje.
Přispívajícím členem stane se ten, kdo po čas trvání komitétu hotově k účelu jeho ročně 2 zl. r. m. skládá.
Činným členem může býti každý, kdo složil 30 kr. zápisného a skládá valnou hromadou ustanovený příspěvek 10 kr. r. m. měsíčně.
Veškeré zásilky a přihlášky zasílány buďtež "Komitétu pro postavení důstojného pomníku Václavu Hankovi v Hořiněvsi."
Za komitét:
Josef Řehák, starosta obce, t. č. předseda.
Karel Wolf, řídící učitel, t. č. jednatel.
Josef Černý, statkář a zemský poslanec, t. č. pokladník.


Národní Listy   ročník XXX. číslo 196 (18.7.1890)
strana 6:
(Zasláno.)
Slavným pěveckým jednotám!
Dne 24. srpna b. r. odhalen bude slavnostním způsobem pomník Václava Hankovi v jeho rodišti Hořiněvsi. Při tomto slavnostním výkonu zapěny budou některé sbory. Aby přednesení sborů těch mohutnější a velkolepější bylo, jest zapotřebí součinnosti širší. Proto vyzýváme přátelsky ctěné bratrské spolky pěvecké, by laskavě sil svých k tomu propůjčily a s námi společně ku zvýšení a zdaru celé slavnosti pomocny byly. Doufáme, že co nejhojněji a v brzku ctěné pěvecké jednoty přihlášky své u pěvecko-ochotnické jednoty "Hanka" ve Smiřicích učiní, odkudž potřebné sbory ihned ku cvičení jim zaslány budou.
Za pěvecko-ochotnickou jednotu "Hanka" ve Smiřicích a za komité pro postavení pomníku Václavu Hankovi v Hořiněvsi:
J. Andrejsek, předs. pěv.-ochotn. jedn. "Hanka" ve Smiřicích.
J. Řehák, předs. komit. v Hořiněvsi.


Národní Listy   ročník XXX. číslo 221 (12.8.1890)
strana 3:
Slavnost odhalení pomníku Václavu Hankovi v Hořiněvsi.
Slavnost odhalení pomníku Václavu Hankovi v Hořiněvsi odbývá se v neděli dne 24. srpna. V předvečer slavnosti 23. srpna o 7. hod. za střelby z hmoždířů osvětlení obce a průvod s lampiony a hudbou obcí. Na to slavnostní představení ochotnické jednoty hořiněveské "Václav Hrobčický z Hrobčic" od Stroupežnického. Proslov od J. Jahna. Po divadle koncertuje místní hudba. - Dne 24. srpna:
1.  O 6. hodině ráno hudba obcí.
2.  O půl 9. hod. uvítání hostí a jednot na nádraží a na hranicích obce.
3.  O půl 10. hod. zkouška pěveckých jednot.
4.  O 10. hod. seřadění průvodu na prostranství sv. Františka.
5.  O 10. hod. mše sv.
6.  Průvod v prvotním pořádku k pomníku.
7.  Slavnostní řeč pana Jos. Friče, spisovatele z Prahy.
8.  Slavnostní kantáta, zapějí spojené jednoty pěvecké.
9.  Odevzdání pomníku obci.
10.  Sbor na rozchod.
O 2. hod. odpol. banket. (Kuvert 1 zl. 50 kr.) O 3. hod. odpol. koncert spojených kapel hořiněveských v zahradě rodného domu V. Hanky.
Večer: Ples v sále hostince p. Josefa Paděry. Ku pohodlí pp. účastníků slavnosti vypraven bude dne 24. srpna z nádraží české obchodní dráhy ve Smiřicích po 8. hod. ráno zvláštní vlak do Hořiněvsi, večer pak o 7. hod. zpět, tak že všichni hosté, kteří jsou odkázáni na vlaky jih.sev. něm. spoj. drýhy, v čas a pohodlně do Hořiněvsi i zpět do Smiřic dopraveni budou. Přihlášky k banketu přijímá do 20. srpna t. r. výbor slavnostní, v němžto zasedají pp.:
Jos. Řehák, předseda, Jos. Černý, pokladník, Karel Volf, jednatel.

strana 5:
(Zasláno.)
Rodáci! Čechové!

Národové nehasnou, dokud jazyk žije.   (Hanka.)
Heslo to spojilo na počátku našeho století několik mužů, v jichž ňadru žila horoucí láska k vlasti a mateřštině a práci jejich požehnané podařilo se, odvaliti kámen, kterýmž nenávisť a zášť nepřátel hrob národa našeho zatížila, a Čech, právě když se toho nejméně nepřátelé jeho nadáli, slavil své vzkříšení. -
Mezi muže, již obrovskou tu práci vykonali a zachránivše lidu našemu jazyk jeho, národní bytí jeho zajistili, nalézá se na místě neposledním náš rodák
Václav Hanka.
Celý život muže toho posvěcen službě vlasti, pro ni žil, pro ni pracoval; on to byl, jemuž Prozřetelnost přála najíti nejdražší skvost naší poesie národní, rukopis královédvorský, jehož krásami a nadšením vlasteneckým celá pokolení naše odchována byla, pokolení, kteráž to, o čem vlastenci naši snili, uskutečnila a národ z poníženosti a poroby k statečnosti a hrdému sebevědomí uvedla. A tomu muži práce vlastenecké, jenž v osadě naší světlo světa spatřil, postavilo občanstvo podporováno horlivě ctiteli Hankovými pomník, kterýž v neděli dne 24. srpna t. r. slavnostním způsobem v Hořiněvsi odhalíme a k této slavnosti sahající významem svým daleko za hranice naší osady zveme všechny krajany a vlastence, těšíce se, že s námi vzdají poctu jednomu z mužů těch, již nás z mrákoty smrtné probudili a čestnému životu národnímu vrátili.
Přijeďtež tedy všichni, kdož uznáváte práci našich buditelů, kdo chcete vzdáti hold svůj zásluze, přijďte mezi nás v slavný den naší osady a budete nám všichni upřímně vítáni!
Na shledanou v Hořiněvsi dne 24. srpna 1890.
Slavnostní komité.

Národní Listy
Majitel a vydavatel JUDr. Julius Grégr. Odpovědný redaktor Josef Anýž. Tiskem v tiskárně "Národních Listů".
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná