Vácslav  Hanka
Rodinná kronika 1864

Rodinná kronika   ročník IV., číslo 80, strana 21:

Vácslav Hanka

Vácslav Hanka byl ve skutečném životě tím, čím pěvec Slávy Dcery byl v říši poesie.
Kollar zpěvem probouzel idei vzájemnosti slovanské. - Hanka uskutečňoval v životě vzájemnost tuto, kteráž se stala životním úkolem jeho.
Ctihodný stařec lnul stejnou láskou ke všem sbratřeným kmenům slovanským.
Kdokoli ze vdálených zemí slovanských, buď si to z Rusi, Polsky, Srbska, Chorvatska, Lužice, Slovinska, Bulharska neb kterékoli jiné země slovanské do Prahy zavítal, putoval nejprvé k Hankovi, jehož staroslovanská dobrosrdečná hostinnost po všech koncích slovanského světa již známa byla, a jenž každého s ochotou uvítal.
Pamětní knížka Hankova obsahuje proto také zajímavou sbírku nejrozmanitějších autografů ve všech nářečích i podřečích slovanských, pocházející nejvíce od vynikajících osobností, spisovatelů, básníků a umělců slovanských.
Působení Hankovo bylo tiché a neunavné.
Byltě Hanka v tom ohledu věrným obrazem činnosti svého národa.
Musel zakoušeti mnoho trpkých ústrků od nepřátel svých, snášeti hanu od podlých a ošemetných lidí, podkládaly se mu falše, spílalo, na cti utrhalo, zásluhy jeho ztenčovaly; Hanka však, ač se ho to bolestně dotýkalo, jako nešlechetné nájezdy na národ český činěné, mlčel a nedada se ničím másti, pokračoval na dráze své vytrvale a neunavně.
Podáváme v dnešním čísle obraz náhrobku Hankova, kterýžto náhrobek postaven jest podle nákresu architekta Ullmana nákladem Svatoboru na hřbitově vyšehradském.
Jmeno nezapomenutelného nálezce nejdražšího pokladu literatury české, Rukopisu Kralodvorského, žije vděčně zapsáno v paměti celého národa, ve kteréžto nejskvělejší pomník zesnulému křísiteli národnosti české postaven jest.


Rodinná kronika  Obrázkové listy nedělní k zábavě a poučení.
Vydavatel: Schreirer a Fuchs. Odpovědný redaktor: Jan Neruda. První spolupracovník: František Schwarz. Vychází 2x měsíčně. Praha 1862-1865.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná