Jiljí Jahn
Slavnostní proslov.

Strana 5 až 7:

       Slavnostní proslov.

     O vlasti česká, bídná, opuštěná,
     tvé plémě v noci nad propastí sténá
     a sterý rozbroj mezi tvými syny
     uspává život, vraždí jaré činy.
     O kéž by zanechali nám svou víru
     duchové těch velebných bohatýrů,
     kteříž tak rádi v tichém sjednocení,
     chystali vlasti spásu, oslavení,
     kéž naše kroky řídí, ostříhá
     posvátný duch tichého genia! -
     Přetěžká doba nyní nám nastává,
     čin tisícerý žádá naše síly
     a posud neblahé nás spory mýlí,
     bez sjednocení nedaří se sláva!
     O hleďte všickni ku skrovnému hrobu
     a znejte lépe sílu svou, svou mdlobu.
     Ten, jenž teď dřímá v půdě české, svaté,
     v popeli knížat našich, zdař Jej znáte?
     On tenkrát, když náš národ v těžkém spánku
     se ani blízkých nenadál červánků,
     kde bylo ještě hanbou, Čechem slouti
     a věrně ku národu svému lnouti,
     on tenkráte již kráčel v zbožné pýše
     do naší minulosti svaté říše,
     kde šumí tisíceré síly zdroje,
     kde jásají českého slova boje,
     on z pramenů, z nichž předkové již pili
     dobýval národu zas nové sily,
     na brány minulosti klepal, hřměl -
     a náhle nový svět otevřel!

     A náhle jako bujné proudy horské
     nám zajásaly zpěvy Kralodvorské,
     jak hrdé, bleskem zulíbané sosny
     se vznesly nad mrak, vichr zkázonosný,
     jak lávy proud v užaslý svět se draly,
     jak laviny hněv odpor potíraly,
     jak orli spěly k báni ku nebeské
     a slávou ověnčily jmeno české
     a mezi věstců zástup neskonalý
     písmenem věčným český národ psaly.

     O jak tu rázem v Čechách život vzplanul,
     jak bujně dech nového jitra vanul,
     jak záhy z červánků se rozvily
     bujarý život, pokrok zdařilý!
     Však jenom krátký čas byl nový den
     tak lesku, slávy pln a nezkalen;
     přezáhy závisť ozvala se podlá
     a jedovatým ostnem národ bodla,
     posměchem, ničemnými úklady
     ohryzovala jeho poklady
     a Jej, jenž prospěl nám v takové míře,
     Jej prohlásila vztekle za šejdíře.
     Nepřáliť národu tak skvělé zdoby,
     chtěli jej zaklít do trvalé mdloby,
     chtěli, by život, jenž mu v srdci plál,
     před světem jako klamu výkvět stál.

     Tak zhynul muž, závistí uhlodaný,
     však národu nezazní více hrany.
     Hanka zaň zemřel, on však posud žije
     a kletbou poráží ty zrádné zmije,
     on žije, pláče zesnulého reka
     a vznáší k nebi jeho svaté jmeno,
     by od budoucích věků bylo ctěno
     ve chrámě, v kterémž celý národ kleká.

     Již dozuřila protivníků lesť,
     Hankovo jmeno velebně se skvěje,
     a slávy nevadnoucí ratolesť
     z kolébky, hrobu jeho nám se směje.
     Na Vyšehradě královském spočívá
     teď slavně, neúhledné chýše syn,
     políbek slunce vniká v hrobu stín,
     a nad ním zesnulého vzkaz zaznívá:
     "Hoj bratří jenom neunavně k předu,
     by vnuk se činem vyrovnal zas dědu,
     nechť světem jako Kralodvorské šípy,
     váš čin zas kráčí, vaše síla kypí;
     nechť zalekne se zmrzačilé plémě,
     jrž v tmách tak hrdě vynášelo témě;
     nechť kají se ti zaslepení bloudi,
     an národ vstal a vrahy svoje soudí.
     Slyšíte hromu hlas, vesmírem lomcující?
     Zmužile v před, vy boží bojovníci."

Jiljí Vratislav Jahn (22.1.1838 - 18.5.1902)   Středoškolský profesor, novinář, básník a politik.


Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862.
Čistý výtěžek určen nadaci Hankově. V Praze. Sklad Slovanského kněhkupectví. Tisk K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze, roku 1862. Formát 21,5 x 14 cm. Počet stran 28.

Národní knihovna v Praze.   [sign. 54 E 2271]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná