Josef Kolář
Plesej slavný Dvore Králové

LUMÍR   ročník VII. číslo 40  (1. října 1857)
Strana 958 a 959:


   "Plesej slavný Dvore Králové,
   Zaleskni se opět dávným leskem,
   Neboť nejsi, nejsi nejmenší
   Mezi městy ve království Českém!

   Tys byl někdy dvorem králové,
   Sídlem lesku, sídlem České slávy,
   Tobě knížata se kořili,
   Paprsku tvé hvězdy jsouce ždavi.

   Ve tvých zdech se někdy ozýval
   Nejen břinkot zbraní na turnaji,
   Než i hlahol písní milostných,
   Rozléhaje se už v "černém háji".

   Avšak nejen písně milostné,
   Také zpěvy "o půtkách a bojích"
   Zaznívaly v hlučných besedách,
   Slavný Dvore, někdy ve zdech tvojích

   Přišla ale doba nešťastná,
   Přehnala se přes vlast bouře divá,
   A jak kroupy všechno zničila,
   Že až posud mnohá spousta zívá.

   A ty zpěvy, jako ptáčkové
   Rozplašení, pryč se rozletěly,
   Mnohé navždy, navždy umlkly,
   Pochovány mezi kruté střely.

   Jenom některé se ukryly
   Ve tvém lůně, Dvore staroslavný,
   Aby někdy světu hlásaly
   Země České slávu a lesk dávný.

   Nuže, plesej Dvore Králové,
   Zaleskni se opět dávným leskem,
   Neboť nejsi, nejsi poslední
   Mezi městy ve království Českém!

   Tys nám zacoval tu nejdražší
   Perlu z dávné České slávy,
   Jíž se nyní opět Čechů vlast
   Právem honosí a těší, baví.

   Jako někdy slavný otec vlasti,
   Karel, našel v lesích živé vody,
   Ježto nyní poskytují světu
   Trpícímu spásonosné hody;

   Tak i věrný vlasti České syn,
   Václav Hanka našel, Dvore, v tobě
   Živý pramen zpěvů minulých,
   Pochovaný v dlouhém, tmavém hrobě.

   A ty zpěvy, jako fénix jasný,
   Rozlétly se zvukem po vší vlasti,
   Budí dřímající, sílí bdící,
   Opojují vše svou jarou slastí.

   Proto plesej, Dvore Králové,
   Zaleskni se opět novým leskem,
   Neboť z tvého lůna skrytého
   Vzešlo světlo po království Českém!

   Kralodvorské písně ozařují
   Českou zemi jako hvězdy jasné,
   A jich zvučný hlahol, a lesk jasný,
   Neumlkne nikdy, neuhasne.

   "Zpěvu duchové se vznesli z hrobu,
   Aby zapudili živých mdlobu -
   Postavy to pominulých věků,
   Hlásající činy dávných reků:"

   Oldřicha a Duba Výhoně,
   Jižto Prahu, matku staroslavnou,
   Vyprostivše "od zlých Polanů",
   Navrátili zemi slávu dávnou;

   Statného Beneše Hermanova,
   Jenž se ujal vlasti osiřelé,
   Pobil Sasíky u Hrubé Skály,
   Vedravší se pro kořisti směle;

   Jaroslava, ježto na Hostejně
   Potřev Tataříny na hlavu,
   Sprostil Evropu od zlého jarma,
   Získal zbrani České oslavu;

   Činy šlechetného Záboje,
   Jenžto vida zkázu "na vše strany",
   "Zamútil se," zalkál v srdci svém,
   Sezval k spáse vlasti "ves lid branný",
   A uchopiv "zvučné varyto,
   Zapěl píseň z srdce bratrského",
   Že, jak Lumír někdy Vyšehrad,
   Tak on pohnul Čechy, bratra svého;
   A "vzňal k boji udatnosti křídla,
   Za bohy a za domácí sídla"
   Proti cizím krutým násilníkům,
   Proti cizích vrahů nájemníkům,
   A "jak lev udatný" bojoval,
   Až vlast vysvobodil, zachoval.

   Plesej slavný Dvore Králové,
   Nové slávy paprsky tě zlatí,
   Neboť bude ten rek nad reky,
   Slavný Záboj ve tvém středu státi.

   Díky "mužům srdcí bratrských",
   Jižto činy reka ocenili
   A ku slávě Dvora Králové
   Sochu Záboje tu postavili.

   Tím si jistě paměť nehynoucí,
   V vděčných srdcích navždy získali,
   Jež se nikdy, co Dvůr Dvorem bude,
   A Čech Čechem, ničím nezkalí.

   Záboj bude mezi námi státi
   Jako udatný rek z dávných dob,
   On nás bude učit o vlast dbáti,
   Bude sílit slabé, budit z mdlob;
   Bude nám i našim potomkům
   Zpívat "písně srdce bratrského",
   Bude učit hájit vlast a čest
   Proti všem nájezdům vraha zlého,
   Aby zkvétl v zemi České máj,
   By se ztracený zas vrátil ráj!

   Plesej slavný Dvore Králové,
   Zaleskni se novou slávou svojí,
   Neboť šlechetný rek z dávných dob,
   Slavný Záboj mezi námi stojí!


LUMÍR.  Belletristický týdenník.
Odpovědný redaktor: Ferdinand B. Mikovec. Vychází každý čtvrtek o 10. hodině. Tisk a sklad Kateřiny Jeřábkové. Expedice je v Uršulinské ulici č. 140. V Praze 1857. VII. ročník.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná