Jindřich Šohájek
PAMĚTI

RKZ.
Pamětí díl V., část 3.
Vzpomínky, úvahy a komentáře.
Čsl. společnost rukopisná.
Praha, 19. dubna 1954.
(rukopis - 439 stran)

Strana 439:

Doslov.

Po jedenáctiměsíční namahavé práci (od 12.5.1953) ukončuji třetí část Pamětí. Doufal jsem, že touto částí dílo úplně ukončím. Nahrnulo se mi ale během práce tolik důležitého materiálu, bez něhož by jednotlivé úseky boje o R-y nebyly řádně osvětleny. V tomto období věc RKZ po stránce vědecké, ideové a administrativní stála na výši situace. Že nedošlo k důsledkům z toho vyplývajícím zabránily události, o nichž bude psáno v poslední čtvrté závěrečné části Pamětí. Třetí právě skončenou část Pamětí jsem psal za nejtěžších podmínek a překážek, jaké nynější doba v cestu klade. V tom třeba hledati příčinu některých závad. Práce na Pamětech při mém vysokém věku jde již nad mé fyzické i duševní síly. Přece však budu pokračovati a prosím Pána, by mi ještě popřál dílo dokončiti.

V Praze 19. dubna 1954 o Velikonocích.

Jindřich Šohájek

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná