Emanuel Rádl
T. G. Masaryk, hrdina nové doby
Vyprávěno chlapcům
Praha 1946.

Strana 5 až 17:
Hrdina nové doby

Kdo z vás, milí hoši, by si nepřál býti tak slavný, aby udivil své rodiče, vynikl nad celou třídu, aby byl ctěn ode všech známých, od celého světa? Každý člověk žije v přesvědčení, že Prozřetelnost jej ustanovila k něčemu zvláštnímu ve světě - ale málo lidí má dobrou vůli, uvésti toto vnitřní povolání ve skutek všem viditelný. Vymlouvají se, že jsou chudí, že neměli příležitosti k velkým činům a zatím zahálejí a chudými zůstávají a příležitost uteče. Vizte na našem národním hrdinovi T. G. Masarykovi, jak se dovedl státi velkým.
... ... ...

V Praze podnikl odvážnou věc. Některým českým spisovatelům se totiž náš národ zdál málo slavný i usmyslili si ošidit celý svět, vymyslit si slavné činy našeho národa a tak to nastrojit, aby všichni myslili, že se ty činy opravdu staly. Sepsali tajně pěkné básně o slavných činech starých Čechů, jako by je byl napsal někdo před mnoha sty léty, napodobili řeč i písmo, jak se za pradávna psalo, a ještě jinak tyto rukopisy upravovali, takže se zdálo, jakoby opravdu pocházely ze staré doby. Poto dělali, jako by tyto básně náhodou zastrčené objevili kdesi a začali je hned rozhlašovati do světa, že prý je z nich vidět, jaké básně staří Čechové dokázali, a jaké slavné jsou činy, o kterých se tam píše. Podařilo se jim opravdu oklamat skoro celý svět. Těm básním, které od té doby mají jméno "Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský", uvěřil celý český národ, byl na ně hrdý, uložil je do musea jako drahocennou památku, neboť ani Němci neměli nic tak krásného. I jiní národové se divili jejich kráse a překládali je do svých jazyků. Ale nic pod sluncem nezůstane tajného. Ti podvodníci se dopustili ještě jiných nehezkých věcí a proto jim někteří rozumní mužové nedůvěřovali a po straně se říkalo o rukopisech, že nejsou pravé. Jenže veřejně to u nás nesměl nikdo říkat, protože se to považovalo za útok na národní čest; takovou radost měli Čechové z těch Rukopisů, že si myslili, že by bez nich snad český národ ani nemohl žít. Masaryk slyšel pošklebky o Rukopisech, a uvěřil, že nejsou pravé. Mlčeti o tomto poznání však nechtěl; jak by bylo možné, říkal si, aby celý národ věřil něčemu, co mu nalhali podvodníci? Všecko, co pravíme a co děláme, má býti pravdivé; jaká by to byla sláva národa, která by byla založena na podvodu? Řekl si tedy, že povede veřejný důkaz o podvodu, spáchaném Rukopisy, spojil se s několika učenými přáteli, kteří dovedli rozpoznati, jak opravdu Rukopisy byly vyrobeny, a žádal, aby celý národ český jeho důkazům uvěřil a rukopisy zahodil, protože jsou nepravé. Ach, to vám byl strašný povyk proti němu v Čechách! Lidé myslili, že je chce připravit o nejkrásnější památku národní, že chce českou vlast zostudit a prodati nás Němcům. Teď to bylo Masarykovi dobré, že jako hoch ničeho se nebál a že se naučil spoléhati jen na sebe sama. Nedal se a nedal, a když proti němu nejvíc křičeli, odpovídal jen: dokažte, že nemám pravdu - a to nikdo nemohl. A tak skončil tento veliký rukopisný boj, který Masaryk vzbudil, tím, že celý národ s tolika učenými a mocnými muži musil ustoupit a dáti za pravdu Masarykovi a hloučku jeho přátel, protože měl pravdu a protože se nebál.


Strana 21 až 40:
Masarykův ideál moderního hrdiny

Jako každý mladý muž jistě i mladý Masaryk šel do světa hledat svého hrdinu. Kdo jest pravým hrdinou? - ...

Palacký je zajisté naším velkým vzorem, ale i k němu je třeba býti kritický: jsme nadšeni jeho horoucí láskou k národu, jeho pracovitostí, historickou geniálností, ale nepřijímáme jeho konservativnosti, ani nedůsledného poměru k Rakousku. Ježíšovo učení a jeho život vysoko, vysoko převyšují názory a život kteréhokoli člověka, ale kritický pozorovatel i v něm najde nedostatky a bude hledati ideál dokonalosti ještě výš. A tak ctění hrdin nesmí překážeti kritice hrdin; kritika pak nás poučí, že jsou také "hrdinové", jichž vůbec nesmíme ctíti: jakým jest hrdinou Jaroslav, vítěz nad Tatary, osoba Rukopisů, vymyšlená na oklamání českého národa?
Nejen ctění hrdin, nýbrž i zavrhování domnělých hrdin kritika si žádá. Kolik falešných hrdin odkryl Masaryk! Schopenhauer, Hanka, Kvíčala, Jungmann, Národní Listy, katolická moderna, mladočeští vůdcové všeslovanští ...


Emanuel Rádl: T. G. Masaryk, hrdina nové doby
Vyprávěno chlapcům. MCMXLVI. Vydavatelské oddělení YMCA. Třetí vydání. Praha 1946. Vytiskl J. Šnajdr na Kladně v nákladu 5000 výtisků. Formát 17 x 12 cm. Počet stran 43.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná