H. Gordon Skilling
T. G. MASARYK
Proti proudu 1882-1914
1995

1. Akademický obrazoborec

Strana 22 až 24:

Spor o Rukopisy

Všechny dosavadní rozpory a střetnutí byly jen skromnou předehrou k tomu, co se rozpoutalo během sporu o pravost starobylých Rukopisů, údajně nalezených v letech 1817 a 1820; ve skutečnosti se jednalo o falešné podvrhy, které vznikly dokonce až po datu údajného nálezu. Masaryk sám nepatřil mezi původce sporu; sotva však do něj vstoupil, stal se rázem "mluvčím a organizátorem" kritiků Rukopisů. Z odborného hlediska měl sice největší váhu filolog Jan Gebauer, Masaryk však byl "dynamickým duchem celého boje, jeho metodologickým usměrňovatelem a organizátorem". Ustavil na univerzitě "generální štáb pro rukopisný boj" a sám byl "generálem, řídícím boj". Z univerzity se stalo bitevní pole; profesorský sbor se polarizoval na konzervativní část, kterou zosobňoval zvláště Martin Hattala a později Jan Kvíčala, oba zastánci pravosti Rukopisů, a na část progresivnější, k níž patřili Jan Gebauer a Jaroslav Goll - ti prohlašovali Rukopisy za falza. Masaryk se vedle své organizátorské role zapojil do sporu i odborně. Kritikové Rukopisů chápali, že v sázce je vědecká pravda a svoboda badatelské a studijní činnosti. Tuto myšlenku Masaryk vyjádřil již v počáteční fázi sporu ve svém článku v Athenaeu, v kontextu vztahu morálky a národa: "Nepochybuji ..., že čest národa vyžaduje, aby byla hájena a rozpoznávána pravda - a nic více; je daleko morálnější a vyžaduje větší odvahu uznat omyl nežli se ho zastávat, a to i tehdy, když se v něm ocitá celý národ."
To, co se zpočátku jevilo jen jako vědecká polemika, se velmi rychle změnilo na urputný politický zápas, ve kterém sehrály významnou roli noviny a publicistika. Kritici Rukopisů měli snahu udržet si objektivní vědecký postoj; jejich protivníci však do celé záležitosti vtáhli veřejnost, věc Rukopisů jí prezentovali jako prověrku vlastenectví. Julius Grégr proměnil svůj deník Národní listy v diskusní fórum a sám se postavil do role soudce i vykonavatele rozsudku před tribunálem veřejnosti. Kampaň, která se rozpoutala, srazila diskusi z výšin vědy na úroveň nevybíravých osobních útoků; kritici Rukopisů byli zatracováni jako zrádci národa, němečtí kulturtrégři, kosmopolité, národní nihilisté a zastánci "národní sebevraždy". Urážky dopadaly ze všech kritiků, kteří se sporu účastnili, nejvíce na Masaryka; jeho odpůrci jej právem považovali za vůdčí osobnost tažení proti Rukopisům. Intenzita kampaně proti Masarykovi ještě vzrostla poté, co byl v Herbenově týdeníku Čas otištěn článek o české otázce, za jehož autora byl Masaryk nesprávně považován. Národní listy (19.2.1887) Masaryka odsoudily jako "ohavného zrádce" a vyzvaly ho, aby utekl z "této svaté země". O několik měsíců později zveřejnil konzervativní klerikální časopis Čech (12.7.1887) další nenávistný útok na Masaryka, v němž je označován za jednoho z "nepřátel" uvnitř hradeb: "Zde tedy leží kořen a ten budiž z gruntu vyhuben, ač-li nemá strom Masarykův z něho vyrostlý a o něj se pevně opírající dále otravovat jedem hrubé nevlasteneckosti veškero ovzduší české, ničiti mravné základy naší mládeže." Masaryk prokázal neobyčejné hrdinství tím, že na sebe v zápase o Rukopisy vzal břemeno zodpovědnosti. Přestože si získal nezanedbatelnou podporu u studentů a části inteligence, udělal si také mnoho nepřátel mezi kolegy na univerzitě a vysloužil si odsouzení u širší veřejnosti, která byla pod vlivem novinářské agitace. Kampaň okolo Rukopisů stála Masaryka mnoho času, který by jinak mohl věnovat odborné práci, znemožnila mu, aby uskutečnil řadu projektů, a dokonce, jak už bylo řečeno, podnítila snahy o jeho vyloučení z univerzity.
Přes to všechno Masaryka těšilo, že univerzita vystoupila jako skutečné centrum osvěty a ztělesnění mravních a humanistických ideálů, a také to, že spor o Rukopisy vedl k "revizi celé duchovní organizace národní, až konečně i politické". Historik Roland Hoffmann označil vítězství kritiky Rukopisů za významný mezník v novodobém vývoji české kultury. Podle Theodora Syllaby se v té době česká univerzita stala nejvýznamější základnou české vědy a jedním z uznávaných center vzdělanosti evropské. Jak usuzuje Milan Machovec, Masaryk přiměl vědeckou obec "k uznání, že jen a jen pravdou, vědeckou náročností a maximální sebekritičností lze 'sloužit národu'". K obdobným závěrům dospěli i dva historici v samizdatu. "Kritika Rukopisů," píše Jaroslav Opat, "byla de facto úderem do samých základů českého duchovního života oné doby! Kritikové přišli, aby postavili poznanou vědeckou pravdu proti hluboce zakořeněnému nacionálnímu mýtu." Podle slov Milana Otáhala se vítězům podařilo splnit úkol "vybojování práva vědy na svobodu bádání, na poznávání pravdy".


T. G. MASARYK Proti proudu 1882-1914
Napsal H. Gordon Skilling. Vydalo nakladatelství Práh v roce 1995 nákladem 1500 výtisků.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná