A T H E N A E U M
listy pro literaturu a kritiku vědeckou
Ročník V.  Číslo III. (15. prosince 1887)

Strana 86:
Upozornění.

Vzhledem k tomu, že musejní kommisse chemická, zkoumajíc meziřádkový překlad Evangelia sv. Jana, loni shledala jej podvrženým, poněvadž prý je psán barvou, která vodou pouští (Mus. 1887, sv. 3, str. 306), musíme na něco upozorniti. Desky, s nichž zlomek sňat byl Hankou, nacházely se podle udání v "Aelteste Denkmälaer" ještě v r. 1840 v museu a Šafařík a Palacký desky tyto ohledali, i píší o tom na str. 192. takto: "Die Deckel des Buches, von denen das beschriebene Pergamentblatt herabgenommen wurde, hat H. Hanka im Museum erhalten und wir haben bei genauerem Besehen an denselben schwache, aber doch sichere Spuren von abgedructen Buchstaben, und zwar sowohl von dem lateinischen Text als von der böhmischen Interlinearversion entdeckt. Was dies besagen will, werden diejenigen wissen, die selbst alte Membranen von Bücherdeckeln abgelöst haben." Máme-li výroku tomuto věřiti, musil Hanka padělek svůj na ony desky schválně přilepiti, aby nabyl potřebného otisku českého písma. Kdyby písmo toto, jak chemikové teď praví, bylo psáno barvou, byla by barva tato, jsouc na povrchu a pouštějíc nyní pouhou vodou, zajisté na klížené desce ulpěla docela, i nezbývalo by na pergameně nic. Avšak české písmo jest tu dobře čitelné a podle výroku chemiků docela lesklé; i nemohla tudíž blána tato nikdy podrobena býti oné manipulaci. Komu nyní máme věřiti, Pavlovi Šafaříkovi, který r. 1840 otištěné písmo české na desce viděl, anebo prof. Vojtěchu Šafaříkovi r. 1887, jenž shledává pouhou barvu, která vodou snadno pouští? Či zkoumal prof. V. Šafařík jiný exemplář Hankova padělku, jehož Šafařík a Palacký neviděli? A konečně jaká jest to správa musea, které se ztratí desky, jimiž v pochybnosť braná provenience "staré vzácné památky literatury české" mohla by se pověřiti? (Že totiž desky ty ztraceny před chem. zkouškou EJ. provedenou prof. V. Šafaříkem, dověděl se r. 1881 prof. Gebauer, jak svědčí ve svém výkladu EJ.)
Quousque tandem? - tážeme se našeho veřejného svědomí.


Autorem tohoto nepodepsaného článku je pravděpodobně
Redaktor  (T. G. Masaryk).

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná