A T H E N A E U M
listy pro literaturu a kritiku vědeckou
Ročník III.  Číslo X. (15. červenec 1886)

Strana 448 a 449:
D o s l o v.

Ve sporu o podvržený RK. a RZ. o osobě mé tolik zbytečného pověděno, že nebude neskromností povím-li něco o sobě také sám; obzvláště pak vyložím, proč vlastně a jak stal jsem se "nejsoustavnějším" odpůrcem dotčených podvrhův.
Předně a hlavně proto, že poznav záhy podvrženosť obou rkpů zároveň jsem poznal, že v Českém národě nebude pravé vědy a kritiky, pokud falsa nebudou odstraněna, i umínil jsem si, seč jsem, k úkolu tomu přispěti.
Za jakých okolností jsem proti rkpům vystoupil, částečně známo jest z Listu uveřejněného v Athenaeum str. 164. Ostatní, co k dějinám nynějšího sporu se vztahuje, částečně vyložím v následujícím.
Prof. Kvíčala totiž pozval mne 21. ledna k sobě, vyložil mně obsah článku prof. Gebauerova, jejž už několik dní u sebe měl, a vyzval mně k uvažování, co díti se má. Poznal ovšem - prof. Kvíčala - že článkem prof. Gebauera rukopisy na dobro jsou ztraceny; také prof. Kvíčala sám prohlásil, že už 25 let v rkpy nevěří. (Z jakých svých důvodů, neřekl.)
Uvažovali jsme tedy, má-li se článek vůbec uveřejniti a kde. Oběma nám bylo jasno, že článek uveřejněn býti musí, aby se přece té impiae piae fraudi konec učinil; šlo tedy o to, kde a jak. Promluvili jsme o všech možnostech zejména, má-li článek uveřejněn býti v Listech filologických anebo v Musejníku, aneb má-li se předložiti nějaké kommissi povolaných soudců (prof. Kvíčaly samého, pp. Tomka, Jirečka, Tieftrunka, Emlera). Po zralé úvaze ustanoveno, že má býti uveřejněn v Athenaeum. Tak se i stalo a vyšel tedy prvý článek prof. Gebauera v Athenaeu (str. 152), revidovaný od prof. Kvíčaly.
Jsem zatím hotov. Vidí každý, že nynější spor se strany naší a specialně mé byl ze samého počátku promyšlený a že se nám nejednalo o zbytečné rozčilení národa, ale že jsme se po zralém uvážení odhodlali vykonati, co kdysi vykonáno býti musilo.

T. G. Masaryk.

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná