L U M Í R
beletristický týdeník
Redaktor, majitel a vydavatel: J. V. Sládek
Číslo 8/1886

Strana 128:
Ve příčině rukopisu Královédvorského a Zelenohorského.

Na prohlášení sl. správního Výboru musea království českého (ze dne 2. března 1886) dovoluji si k těmto věcem poukázati.
List můj (v Athenaeum 1886 č. 5.), praví prohlášení, "jaksi hoří dychtivostí, aby se nepravost RK vším způsobem na jevo postavila".
V listu mém není dychtivosti, aby se vším způsobem na jevo postavila nepravost RK; je v něm jen dychtivost, aby se na jevo postavila pravda, a to pravda o RK i o RZ.
Jak důvodné je důrazné toto přání, vysvítá z prohlášení sl. Výboru musejního. Pravíť totiž o chemickém zkoumání doslovně: "... podstatný úkol zkoumání chemického není jiný, než aby se dokázalo, že rukopis psán jest inkoustem, který teprv během času zbledl, a ne barvou, kterou by inkoust zbledlý byl toliko napodoben."
Tato definice úkolu chemického mne neuspokojuje; podle mého mínění úkol chemického zkoumání o RK a rovněž tak o RZ tkví v ukázání toho, zdali železitý inkoust, který podle slov sl. Výboru "teprv během času zbledl", potřeboval k tomu zblednutí asi 500 a více let, anebo zdali stačilo 70 let. Otázka určitá zní: je barvivo - ať už z té neb oné látky - staré při RK 500 let, při RZ 900 let? Může chem. zkoumání k otázce této dáti určitou odpověď?
Z toho jde, že jsem v Listu svém ničeho nezamlčoval v podkládaném mně úmysle, proto že mi nešlo o železitost, ale o starobylost inkoustu; je lhostejno, je-li "dosti pravdě podobno" neb "docela jisto", že inkoust je železitý. Na tvrzení slav. Výboru, že jsem něco zamlčoval, naopak právem smím vytýkati, že slav. Výbor mému trvám docela jasnému požadavku po průkazu starobylosti neporozuměl. Ovšem pravda, že na jednom místě nalezl se inkoust opravdu železitý; nemluvil-li jsem o tom, učinil jsem tak proto, že mi nešlo o železitost, ale o starobylost inkoustu a písma! Více o tom a celé záležitosti promluvím ve příštím čísle Athenaea.

V Praze, 3. března 1886.
Prof. T. G. Masaryk.

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná