Jan Vrzalík
SVATÝ HOSTÝN
ve své slávě a ponížení

1948

O b s a h:
Vstupní slovo  (4 s.)
I. Tažení Tatarů do střední Evropy.  (4 s.)
II. Tataři pod horou Kotoučem.  (5 + 1 s.)
III. Boj o Svatý Hostýn.  (18 + 1 s.)
  1. Poloha a strategický význam hory.
  2. Dvoudenní boje s Tatary u Dřevohostic.
  3. Ústup moravského vojenského sboru ke Sv. Hostýnu.
  4. Hrdinská obrana Sv. Hostýna proti lítým útokům tatarského taboru.
  5. Vedro a žízeň ochromují odolnost obležených.
  6. Nový vůdce odvrací nebezpečí rozvratu.
  7. Modlitba před stolcem Matky Boží.
  8. Rozpoutané živly přinášejí záchranu obleženým a zkázu oblehatelům.
  9. Význam hostýnské události.
IV. Svatohostýnská tradice a spory o její obsah a pravost.  (48 + 6 s.)
  1. Staroslovanské obranné a kultovní středisko na vrcholu hory v době pohanské.
  2. Pohanská modloslužba ustupuje mariánskému kultu.
  3. Opory a symboly hostýnské tradice.
  4. Tři století mlčení.
  5. Jesuitské zprávy o Sv. Hostýně z r. 1567.
  6. Zprávy o hostýnském prameni.
  7. Prastarý milostný mariánský obraz.
  8. Marianský obraz lobkowiczský a rottalovský.
  9. Úpadek a nový rozkvět mariánského kultu na Sv. Hostýně v 17. stol.
10. Balbín, Crugerius a Tanner o události z r. 1241.
11. Holešovské zprávy z r. 1672 a 1691.
12. Zpráva z Beckovského "Poselkyně starých příběhů českých".
13. Lidová poutní píseň z r. 1754.
14. Středovský o události z r. 1241.
15. Nedůvěra a zaujetí historiků Golla a Novotného proti hostýnské tradici.
16. Václav Flajšhans obviňuje Balbína z podvodu.
17. F. M. Bartoš "odhaluje" celý zástup "podvodníků".
18. Šebánkův poustevník.
19. Zapletalova konstrukce hostýnské tradice.
20. Závěr.
V. Pokusy o vytvoření hostýnské tradice, sahající do dob markomanských  (3 s.)
VI. Osudy Sv. Hostýna za poslední dvě století.
  1. Nový chrám
  2. Z dějin Sv. Hostýna
  3. Osvícenské dílo zkázy
  4. Přípravy k obnově chrámu.
  5. Povolání jezuitů do obnovené duchovní správy.
  6. Konsekrace a korunovace. Z dějin posvěcení obnoveného chrámu.
  7. Pevná tvrz náboženské víry v bouřlivých časech.
VII. O velikých bojech křesťan s Tatary (6 s.)
(ze staročeštiny přeložil Jaroslav Slavata).
VIII. Dodatky.
  1. Staroslovanský bůh Radgost nebo Hostýn.
  2. Název hory.
  3. Páni hory.
  4. Tataři na Moravě.
  5. Spory o lokalisaci hostýnské události.
  6. Paměť o hostýnské události u sibiřských Tatarů.
  7. Kde Máti Boží divy tvoří.
  8. Ke sporu o Rukopisy.
  9. Odporování poznané pravdě.
10. Literatura.


SVATÝ HOSTÝN ve své slávě a ponížení
K sedmistému výročí bojů Moravanů s Tatary v krajině hostýnské a k dvoustému výročí vybudování poutního chrámu na sv. Hostýně. 1948. Nevydaný rukopis. Celkem 222 strojopisných stran.

Literární archiv PNP   [pozůstalost Jana Vrzalíka]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná