Pod Zvičinou
Ročník XV. - číslo 3/1997

180 let od nalezení Rukopisu královédvorského
Robert Jan Hřebíček


Strana 25 až 29:
ZE STUDENTSKÝCH PRACÍ

180 let od nalezení Rukopisu královédvorského

Mohli bychom vlastně mluvit o literárně-historickém sporu, který trvá již téměř 180 let a stal se tak nejdelším a největším literárně-historickým sporem světa. Za tu dlouhou dobu zasáhla jazykověda, historie, paleografie, sociologie, estetika, chemie, mikroskopie, vědecká fotografie a jiné vědy, aby dokázaly - či se alespoň pokusily dokázat - jak to vlastně s tím RK (Rukopis královédvorský) a RZ (Rukopis zelenohorský) čili RKZ (oba dohromady) bylo. Počet spisů a spisků o tom napsaných čítá již několik tisíc položek, počet osobností či osůbek, jež v "boji o RKZ" nasadily své schopnosti ať na té, či oné straně, je snad ještě větší. Jmenujme Dobrovského, Jungmanna, Palackého, Šafaříka, Masaryka, Gebauera, Golla, kteří se angažovali vskutku měrou vrchovatou. A když vzpomeneme, že svou trošku do mlýna donesli třeba i J. W. Goethe, Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská, František Křižík, ale i Zdeněk Nejedlý a K. H. Frank, vidíme, že spor asi vždy nebyl jen ryze vědecký, jaký by jistě měl být, a že do něho zasahovala i politika.
Ale nepředbíhejme. Teď ještě, proč se článek o RKZ objevuje v našem časopisu. Má to jeden pádný důvod - velice často byla pozornost věnována našemu kraji. Ať už proto, že v samých Rukopisech čteme o místech našeho kraje (Trosky, Miletín, Krkonoše atd.), nebo proto, že jazyk RK (ne však RZ) má velice silné rysy východočeského dialektu, nebo konečně proto, že mnoho slavných lidí z východních Čech vidíme v rukopisné válce takřka v první linii: K. J. Erben, V. Hanka, A. Bělohoubek, J. Gebauer, J. Goll... (A ještě takovou perličku: naše gymnázium má družbu se slovenským Gymnáziem Martina Hattaly, jenž byl jedním z nejvýznamnějších obránců RKZ v minulém století). Turnovští rodáci by nám jistě měli za zlé, že jsme nezmínili Josefa Pekaře. A co nedaleký Dvůr Králové nad Labem? Vždyť přece

16. září 1817

nalezl šestadvacetiletý právník Vácslav Hanka, rodák z Hoříněvsi, v kvelbu věže kostela královédvorského několik lístků pergamenových. Přítomní pánové myslili, že to jsou nějaké modlitby latinské. Ale jakmile maličký svazeček na světlo vynesli, tu pan Hanka užasl - vždyť je to česky! Jak sám psal Dobrovskému, celou noc nad tím oči trudil a něco přečetl. K svému úžasu zjistil, že to jsou čarokrásné hrdinské zpěvy, většinou opěvující vítězství Čechů nad nepřítelem, ať už nad Němci, Poláky, Tatary či v dobách pohanských nad "domácími" Lučany. Máme tu i básničky milostné, k našim srdcím asi nejvíce přirostla "Opuštěná: Ach vy lesi, tmaví lesi, lesi miletínští..."

Rukopis Královédvorský, RK, jak se manuskriptu počalo říkat, si zamilovali všichni naši obrozenci - Dobrovský, Jungmann, Hanka, Linda... Vzbudil ohlas i v cizině - Goethe se obdivoval kráse lyrických plsniček, v Itálii se někteří nadšenci učili česky, aby mohli čísti hrdinský zpěv "Jaroslav" v originále. RK byl přeložen do mnoha jazyků, např. i do maďarštiny, latiny či klasické řečtiny. Nebylo tehdy nikoho, kdo by o jeho pravosti pochyboval.
Roku 1818 bylo založeno České muzeum. V listopadu obdržel poštou hrabě Kolowrat balíček, jenž obsahoval německý průvodní dopis, kde zasilatel omlouval svoji anonymitu tím, že jeho pán, z jehož bibliotéky zásilku, tedy prastarý rukopis, zcizil, je zarytý německý Michl a že by jej za tento čin, zaslání rukopisu do Musea, vyhodil. Zaslaný rukopis vypadal ale úplně jinak než maličký a úpravně psaný RK. Byly to dva místy červotočem proděravělé a plísní poškozené dvojlisty s podivným a takřka nečitelným písmem, které navíc vzbuzovalo nedůvěru svým zeleným zabarvením. Kolowrat uložil Antonínu Puchmajerovi, aby rukopis přečetl - to bylo však nad jeho síly. V tom podivném rukopise nebyla dělena slova mezerami, takže "Puchmír" spojoval písmena do nemožných slov; k tomu se ještě připojilo to, že P. četl listy v nesprávném pořadí. Takže celek nedával smysl. Puchmajer tedy rukopis podle možnosti omaloval - tedy pořídil první faksimili čili kopii - a poslal omalování Dobrovskému: a tady začíná nejdelší literárně-vědný spor na světě. Dobrovský se totiž v omalování dočetl o příchodu "pluků Čechových", což byl hlavní důvod prohlášení rukopisu padělkem. Nešťastná památka se mezitím dostala k J. Jungmannovi a V. Hankovi, kterým se za tři dny usilovného luštění a díky tomu, že se jim náhodou podařilo přehodit stránky, povedlo celý rukopis přečíst jen s drobnými chybami. Výsledek? Dobrovský prohlásil Jungmanna a Hanku za skladatele a Josefa Lindu za písaře. Rukopis - nazývaný od té doby Libušin soud (dál jen LS) neboť jeho původ nebyl dosud znám - byl tedy označen za padělek. Šířil se mezi několika příznivci v opisech, až byl uveřejněn v Polsku (kam proto Hanka píše, že "My u nás rukopis ten v podezření máme") a v Rusku. Až roku 1822 se Josef a Antonín Jungmannové odhodlali v časopisu Krok uveřejnit LS - byť s i některými chybami.
Vidíme tedy, že Václav Hanka nalezl jen RK a Josef Dobrovský podezříval jen RZ, kterážto skutečnost je některým autorům učebnic žel Bohu neznámá.
Tak tedy poprvé vzplála vřava rukopisná. Dobrovský prohlašuje za padělek jak LS, tak "Píseň vyšehradskou" (PV), kterou nalezl Hanka již roku 1816. Svoboda mu ostře odpovídá, Dobrovský odpovídá ještě ostřeji. J. W. Zimmermann nachází roku 1819 "Milostnou píseň krále Václava" (MPKV), kterou Dobrovský též zavrhuje. Pro nás je důležité, že na druhé straně toho pergamenu je trochu odlišná verze písně "Jelen" z RK. Roku 1829 umírá Dobrovský - Libušin soud vychází po boku RK jako pravá památka středověké literatury. Žák Dobrovského Kopitar prohlašuje za padělek jak LS, tak RK - proti Kopitarovi vystupují Palacký a Šafařík, neboť Kopitarovy útoky směřovaly spíše na ně. Roku 1840 Palacký a Šafařík vydávají vynikající dílo "Nejstarší památníky české řeči", kde provedli detailní rozbor RZ (tehdy ještě LS) a Evangelia sv. Jana, resp. českého jeho překladu asi z desátého století, které mělo tu smůlu, že ho nalezl Hanka a bylo tudíž prohlášeno za falzum. (Později hájeno filologem Janem Gebauerem.) Kniha dodnes v němčině (dosud nepřeložená) zastavila Kopitarovy útoky na RKZ.
Spor narůstá

v 50. letech, jež byla pro náš národ nešťastná jak v tomto, tak minulém století. Pomocí německého chemika je uznána za padělek PV a MPKV. Filolog Feifalik: "A váš Rukopis královédvorský je také padělek - teď to dokázat ještě nemohu, ale já to dokážu." Německý historik Büdinger dokazuje padělanost RK - námitky toho typu, jako že Češi ve středověku neznali bubny. Dnes se již nepochybuje, že tyto útoky byly vyvolány německou stranou. Vrcholem byl takzvaný "Kuhův proces". Redaktor německého časopisu David Kuh napadl RK a za jeho autora prvně prohlašuje Hanku. Na radu Palackého Hanka Kuha žaluje, soud po velice pečlivém pátrání uznal, že Hanka RK nalezl a ne padělal. (Zajímavost: Hankovým advokátem byl J. Frič.) Císař sám Kuha omilostnil, ačkoli v tomto případě to zákon nedovoloval. Píše se rok 1859. V rámci Kuhova procesu se ozývají svědkové nálezu Libušina soudu - W. W. Tomek zjišťuje, že LS byl nalezen na zámku Zelená Hora na podzim 1817 Josefem Kovářem, důchodnlm knižete Coloredo-Mansfelda. Od té doby sluje Libušin soud Rukopisem zelenohorským. Ani ne dva roky nato leží Václav Hanka na smrtelném loži. V bolestech dává knězi na srozuměnou, že nikdy nic nepadělal, a stvrzuje to přísahou na kříž v přítomnosti několika děkanů. Nemůže již mluvit - trpí rakovinou. Váceslav Váceslavovič Hanka umírá 12. ledna 1861 ve věku necelých sedmdesáti let.
To byla jen jakási předehra - její součástí bylo i protirukopisné vystoupení filologa Antonína Vaška (otec Petra Bezruče), jenž Hanku označil za padělatele českého překladu Evangelia sv. Jana, RK a RZ. Obrany památek se ujímá - Jan Gebauer. Obhajuje Ev. sv. Jana, Mastičkáře - ale o Rukopisech se najednou přestává šířit.
Dostáváme se k jádru věci:
15. února 1886

vychází v časopise Athenaeum článek Jana Gebauera, kde tento volá po nových chemických zkouškách RKZ. Pronáší své pochybnosti o jazyku RKZ, ale sám je nepovažuje za přesvědčivý důkaz podvrženosti. K článku je ale připojen antedatovaný dopis T. G. Masaryka, kde je chemie odmítnuta jako v této věci nespolehlivá, obránci nazváni "augury" a "literárními šmoky". Tento dopis vyvolal odpor i u ostatních redaktorů Athenaea a u obránců RKZ pochopitelně bouři. Proti několika profesorům české university (k TGM a Gebauerovi se záhy připojili O. Hostinský, J. Goll a jiní) stojí takřka celý národ, včetně tehdejších vědeckých špiček. Akce odpůrců byla ale skvěle zorganizována, což se nedá říci o nesvorných a nepřipravených obráncích. Dochází k požadované zkoušce chemické. Toho se ujímá syn P. J. Šafaříka, náš tehdejší nejuznávanější chemik, Vojtěch Šafařík. Jiným zkoumatelem na Šafaříkovi nezávislým je jmenován Antonín Bělohoubek, rodák z Jeřic, o němž jsme psali v jedné z minulých Podzvičin. Ten předčil mnohokráte samého Šafafíka - vytvořil soustavu mnohých zkoušek a pokusů, kdy srovnával chemické reakce RK (RZ měl být zkoumán později) s reakcemi rukopisů starých i nových. Dospěl k závěru, že RK se po stránce chemické a mikroskopické chová jako zaručeně pravé rukopisy ze XIV. století.
Mezitím se ale v Athenaeu psalo o RKZ jako o jasných padělcích, už se vznášely otázky, jak to vypadá pro naši národní čest a vědu, že se hájí padělky, odpůrci všechny své důminky proti RKZ prohlašovali za "vědecké" a "kritické" a proti RKZ se užívalo všeho, včetně botaniky a počtu pravděpodobnosti. Vroucí obránce Jan Neruda prohlásil ironicky: "Ostatně padělanost RK se dá dokázati i se stanoviska řeznického...". A do takové atmosféry přichází Bělohoubek se svými přesnými, objektivními závěry, k nimž došel mnohými zkouškami a bez vášní. Pochopitelně bez šance na úspěch. Athenaeum si vybralo berlínskou modř a vyložilo ji jaksi po svém - přesně podle metody slavného kardinála z Richelieu: "Dejte mi dva řádky psané rukou toho chlapa a já ho dostanu na šibenici". Nutno ovšem uznat, že obě strany postupovaly méně vhodně, než by se v podobné situaci dalo očekávat. Mnozí obráncí až příliš zlehčovali např. Gebauerovy námitky, ačkoli on byl odborníkem na slovo vzatým. Nu a Gebauer zase přehlížel obranu, ačkoli i ta mnohdy přišla s vynikajícími poznatky.
Není možno na tomto malém prostoru nějak analyzovat metody toho či onoho tábora, zvláště proto ne, že celá věc je dnes nesmírně zpolitizována - doufejme, že za dalších 111 let budou se vědcové dívati vědečtěji.
Výsledek byl zhruba tento: každá ze stran se domnívala, že vítězství je na její straně. Odpůrci to měli jednodušší - byli mladší a na jejich straně stála německá věda a hlavně vídeňská vláda, jejímž zásahem, byly RKZ staženy z čítanek jako středověká památka. U širší veřejnosti vyhrála strana odpůrců, a to pomocí důkazů, které J. Gebauer označil jako "tři důkazy pro idioty". Ačkoli tyto tři hlavní sloupy odpůrců RKZ padly, podařilo se jimi dokonale přetáhnout českou veřejnost k nevíře v Rukopisy. Byly to: 1) důkaz berlínskou modří, 2) důkaz proužkový, 3) kryptogram. U posledního se zastavíme. Roku 1899 prof. Dolanský našel v RZ nápis "V. Hanka fecit" - V. Hanka udělal. Rozluštil jej z červených čar, jimiž je porušen jeden řádek RZ. Všichni to vzali jako skutečnost, nikdo se nebyl na "kryptogram" podívat. Až roku 1911 Slovinec Žunkovič zjistil, že Dolanský neviděl originál RZ, ale jen faksimili, kde se složitými kombinacemi může číst "V. Hanka fecit" - ale v originálu to není možné. Toto zjištění zapříčinilo sice pád tohoto "důkazu", ale 25 let výchovy v nevíře v RKZ udělalo své. V této době bylo také velice obtížné ozvat se ve prospěch RKZ - obránci hovořili o skutečné tyranii. Žukovič byl v tisku označen jako "blbec", historik Letošník prohlášen senilním. Julius Grégr je pro změnu oceněn jako "novinář ani ne průměrné inteligence". Největší tragédie je z roku 1911 - náš vynikající archeolog J. L. Píč se pokusil rehabilitovat RK s hlediska paleografie - v ten moment začal být v tisku (hlavně v Herbenově "Čase") tak pronásledován a haněn, že raději výstřelem z revolveru ukončil svůj život.
Zkrátka Rukopisy začínaly být "tabu". Obránci byli v mnohem horších pozicích než odpůrci před r. 1886 - ti měli alespoň podporu vídeňské vlády, zatímco obránci se vznikem republiky museli počítat s tím, že budou označeni jako nepřátelé TGM a extremisté, kterýžto pohled se traduje dodnes. Od konce dvacátých let se ale situace začínala trochu měnit: na obranu RKZ vystupuje vynikající fyziolog a filosof, dvojnásobný rektor UK a senátor František Mareš. Podrobil ostré kritice "metody realismu" a to hlavně v otázce RKZ. (Jeho knihy byly dlouhá léta "na indexu"). Ve prospěch obránců hovořily ale hlavně výsledky vědecké fotografie - univ. prof. V. Vojtěch zkoumá RKZ metodami vědecké fotografie, aby zasadil poslední hřebíček do rakve Rukopisů - jeho výzkumy ho ale přesvědčují o pravosti RKZ a Vojtěch se stává vedle Mareše nejvýznamnějším obráncem, později předsedou Československé společnosti rukopisné. V porovnání techniky výzkumu Vojtěchova s výzkumy tzv. Ivanovova týmu (viz dále) je kupodivu zřejmé, že Vojtěchova práce je mnohem kvalitnější. Až do své smrti provádí V. několik tisíc (!) zkoušek s mnohými materiály a technologiemi, což ho jen utvrzuje v jeho názoru na RKZ.
Doba válečná a poválečná byla pro rukopisnou obranu tragická - jako pro většinu lidí. Za války pronáší K. H. Frank přednášku o RKZ, Hankovi a Palackém, kde je hodnotí pochopitelně "po svém", není rovněž možno vydávat literaturu. Doba poválečná sice přála studiím slovanským, velký pokrok učinila archeologie a v mnohém se názor na naši nejstarší minulost změnil k lepšímu, ale obraně RKZ to nebylo mnoho platné, mj. kvůli osobě velkého odpůrce Zdeňka Nejedlého. Také nějaké hlášení se k odkazu F. Mareše nebylo možné, neboť Mareš byl předním odpůrcem bolševismu, a proto byly údaje o něm zkreslovány a jeho filozofie nebyla chápána. Tento stav do jisté míry trvá dodnes, ačkoli zase z jiných důvodů. Časopis Rukopisné společnosti byl z důvodu hospodárného zacházení s papírem zastaven a posléze musela zaniknout celá Společnost. To obraně opět přitížilo, bylo totiž rozbořeno centrum a obránci se stáhli do jakési ilegality a jejich počet rapidně klesal.
Dalším důležitým mezníkem v rukopisném sporu bylo vystoupení tzv. Ivanovova týmu. Spisovatel lvanov spolu s kriminalisty, restaurátorem a právníkem zkoumali RKZ i ostatní památky pomocí různých metod. Veřejnost tím tenkrát (na konci šedesátých let) byla značně zaujata, obrana očekávala další potvrzení pravosti RKZ a konečné rozřešení sporu. Ale co se nestalo - protokoly o zkoumání RKZ ne a ne vyjít a byly dokonce nepřístupny. Veřejnosti se dostalo jen dvé knih Miroslava Ivanova, které stojíce na hranici beletrie nemohly ukojit touhu badatelů, a rovněž s informacemi v nich podaných nemohla být obrana spokojena, ačkoli Ivanov se pokusil "slyšeti i druhou stranu" - zkrátka Rukopisy dopadly asi jako svatý Václav v jiné Ivanovově knize. (Zajímavo jest, že oba sloupy našeho národa, prastará tradice svatováclavská i nověji nalezené RKZ, staly se terčem útoku naší nové a od předsudků se oprostivší vědy.)
Faktem zůstává, že výsledky tzv. Ivanovova týmu neprošly v sedmdesátých letech oponenturou a Kriminalistický ústav se od nich v tisku distancoval. A dodnes jsou dvě polobeletristické knihy užívány co důkaz nepravosti RKZ. V téže asi době vychází Sborník Národ. muzea s honosným názvem "RKZ - dnešní stav poznání", kde je snílkům a fanatikům z řad obrany vysvětleno, jak to vlastně je. I přes podtitul má bedlivý a v literatuře alespoň částečně zběhlý čtenář pocit, jako by se jednalo o výtah protirukopisných prací z let 1818-1940. Čestnou a připomenutí hodnou výjimku tvoří práce Leiskeho a Kašpara, do jisté míry i jazykovědce Komárka. Jinak se odborníci rozhodli opisovat, opisovat, vpravo vlevo nehledět.
Jiná situace nastává po roce 1989: obrana může publikovat tiskem a místy i v tisku, jsou konečně byť zlomkovitě vydány protokoly Ivanovova týmu, ke kterým po dlouhých studiích obrana zaujímá stanovisko, které později publikuje dokonce s podporou Ministerstva kultury.
O tom a i o jiných věcech můžete se dočíst v rozhovoru s tím nejpovolanějším, předsedou obnovené České společnosti rukopisné ing. Jiřím Urbanem, který uveřejníme v příští Podzvičině.

Robert Jan Hřebíček

I l u s t r a c e:
- Mánesova ilustrace k básni Záboj z RK
- RK odráží útoky svých odpůrců - reakce Mikoláše Alše na rukopisný boj v r. 1886
- Stránka Rukopisu královédvorského - skutečná velikost je asi 12.5 x 9 cm


Pod Zvičinou - vlastivědná čítanka.
Vydavatel: Gymnazium Hořice, Husova 1414. Šéfredaktor: PhDr. Jan Tomíček. Tiskne FITOS Stará Paka. Založeno 1920. Ročník XV. - 1997. Formát 20 x 29,5 cm. Počet stran 32 (rozšířené prázdninové vydání).
©  Robert J. Hřebíček
©  Česká společnost rukopisná