Bibliografie RKZ 1818 - 1999

Karel Nesměrák a kol.

Bibliografie Rukopisného sporu má, za více než 200 let, které od nálezu Rukopisů uběhly, několik tisíc položek. O její soupis se pokoušela již celá řada autorů. Ze starších prací lze odkázat např. na bibliografii publikovanou Františkem Marešem v jeho knize “Pravda o RZK” (Praha 1931, str. 314 - 322), v níž se navíc pokusil rozdělit jednotlivé položky na články obránců a odpůrců. Dosud nepřekonaná a nejúplnější je vynikající práce Miroslava Laiskeho (Laiske M.: Bibliografie RKZ, in: RKZ - Dnešní stav poznání; Sborník Národního muzea, řada C - literární historie, 13 - 14, 1968 - 1969, str. 323 - 408). Od jejího vzniku však uplynulo již třicet let, a tak přirozeně nezachycuje poslední období Rukopisného sporu.
Níže podaná bibliografie RKZ navazuje především na citovanou práci Laiskeho, která byla částečně převzata a doplněna především novou literaturou (tj. literaturou z let 1968 - 1999), ale i některými staršími díly Laiskem nezaznamenanými.
Bibliografie je rozvržena na
1. vydání,
2. překlady,
3. hlavní literaturu.
Jednotlivá díla jsou řazena chronologicky (podle roku vydání) a v daném roku většinou abecedně podle jména autora, resp. editora či překladatele. Struktura jednotlivého záznamu je obvykle:
Autor: Název. [] Vydavatel, místo a rok vydání, počet stran, ISBN. {L}
Ref.
U článku publikovaného v časopisecké literatuře je struktura záznamu obvykle:
Autor: Název. [] Název časopisu a ročník (rok vydání), číslo, datum, stránkový rozsah. {L}
Ref.
V hranatých závorkách je případně uvedena bližší informace o obsahu díla, zejména není-li patrná z jeho názvu. Ve složených {L} závorkách je uvedeno číslo dle Laiskeho bibliografie, pokud je dané dílo Laiskem zachyceno. Dále jsou uvedeny případné reference (Ref.:). Některé záznamy jsou uvedeny na více místech např. jak ve vydáních, tak v hlavní literatuře.
V níže podané bibliografii lze s výhodou hledat pomocí funkce HLEDEJ (Ctrl + F) internetového prohlížeče nebo po stažení v textovém editoru.
V případě, že objevíte dílo, patřící k problematice RKZ, které není v této bibliografii zařazeno, zašlete, prosím, bibliografický údaj na adresu: rkz@rukopisy-rkz.cz. Na stejnou adresu zasílejte laskavě i případné opravy chyb.
Tuto bibliografii lze stahovat a uchovávat libovolným způsobem POUZE PRO STUDIJNÍ ÚČELY.

© Česká společnost rukopisná, 1999
© Národní muzeum, 1969 (části přejaté z bibliografie M. Laiskeho)
© Academia, 1969 (části přejaté z bibliografie M. Laiskeho)