Převzato z Almanachu Rukopisné obrany III (1995), 69 - 81.
(odkazy v textu jsou uvedeny na konci soupisu)

Soupis sporných památek české literatury, řazených k RKZ

Karel Nesměrák

Mihi cumulus iste suspectus est.[1]

sv. Ambrož

 

Při studiu české literatury a historie, zejména doby první poloviny 19.století, se v učebnicích a odborných publikacích každý nutně setká s problematikou RKZ. Ve většině z nich není tomuto problému věnováno mnoho místa. Čtenář se o RKZ nedozví nic podstatného a většinou ani o jednom z mnoha dalších "falz", která jsou k RKZ řazena. V obsáhlejších publikacích je možno se setkat s Písní vyšehradskou či Milostnou písní krále Václava, ale teprve ten, kdo se začne zajímat o problematiku RKZ hlouběji, brzy s úžasem zjistí jaké je sporných památek množství.

Je smutnou skutečností že i odpůrci a mnozí obhájci RKZ obvykle ani neví, jak široký je rozsah problematiky, o kterou se zajímají.

Z těchto důvodů vznikl tento soupis[2], který má poskytnout základní informace o každé sporné památce. Do soupisu byly pojaty ty sporné památky, které jsou zmiňovány v odborné literatuře věnované Rukopisům; většina z nich je připisována Václavu Hankovi, ale i jiným osobám. Je nutno připomenout, že soupis je velice nestálý. Čas od času je ta či ona památka zatracována, popřípadě znovu zařazena do pravých středověkých památek[3]. Soupis zachycuje stav, jaký byl v době před vydáním tohoto Almanachu III.

 

Zásady zpracování hesel[4]

 

Soupis usiluje o důsledné uvádění všech podstatných informací a o jejich systematické uspořádání. Každé heslo obsahuje zpravidla tyto položky:

  1. Název památky - pokud existuje pro památku více názvů je uveden název používaný v současné době. Ostatní názvy jsou uvedeny na konci hesla v poznámce. Některé sporné texty (např. glosy, nápisové pásky iniciál aj.) jsou součástí nesporně pravých středověkých rukopisů a nemají tedy vlastní název. V tom případě je jako název památky uveden název příslušného rukopisu, před nímž je pro lepší odlišení uvedena hvězdička (*).
  2. Zkratka památky - podle praxe nastolené v literárních vědách se často užívané názvy památek zkracují na několikapísmennou kombinaci. Pokud se pro některou památku užívá několik zkratek, je na prvním místě uvedena zkratka užívaná v současné době.
  3. Uložení - uvádí se současný majitel památky a její signatura v příslušné knihovně.
  4. Popis - uvádí se údaje o druhu, rozsahu a stáří památky; popřípadě i další nezbytné údaje.
  5. Edice - uvádí se nejdostupnější edice dané památky.
  6. Literatura - uvádí se nejnovější literatura o dané památce (pokud možno monografie).
  7. Poznámka - ve vyjímečných případech se uvádí další důležité údaje o dané památce.

 

Jednotlivá hesla jsou řazena abecedně, bez ohledu na rozsah památky.

V soupisu byly použity tyto zkratky:

ČČH - Český časopis historický;

ČČM - Časopis Českého muzea, později Časopis Musea království Českého, Časopis Národního muzea v Praze;

KMK - Knihovna Metropolitní kapituly katedrály sv.Víta;

KNM - Knihovna Národního muzea v Praze;

LF - Listy filologické;

OA - Okresní archiv;

SNM - Sborník Národního muzea;

Tichý - Tichý J. a kol.: Iluminované nejkrásnější rukopisy Kni hovny Národního muzea; 1.vydání, Národní muzeum, Praha 1965 (katalog s fotoreprodukcemi);

Strahov - Knihovna Premonstrátského kláštera v Praze na Strahově;

UK - Univerzitní knihovna.

 

Soupis sporných památek

* Decretum Gratiani

Uložení: KNM sign. XII A 12

Popis: Pergamenový kodex, 334 listů, 2.polovina 13.století. V několika iniciálách je v nápisových páskách sporný text "prosu praua".

Literatura: Tichý kat.č. 6.

Epos o Krokovi

Uložení: KNM sign. IV H 34

Popis: Pergamenový dvojlist 90 x 140 mm, popsaný velice špatně čitelným textem.

Edice, literatura: Škarka A.: Epos o Krokovi - poslední romantické falzum z rodiny RKZ?; Česká literatura XV (1967), č.4, str. 360 - 365 (s obrazovou přílohou).

Poznámka: Jedná se nepochybně o falzum.

Evangelium sv. Jana

(EJ)

Uložení: KNM sign. 1 A b 2

Popis: Pergamenový list s latinským textem evangelia sv. Jana a jeho sporným českým meziřádkovým překladem, 11.století.

Edice, literatura: Matoušek L., Třeska K.: Po stopách pravdy a podvodu; Tři pruty Svatoplukovy, Praha 1939.

* Františkánská bible II.díl

Uložení: KNM sign. XII B 13

Popis: Pergamenový kodex, 407 listů, kolem r. 1300. U klečícího mnicha před prorokem Ageem sporný nápis "Frater Godefridus".

Literatura: a) Ivanov M.: Tajemství RKZ; 1.vydání, Mladá fronta, Praha 1969, str. 250 b) Krása J.: České iluminované rukopisy 13. - 16. století; 1.vydání, Odeon, Praha 1990, str. 37 - 45; c) Tichý kat.č. 9.

* Jaroměřská bible

Uložení: KNM sign. XII A 10

Popis: Pergamenový kodex, 490 listů, konec 13.století. Na fol. 298r sporný text "Sbigneus de Ratibor scripsi" a podobně na fol.

340r "Bohusse Lutomericensis pinxi"

Literatura: Tichý kat.č. 8.

* Laus Mariae Konráda z Haimburku

Uložení: KNM sign. XVI D 13

Popis: Pergamenový kodex, 170 listů, před r. 1364. V celostranné miniatuře Zvěstování Panně Marii (fol. 55v) sporný text "Hic Sbisco de Trotina pinxit".

Literatura: a) Ivanov M.: Záhada Rukopisu královédvorského; 1.vydání, Novinář, Praha 1970, obrazová příloha č. 48; b) Dvořák M.: Mariale Arnesti; ČČH VII (1901), str. 451 - 453.

Poznámka: Rukopis má též nazev Mariale Arnesti.

* Liber viaticus Jana ze Středy

Uložení: KNM sign. XIII A 12

Popis: Pergamenový kodex, 318 listů, před r. 1364. V rukopisu se nacházely sporné vpisky: fol.69r "Neplacho a Stiborius", fol.83v "Stilco", fol. 97r "Gallus", fol. 208r "Petrus Brzuchaty", fol. 220r "Claretus", fol. 245v "Sbisco de Trotina"; později byly vpisky vyškrabány.

Literatura: a) Popov A.: O starobylé české malbě; ČČM XX, 1846, str. 501 - 516 a 627 -637; b) Patera A., Baum A.: České glossy a miniatury v "Mater verborum"; ČČM LI (1877), str. 138; c) Muzika F.: Mistr brevíře Jana ze Středy; SVU Mánes, Praha 1940 (edice Prameny, sbírka dobrého umění; svazek 38.).

Libušino proroctví - česká verze

(LP, LPčes., Lib.pror.)

Uložení: KNM sign. 1 A b 3

Popis: Sedm pergamenových proužků 107 x 150 mm, 14.století.

Edice: Hanka V.: Libušino proroctví; ČČM XXIII (1849), str. 138 - 140.

Literatura: Enders J.: Jazykovědný rozbor Rukopisů; 1.vydání, Neklan, Praha 1993, str. 342 - 346, 376 (fotoreprodukce).

Libušino proroctví - latinská verze

(LP, LPlat.)

Uložení: KNM sign. XVI D 15

Popis: Papírový rukopis Prima pars Johanicij, 14.století. Na fol. 1v je napsána hnědým inkoustem latinská verze Libušina proroctví.

Edice: Hanka V.: Libušino proroctví, ČČM XXIII (1849), str. 138 - 140.

* Martyrologium Adovo

Uložení: UK Brno, fond Benediktini Rajhrad, sign. D/K I. a 11.

Popis: Pergamenový rukopis, 140 listů, přelom 11. a 12. století. Na fol. 70r sporná homilie na den Narození P. Marie zapsaná cyrilicí. V rukopisu jsou další sporné cyrilské glosy.

Edice, literatura: Ryšánek F.: Kyrillské a jiné přípisky v rajhradském Martyrologiu Adově - padělky Hankovy; LF LXXVI (1953), č. 2, str. 249 - 279 (s obrazovou přílohou).

Poznámka: Rukopis má též název Martyrologium Romanum.

* Mater verborum

(MV)

Uložení: KNM sign. X A 11

Popis: Pergamenový kodex, 242 listů, první polovina 13.století. Kromě tříset nesporých českých a německých glos obsahuje asi devětset sporných českých glos a několik sporných vpisků v iniciálách.

Edice, literatura: a) Patera A., Baum A.: České glossy a miniatury v "Mater verborum"; ČČM LI (1877), str. 120 - 149 a 372 - 513; b) Tichý kat.č. 3; c) Krása J.: České iluminované rukopisy 13.-16.století; 1.vydání, Odeon, Praha 1990, str. 24 - 36.

Milostná píseň krále Václava

(MPKV)

Uložení: KNM sign. 1 A b 5

Popis: Pergamenový, oboustranně popsaný list, 62 x 140 mm, 13.století.

Edice, literatura: a) Vojěch V., Flašhans V.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský; 1.vydání, Česká grafická unie, Praha 1930, str. 71; b) Enders J.: Jazykovědný rozbor Rukopisů; 1.vydání, Neklan, Praha 1993, str. 340 - 342; c) Almanach rukopisné obrany II; 1.vydání, Neklan, Praha 1993, obálka (fotoreprodukce).

* Misál Jana ze Středy

Uložení: KMK sign. cim. 6.

Popis: Pergamenový kodex z roku 1364. U iniciály s prorokem čtoucím si v otevřené knize sporný text "Petr Brzuchatý".

Literatura: a) Ivanov M.: Tajemství RKZ; 1.vydání, Mladá fronta, Praha 1969, str. 252; b) Krása J.: České iluminované rukopisy 13.-16.století; 1.vydání, Odeon, Praha 1990, str. 100 - 143.

* Misál muzejní s neumami

Uložení: KNM sign. XVI D 12

Popis: V rukopisu se na fol. 200v nachází sporný vpisek "Omnia, que dico tibi, dico

sicut Amico" a na fol. 88v "Wencezlavi".

Literatura: Ryšánek F.: Kyrillské a jiné přípisky v rajhradském Martyrologiu Adově - padělky Hankovy; LF LXXVI (1953), č. 2, str. 261 a 271.

* Opera Bernardi Clarevallensis

Uložení: KNM sign. XII A 15

Popis: Pergamenový kodex, 310 listů, z roku 1296. Na fol. 305v se nachází sporný explicit.

Literatura: a) Ivanov M.: Tajemství RKZ; 1.vydání, Mladá fronta, Praha 1968, str. 249; b) Tichý kat.č. 7.

Pamět přibyslavská

(PP, PřibPam)

Uložení: OA Havlíčkův Brod, sign. Poz. K. Přibyslav 2.

Popis: Papírový, oboustanně popsaný list, polovina 15.století.

Edice, literatura: a) Matoušek L.: Případ Paměti přibyslavské jako příspěvek k boji o pravost RKZ; 1.vydání, Tři pruty Svatoplukovy, Praha 1936 (obrazová příloha); b) Kašpar J.: Paměť přibyslavská; 1.vydání, Archivní časopis XXI (1971), č. 1, str. 16 - 41 (obrazová příloha).

Píseň vyšehradká - česká verze

(PV, PpV)

Uložení: KNM sign. 1 A b 4

Popis: Pergamenový, jednostranně popsaný list, 153 x 216 mm, 13.století.

Edice, literatura: a) Žunkovič M.: Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod Vyšehradem a Kralodvorský; 1.vydání, Olomouc 1912, str.21 - 28; b) Vojěch V., Flašhans V.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský; 1.vydání, Česká grafická unie, Praha 1930, str. 69; c) Enders J.: Jazykovědný rozbor Rukopisů; 1.vydání, Neklan, Praha 1993, str. 338 - 340.

Poznámka: Rukopis je ve starší literatuře nazýván též Píseň pod Vyšehradem nebo Píseň na Vyšehrad.

Píseň vyšehradská - německá verze

Uložení: KNM sign. 1 A b 4

Popis: Papírový, oboustranně popsaný list, 110 x 90 mm, z roku 1724.

Edice, literatura: a) Žunkovič M.: Rukopisové Zelenohorský, Píseň

pod Vyšehradem a Kralodvorský; 1.vydání, Olomouc 1912, str.21 - 28; b) Vojěch V., Flašhans V.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský; 1.vydání, Česká grafická unie, Praha 1930, str. 69.

Píseň vyšehradská - negativní otisk

Uložení: KNM sign. 1 C b 4

Popis: Papírový lístek 117 x 131 mm, s negativním otiskem PV (jiného exempláře, než je PV v KNM sign. 1 A b 4!).

Literatura: Horna R.: Nový rukopis "Písně vyšehradské"; Časopis Učené Společnosti Šafaříkovy "Bratislava" VI (1933), č. 4. - 5.

Rukopis královédvorský

(RK)

Uložení: KNM sign. 1 A b 6

Popis: Zlomek pergamenového rukopisu, 12 listů, 13.století.

Edice: a) Kašpar J.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský - paleografický přepis; SNM C XIII/XIV (1968/1969), str. 275 - 314 (s fotoreprodukcemi); b) Enders J.: Rukopis Zelenohorský a Královédvorský; 1. vydání, Neklan, Praha 1991.

Literatura: viz. Laiske M.: Bibliografie RKZ; SNM C XIII/XIV (1968/1969), str. 323 - 408.

Rukopis zelenohorský

(RZ)

Uložení: KNM sign. 1 A b 1

Popis: Zlomek pergamenového rukopisu, 4 listy, 9.století.

Edice: a) Kašpar J.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský - paleografický přepis; SNM C XIII/XIV (1968/1969), str. 315 - 322 (s fotoreprodukcemi); b) Enders J.: Rukopis Zelenohorský a Královédvorský; 1. vydání, Neklan, Praha 1991.

Literatura: viz. Laiske M.: Bibliografie RKZ; SNM C XIII/XIV (1968/1969), str. 323 - 408.

* Žaltář glosovaný

(ŽG, ŽaltGlosMuz, ŽaltM)

Uložení: KNM sign. XIV D 13

Popis: Pergamenový kodex, 238 listů, konec 13.století. V rukopisu se nachází dva sporné české meziřádkové překlady latinských žalmů, na fol. 102r žalmu 109 a na fol. 129r žalmu 145.

Edice, literatura: Patera A.: Staročeské glosy v latinském žaltáři musejním XIII.století; ČČM LIII (1879), str. 398 - 417, 481 - 537

 

Některé hmotné sporné památky řazené k RKZ

Mince Rastislavovy

Uložení: Numizmatické oddělení Národního muzea v Praze

Popis: 18 zlatých mincí.

Literatura: Weyr J.: Byl Hanka padělatelem mincí?; Zprávy České společnosti rukopisné II (1939), č. 3.

Pečeť města Přibyslavi

Uložení: OA Havlíčkův Brod, fond Archiv města Přibyslavi, inv. č. 5. Popis: Pečeť města Přibyslavi, přivěšená k listině ze 4.července 1588, dokládající pravost Paměti přibyslavské na základě heraldiky.

Literatura: a) Matoušek L.: Případ Paměti přibyslavské jako příspěvek k boji o pravost RKZ; 1.vydání, Tři pruty Svatoplukovy, Praha 1936 (obrazová příloha); b) Kašpar J.: Paměť přibyslavská; 1.vydání, Archivní časopis XXI (1971), č.1., str. 16 - 41 (obrazová příloha).

* Slovník latinsko-německo-český

Uložení: KNM sign. II F 4

Popis: Papírový kodex, 419 listů, z roku 1470. Na fol. 1r se nachází sporná, vlepená iniciála A.

Literatura: Brodský P.: Neznámé Hankovo falzum v Knihovně Národního muzea; SNM C XXXI (1986), č.1, str. 21 - 26 (s obrazovou přílohou).

* Strahovský rukopis

Uložení: Strahov DG III

Popis: Rukopis z poloviny 15 století, obsahující Cestopis tzv. Mandevilla, Dalimilovu kroniku, Trojánskou kroniku, Tristama a Izoldu a Tkadlečka. Do tří iniciálek (fol. 1r, 108r, 183r) je slepotiskem vtisknuto zlatem jméno Hanka.

Literatura: Kopecký V.: Plno záhad kolem Hanky; 1.vydání, Práce, Praha 1969, str. 72 - 73.

Poznámky

 

[1] To množství je mi podezřelé.

[2] Jediným přechůdcem je článek J.Truhláře: Desatero falsifikátů musejních; Athenaeum III (1885/1886), č. 8 - 9, str. 355 - 356.

[3] To lze demonstovat na případu tzv. Kyjevských listů, nejstaršího známého rukopisu se souvislým textem psaným slovansky, který byl roku 1979 dr. Josipem Hammem z Vídeňské Österreichische Akademie der Wissenschaft ozna čen jako Hankův padělek. Jeho názory nebyly slavistikou naštěsí akceptovány.

[4] Zásady jsou převzaty podle praxe nastolené ve Staročeském slovníku (kol. ÚJČ: Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek; 1.vydání, Academia, Praha 1968). Ve slovníku je zároveň uveden (str. 55 - 118) soupis nejdůležitějších, nesporně pravých staročeských památek.