Miniové značky v RZ

Dokumetace miniových značek

Vynikajícím způsobem jsou miniové značky dokumentovány v publikaci Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache, kterou v roce 1840 vydali F.Palacký a P.J.Šafařík. Klasifikaci tvarů provedl Palacký v následující tabulce, kterou nejprve uvádíme v originále, vedle pak v počeštěné podobě s mírnou úpravou.

Přesná lokalizace značek je patrna z faksimile RZ, kterou nechali autoři vytvořit u rytce Henniga.

Miniových značek identifikoval Palacký 74. Deset značek je psáno přes rumělkové majuskule tak, že je znečitelňují, ostatní většinou kříží zelené písmo RZ nebo jsou jsou umístěny mezi řádky. Jejich význam se zatím nepodařilo bezpečně stanovit. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o symboliku, sloužící k melodickému přednesu textu, která byla dodatečně do rukopisu vpravena.

Cordovo svědectví o miniových značkách

Palacký si rovněž pro posouzení stáří RZ vyžádal expertýzu mikroskopika Augusta Cordy. Ten o miniových značkách konstatoval toto:

  1. byly napsány přes text RZ
  2. o celá staletí později,
  3. jsou psány miniem, které je
  4. tenké,
  5. lesklé
  6. a průhledné

Miniové značky v rentgenu

Protože minium obsahuje olovo, které značně brání pronikání rentgenových paprsků, jsou na rentgenu miniové značky bezpečně odlišitelné od rumělkových objektů. Odborně provedený rentgen prof. Vojtěcha z roku 1930 tyto skutečnosti zřetelně ukazuje.

Miniem jsou též přetaženy některé iniciály. Výše uvedený Vojtěchův rentgen ukazuje přítomnost minia v iniciále V a absenci v iniciále D (levý dolní roh). Tato skutečnost odporuje nové hypotéze, že iniciály byly původně malovány miniem a posléze retušovány rumělkou.

Miniové značky dle J.Kašpara

Že jsou miniové značky psány přes zelený text RZ dokládá též Jaroslav Kašpar z katedry pomocných věd historických FF UK. Ve Sborníku RKZ- dnešní stav poznání z roku 1969 uvádí na str. 321. např.: "Přes poslední u je přepsáno ozdobné červené F" .