Přehled domnělých nálezů spodního písma v RK

20 „naprosto nepochybných” nálezů spodního písma v RK

Kdo se poněkud zajímal o výsledky hmotného průzkumu Rukopisů prováděného v Kriminalistickém ústavu s přispěním spisovatele Ivanova, mohl se dočíst, že RZ i RK jsou palimpsesty. Verifikace nebyla možná, protože tiskem vydané Protokoly neobsahují k tomu žádnou obrazovou dokumentaci. Na zveřejnění příslušných dokladů nebyly peníze, jak se píše v úvodní stati Sborníku NM XXXVI, řada c.

Tato stať si bere za cíl zpřístupnit obtížně dostupné dokumenty z originálů Protokolů, konfrontovat je s barevnými zvětšeninami, pořízenými Českou společností rukopisnou a na tomto základě předložit k úvaze, zda zjištěné skutečnosti lze právem považovat za zbytky spodního písma.

Tiskem vydané Protokoly uvádějí na str. 64-66 pouze text , dle něhož bylo nalezeno několik nepochybných stop spodního písma.

Pro posouzení jednotlivých nálezů je souvislý text Protokolu rozčleněn a nálezy očíslovány 1 - 20. K jejich posouzení se u některých předkládá:

Nález č.1

str. 14

Citace Protokolu

Celkové zjištění v souvislosti s nálezem linek původního textu vede k tomu, že směr původního písma se od směru písma odlišoval jen velmi ostrým úhlem (viz obr. 25-30).}

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Na fotografiích není nikde vyznačeno, co je považováno za zbytek "původního linkování". Operování "ostrým úhlem" není tudíž opodstatněné. Ostatně tato část "Protokolu" se má týkat zbytků "odstraněného písma".

Obrazová dokumentace se týká místa pravděpodobné razury iniciály. Pro ověření tohoto výkladu nebylo provedeno srovnání tluštky pergamenu v inkriminovaném místě a v jeho okolí. Proč?

Nález by snad mohl pocházet od radované iniciály. Ale je nepravděpodobné, aby v rukopise existovaly dvě iniciály na jedné straně, vzdálené o 8 řádků textu cca 2cm. To z Protokolu vyplývá, nebť na jiném jeho místě se uvádí, že nynější iniciála N měla původně jiný tvar. Tudíž by musela existovat současně s domněle odstraněnou iniciálou o 8 řádků níže.

Nález č.2

str. 7, 8 — marginálie

Citace Protokolu

Na řadě stránek RK je možno na středu posledních řádek textu RK i na středu dolního okraje stránek pozorovat podélné razury. Schematické znázornění jedné z interpretačních možností podává obr. 35 až 39.}

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Naprosto nepochybné doklady by neměly připouštět "různé interpretační možnosti".

Jedna z "možných interpretačních možností" má dokumentovat úhrnem nálezy na "řade stránek RK"?

Dokumentovaný nález se nachází na marginálii, takže i případný nepochybný nález písma by v takovém případě nemohl prokazovat palimpsest.

Nález nemá charakter písma.

Nález č.3

str. 2

Citace Protokolu

Ve třetím řádku zdola v písmenu "i" tvarově neurčitelný zbytek odstraněného písma: ve vyškrábaných zbytcích je patrný rytmus tahů, ve stopách jsou znát černá zrníčka v zachovalých zbytcích krusty pojiva odstraněného písma.}

Kritický komentář:

Odkaz na obrazovou dokumentaci neuveden.

Není známo, co je krusta pojiva. Níže se sice podává zevrubné vysvětlení, co autoři míní slovem krusta, ale zde není řečeno, že by musela obsahovat jen pojivo.

Nález č.4

str. 14

Citace Protokolu

uprostřed 3. a 4. ř. zbytky, zakreslené na obr. 43 zbytky jsou nejpatrnější pod slovy "cstmir korsist" v ř.3 a "lepa dieua" v 4.ř. (viz obr. č.42)

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Pod číslem 42 je uvedena černobílá fotografie celé strany. Není uveden fotografický detail. V tomto rozlišení nelze nic posuzovat.

Fragmenty nemají strukturu písma.

Chybí barevná informace.

Nález č.5

str. 14

Citace Protokolu

Str.14 (list 7b):
Ve 2. ř. písmeno "z" slova " sedmmezcietma" výrazně silnější, a to nikoli novým namočením pera; zesílení je způsobeno tím, že tah nynějšího písma RK přechází přes místo napojené pojivem, pravděpodobně zbylém po odstraněném písmu; pod tímto písmenem a v jeho okolí je rasura; obdobná situace je na celé ploše odstraněných iniciál

Kritický komentář:

Tento nepochybný doklad pro existenci spodního písma je vyvozen z pouhého zesílení tahu písmene z. Protokol uvádí, co není a co by mohlo pravděpodobně být příčinou. To je příliš spekulativní.

Obrazová dokumentace a jiné exaktnější doklady chybějí.

Nález č.6

str. 14

Citace Protokolu

mezi ř. 14 a 15 blízko pravého okraje sloupce písma RK zbytek hnědorezavé krusty, obsahující černé body (tanátu? - skica na obr. 40 a 41), okolo iniciály N (eklan) je rozptyl červených i černých bodů, u dolní voluty červená čárka; pokud nejde o zbytky výzdoby nějakého původního tvaru iniciály, mohly by to být zbytky písma, např. marginální poznámky apod.

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Skvrnka nemá charakter písma.
Nebyl učiněn pokus o určení stratigrafie nebo chemický rozbor.

Nález č.7

str. 5, 6

Citace Protokolu

Dvojlist 3-6 (str. 5, 6, 11 a 12) Na tomto dvojlistu zjištěné rasury, stopy odstraněného písma a původních linek nejeví při přímém optickém průzkumu týž řád, jako na listech ostatních, proto je možno popis stop a zbytků na něm nalezených podat teprve v souvislosti s výsledky fotografie v infračerveném světle a se zjištěním stop odstraněného písma pomocí kontaktních otisků.

Kritický komentář:

Bez konkrétní specifikace.

Dosud i následně prezentované ukázky dokladů spodního písma žádný řád nejeví.

Tímto se verbálně sugeruje opak toho, co vyplývá z obrazové dokumentace. Že zde žádný řád není patrný.

Mělo být dokumentováno, aby opakovaně zmiňované řády mohly být porovnány.

Ověřovací snímek bezpředmětný

Nález č.8

str. 8 — marginálie

Citace Protokolu

str. 8 (list 4b):
nahoře u hřbetu je stopa olivově zelené barvy, která se jinak ve vlastním RK nevyskytuje; věc vypadá tak, jako by šlo o nějaký otisk z protější strany (ozdoby? majuskule?), avšak v dnešní podobě RK žádný takový protějšek neexistuje. Na infračervené fotografii stránky 7 (list 4a) se průsak tohoto otisku jeví jako ucelený tvar, který má podobu naznačenou na obr. 44 a 45.

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Protokol zde nemístně užívá formulace "vypadá jako". To vede k dohadům a neurčitostem. Chce se snad připustit, že skvrna nevypadá na pozůstatek písma. Tento nález je na marginálii a je patrný na barevných fotografiích ČSAV. Z infračervené fotografie, na kterou odkazuje Protokol, rekonstruovaný tvar nevyplývá.

Nález č.9

str. 8

Citace Protokolu

Na téže stránce na rubu iniciály Z (Zuiestuiu) jsou rovněž stopy odstraněného písma. Frekvence skvrn odpovídá části tří řádků odstraněného písma. Na rubu iniciály je patrná dosti tvrdá rasura, jejíž vlákna jsou písmenem RK urovnána a slepena.}

Kritický komentář:

Stanovisko nelze zaujmout vzhledem k neurčitosti sdělení. Ověřovací snímek bezpředmětný

Nález č.10

str. 8, 9 — marginálie

Citace Protokolu

Dolní okraje stran 8 a 9 (listy 4b a 5a) vykazují podélnou rasuru, v níž lze celkem bezpečně opticky sledovat zbytky písma většího, než je písmo RK, při dolním okraji listů je patrná vyškrabovaná linka; ve zkoušce pergamenu, kterou v tomto místě učinil prof. Bělohoubek, jsou patrná světlejší místa, která se jeví jako systém, seřazený v jedné linii; v jednom takovém světlejším místě je zbytek černé barvy; v ploše Bělohoubkovy zkoušky se objevují lazurní tvary, připomínající minuskulní "e" (uprostřed) nebo minuskulní "o" (u hřbetu), avšak větší, než je písmo RK; dolní okraj přes odstraněné písmo je uměle patinován; viz obr. 35 až 39 a 44 až 45.

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Nález č.11

str. 18

Citace Protokolu

str. 18 (list 9b):
ř. 7, majuskule Z se jeví, jako by byla tažena dvojí červenou barvou, jde však o tři vrstvy: tmavorezavé zbytky odstraněného písma tvaru minuskulního gotického "v", přes ně mikrograf "z" psaný psací látkou RK a navrch červené majuskulní "Z"; v horní části majuskule "Z" je v barvě zalit nepatrný kousek zlata; situace zjištění je zakreslena na obr. 47.

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Obr.47 není autentický dokument.
Rekonstrukce je značně nejistá.

Nález č.12

str. 18

Citace Protokolu

ř. 12-13 - pod iniciálou "Z" mezi řádky podlouhlá rasura,

Kritický komentář:

Razura není dokladem existence spodního písma.

Nález č.13

str. 18

Citace Protokolu

ř. 27 (7. zd.) - ve slově "p/ri/cin" zbytky, zakreslené na obr. 46 a 48,

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Obr. 46 je celkové foto str. 18 RK, které pro posouzení nálezu nemá potřebnou vypovídací schopnost. Chybí fotodetail.

Nález č.14

str. 18

Citace Protokolu

ř. 31 (3. zd.) v písmenu "w" slov "ot stolow" zbytky černavé krusty, tvar neurčitelný, viz obr. 49.

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Skvrnka nemá charakter písma. Podle údajů Protokolu nelze rozhodnout, zda je pod nebo nad písmem RK. (Tah pera přes krustu by se patrně musel projevit).

Nález č.15

str. 19 — marginálie

Citace Protokolu

List 10 (str. 19 a 20)
str. 19 na pravém okraji proti ř. 14 zbytky černé krusty;

Kritický komentář:

Snad už netřeba.

Nález č.16

str. 19

Citace Protokolu

rovněž v ř. 17 pod slovem "zemiu" krusta pův. písma v lince pod "m", .."

Kritický komentář:

Skvrnka nemá charakter písma, jak patrno z ověřovacího snímku a jak nemůže být patrno z nulové dokumentace Protokolu.

Nález č.17

str. 20

Citace Protokolu

str. 20, ř. 5 zd. v majuskuli "M" stopa odstraněného písmene, pravděpodobně majuskulního "R"; viz obr. 50 a 51.

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Obr. 50 je celková fotografie strany 20 bez významu
pro dokladování uváděných skutečností

Obr.51 je schema, které není doloženo fotografickým detailem

Neříká se, jak se stopa projevuje. Například barevně.

Majuskule a iniciály mohou obsahovat různé psací látky z restaurace rukopisu. Pro doklad běžného spodního písma tedy takovýto nález nemá váhu.

Nález č.18

str. 27 — marginálie

Citace Protokolu

str. 22 a 27 - na pravém okraji str. 27 větší množství stop po odstraněném písmu, které zasahují až do sloupce písma RK; stopy jsou patrné zejména při prohlídce infračerveným mikroskopem;

Kritický komentář:

Nelze zaujmout stanovisko, protože Protokol se dovolává pozorování mikroskopem.

Nález č.19

str. 22 — marginálie

Citace Protokolu

Obdobné stopy i na okraji strany 22; při samém pravém okraji str. 27 zbytek nějakého odstřiženého tahu, tmavého, rovného a zkrakelovaného.

Kritický komentář:

Nelze zaujmout stanovisko pro vágnost určení místa nálezu.

Ověřovací snímek nemožno prezentovat pro neurčitost v lokalizaci nálezu.

Nález č.20

str. 25

Citace Protokolu

str. 25 (list 13a) 5 ř. zd., na začátku řádku lazurní stopa s červenomodrým nádechem tvaru minuskulního "o", většího než je písmo RK; skica viz obr. 52 až 54, jako jiné stopy, i tato stopa je dosti zřetelně patrna na Vrťátkově fotografii z roku 1861.}

Obrazová dokumentace Protokolu

Kritický komentář:

Skvrna je rozpitá a znečitelňuje písmo RK.

Objekt je lépe než na Vrťátkově fotografii patrný na fotografiích ČSAV, odkud plynou barevné skutečnosti, které nemůže Vrťátkova fotografie dokumentovat. Z pozorování ve velkém zvětšení spíše vyplývá, že skvrna je na písmenu a nikoli pod. Protokoly nepřinášejí žádný exaktní dokument, který by k tomuto problému mohl dát jednoznačnou odpověď.

Objekt není patrný na obrázku 52 z Protokolů.

Rekonstrukce na obr. 54 neodpovídá skutečnostem a k problému stratigrafie nemá co říci.

Shrnutí

  1. Nálezy nemají povahu písma. Jedná se o skvrny různého původu, případně různé barevné vrstvy v majuskulích.
  2. Nebyla provedena chemická analýza domnělých zbytků písma.
  3. Fotografická dokumentace Protokolů je naprosto nedostatečná.
  4. Dokazování spodního písma se uchyluje ke speciálním rekonstrukcím, které jsou nepřesvědčivé a jsou dvojího druhu. První odpovídají tomu, co lze vidět na barevných detailech (41, 43, 48, 49). U jiných fotografie nepotvrzuje rekonstruované tvary (37a, 37b, 45, 47, 54).
  5. Uvedené nálezy netvoří nijaký řád, o kterém se Protokoly opakovaně zmiňují.