Protokoly o spodním písmu v RK

"Na řadě stránek RK je možno na středu posledních řádek textu RK i na středu dolního okraje stránek pozorovat podélné rasury. Schematické znázornění jedné z interpretačních možností podává obr. 35 až 39."

Dvojlist 1-8 (str. 1, 2, 15 a 16). Str. 2 (list 1b): Ve třetím řádku zdola v písmenu "i" tvarově neurčitý zbytek odstraněného písma; ve vyškrabaných zbytcích je patrný rytmus tahů, ve stopách jsou znát černá zrníčka v zachovaných zbytcích krusty pojiva odstraněného písma. (Pro porozumění uvádíme: krustou rozumíme škraloup sušiny psacího prostředku, ulpělý na povrch pergamenu, a to bez ohledu na jeho tloušťku; pastou rozumíme silnou, neprůhlednou vrstvu barvy - psacího prostředku - na povrchu pergamenu; lazurní vrstvou rozumíme průhlednou vrstvu s minimálním obsahem pigmentu, ulpělou na povrchu pergamenu, a to rovněž bez ohledu na její tloušťku; v uvedeném smyslu těchto termínů používáme.)

Str. 16 (list 8b): uprostřed 3. a 4. ř. zbytky, zakreslené na obr. 43; zbytky jsou nejpatrnější pod slovy "cstmir korsist" v ř. 3 a "lepa dieua" v 4.ř. (viz obr. č. 42). Dvojlist 2 - 7 (str. 3, 4, 13 a 14) Str. 14 (list 7b): Ve 2. ř. písmeno "z" slova " sedmmezcietma" výrazně silnější, a to nikoli novým namočením pera; zesílení je způsobeno tím, že tah nynějšího písma RK přechází přes místo napojené pojivem, pravděpodobně zbylém po odstraněném písmu; pod tímto písmenem a v jeho okolí je rasura; obdobná situace je na celé ploše odstraněných iniciál, mezi ř. 14 a 15 blízko pravého okraje sloupce písma RK zbytek hnědorezavé krusty, obsahující černé body (tanátu? - skica na obr. 40 a 41), okolo iniciály N (eklan) je rozptyl červených i černých bodů, u dolní voluty červená čárka; pokud nejde o zbytky výzdoby nějakého původního tvaru iniciály, mohly by to být zbytky písma, např. marginální poznámky apod.

Dvojlist 3-6 (str. 5, 6, 11 a 12) Na tomto dvojlistu zjištěné rasury, stopy odstraněného písma a původních linek nejeví při přímém optickém průzkumu týž řád, jako na listech ostatních, proto je možno popis stop a zbytků na něm nlezených podat teprve v souvislosti s výsledky fotografie v infračerveném světle a se zjištěním stop odstraněného písma pomocí kontaktních otisků.

Dvojlist 4-5 (str. 7, 8, 9 a 10) str. 8 (list 4b): nahoře u hřbetu je stopa olivově zelené barvy, která se jinak ve vlastním RK nevyskytuje; věc vypadá tak, jako by šlo o nějaký otisk z protější strany (ozdoby? majuskule?), avšak v dnešní podobě RK žádný takový protějšek neexistuje. Na infračervené fotografii stránky 7 (list 4a) se průsak tohoto otisku jeví jako ucelený tvar, který má podobu naznačenou na obr. 44 a 45. Na téže stránce na rubu iniciály Z (Zuiestuiu) jsou rovněž stopy odstraněného písma. Frekvence skvrn odpovídá části tří řádků odstraněného písma. Na rubu iniciály je patrná dosti tvrdá rasura, jejíž vlákna jsou písmenem RK urovnána a slepena. Dolní okraje stran 8 a 9 (listy 4b a 5a) vykazují podélnou rasuru, v níž lze celkem bezpečně opticky sledovat zbytky písma většího, než je písmo RK, při dolním okraji listů je patrná vyškrabovaná linka; ve zkoušce pergamenu, kterou v tomto místě učinil prof. Bělohoubek, jsou patrná světlejší místa, která se jeví jako systém, seřazený v jedné linii; v jednom takovém světlejším místě je zbytek černé barvy; v ploše Bělohoubkovy zkoušky se objevují lazurní tvary, připomínající minuskulní "e" (uprostřed) nebo minuskulní "o" (u hřbetu), avšak větší, než je písmo RK; dolní okraj přes odstraněné písmo je uměle patinován; viz obr. 35 až 39 a 44 až 45. str. 9 (list 5a), viz popis předchozího zjištění na listu 4b (str. 8) List 9 (str. 17 a 18)

str. 18 (list 9b): ř. 7, majuskule Z se jeví, jako by byla tažena dvojí červenou barvou, jde však o tři vrstvy: tmavorezavé zbytky odstraněného písma tvaru minuskulního gotického "v", přes ně mikrograf "z" psaný psací látkou RK a navrch červené majuskulní "Z"; v horní části majuskule "Z" je v barvě zalit nepatrný kousek zlata; situace zjištění je zakreslena na obr. 47. ř. 12-13 - pod iniciálou "Z" mezi řádky podlouhlá rasura, ř. 27 (7. zd.) - ve slově "p/ri/cin" zbytky, zakreslené na obr. 46 a 48, ř. 31 (3. zd.) v písmenu "w" slov "of stolow" zbytky černavé krusty, tvar neurčitelný, viz obr. 49. List 10 (str. 19 a 20) str. 19 na pravém okraji proti ř. 14 zbytky černé krusty; rovněž v ř. 17 pod slovem "zemiu" krusta pův. písma v lince pod "m", str. 20, ř. 5 zd. v majuskuli "M" stopa odstraněného písmene, pravděpodobně majuskulního "R"; viz obr. 50 a 51.

Dvojlist 11-14 (str. 21, 22, 27 a 28) str. 22 a 27 - na pravém okraji str. 27 větší množství stop po odstraněném písmu, které zasahují až do sloupce písma RK; stopy jsou patrné zejména při prohlídce infračerveným mikroskopem; obdobné stopy i na okraji strany 22; při samém pravém okraji str. 27 zbytek nějakého odstřiženého tahu, tmavého, rovného a zkrakelovaného.

Dvojlist 12-13 (str. 23, 34, 25 a 26) str. 25 (list 13a) 5 ř. zd., na začátku řádku lazurní stopa s červenomodrým nádechem tvaru minuskulního "o", většího než je písmo RK; skica viz obr. 52 až 54, jako jiné stopy, i tato stopa je dosti zřetelně patrna na Vrťátkově fotogtafii z roku 1861."