Je Rukopis královédvorský palimpsest?

Přehled domnělých nálezů spodního písma v RK

Kdo se poněkud zajímal o výsledky hmotného průzkumu Rukopisů prováděného v Kriminalistickém ústavu s přispěním spisovatele Ivanova, mohl se dočíst, že RZ i RK jsou palimpsesty. Verifikace nebyla možná, protože tiskem vydané Protokoly neobsahují k tomu žádnou obrazovou dokumentaci. Na zveřejnění příslušných dokladů nebyly peníze, jak se píše v úvodní stati Sborníku NM XXXVI, řada c.

Tato stať si bere za cíl zpřístupnit obtížně dostupné dokumenty z originálů Protokolů, konfrontovat je s barevnými zvětšeninami, pořízenými českou společností rukopisnou a na tomto základě předložit k úvaze, zda zjištěné skutečnosti lze právem považovat za zbytky spodního písma.

Tiskem vydané Protokoly uvádějí na str. 64-66 pouze text , dle něhož bylo nalezeno několik nepochybných stop spodního písma.

Pro posouzení jednotlivých nálezů je souvislý text Protokolu rozčleněn a nálezy očíslovány 1 - 20. K jejich posouzení se u některých předkládá:

Nejsou zde prověřovány všechny nálezy (to je provedeno v publikaci Urban-Nesměrák: Fakta o Protokolech RKZ) a také zde, protože v některých případech je výpověď barevné zvětšeniny bezpředmětná, eventuálně místo nálezu není náležitě specifikováno.


Nález č.2

Citát z Protokolu:

Na řadě stránek RK je možno na středu posledních řádek textu RK i na středu dolního okraje stránek pozorovat podélné razury. Schematické znázornění jedné z interpretačních možností podává obr. 35 až 39.

obrázky z Protokolů obrázky z Protokolů
Dokumenty z Protokolu č. 35 a 37a (rekonstrukce).

obrázky z Protokolů
Jiná rekonstrukce téhož místa, označená v Protokole čísly 39 a 45.:

ověřovací detail oponenta
Ověřovací barevný detail

obrázky z Protokolů obrázky z Protokolů
Dokumenty z Protokolu č. 36 a 37b (rekonstrukce)

ověřovací detail oponenta
Ověřovací barevný detail

Kritický komentář:
Rekonstrukce je dílem pouhé fantasie. Sám Protokol ji vydává za jednu z "interpretačních možností" . Nepochybné nálezy spodního písma by neměly připouštět různé interpretační možnosti. Příslušný text protokolu ani neuvádí, na které straně RK tyto rekonstrukce provedeny. Zjištěno, že fotografie skvrn jsou ze str. 7 a 8. Jiné obrazové dokumenty pro stranu 7 (skicy č. 39 a 45) přinášejí jinou interpretaci skvrny na dolním okraji. Isolované nálezy na marginálii nemohou být posuzovány jako "spodní" písmo, i kdyby skutečně charakter písma měly.


Nález č.5

Citát z Protokolu:

Str.14 (list 7b): Ve 2. ř. písmeno "z" slova " sedmmezcietma" výrazně silnější, a to nikoli novým namočením pera; zesílení je způsobeno tím, že tah nynějšího písma RK přechází přes místo napojené pojivem, pravděpodobně zbylém po odstraněném písmu; pod tímto písmenem a v jeho okolí je rasura; obdobná situace je na celé ploše odstraněných iniciál

Obrazový dokument v Protokolu neuveden žádný ověřovací detail oponenta


Nález č.6

Citát z Protokolu:

mezi ř. 14 a 15 blízko pravého okraje sloupce písma RK zbytek hnědorezavé krusty, obsahující černé body (tanátu? - skica na obr. 40 a 41), okolo iniciály N (eklan) je rozptyl červených i černých bodů, u dolní voluty červená čárka; pokud nejde o zbytky výzdoby nějakého původního tvaru iniciály, mohly by to být zbytky písma, např. marginální poznámky apod.

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta
Dokument z Protokolu č. 41.

Komentář:
Skvrnka nemá charakter písma.
Nebyl učiněn pokus o určení stratigrafie nebo chemický rozbor.


Nález č.8

str. 8 (list 4b): nahoře u hřbetu je stopa olivově zelené barvy, která se jinak ve vlastním RK nevyskytuje; věc vypadá tak, jako by šlo o nějaký otisk z protější strany (ozdoby? majuskule?), avšak v dnešní podobě RK žádný takový protějšek neexistuje. Na infračervené fotografii stránky 7 (list 4a) se průsak tohoto otisku jeví jako ucelený tvar, který má podobu naznačenou na obr. 44 a 45.

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta
Dokument Protokolu č.45.

Komentář:
Skvrna je na marginálii, tudíž nemůže dokazovat existenci spodního písma. Rekonstruovaný tvar je umístěn na rubovou stranu (7), kde žádná stopa není patrna. Dle barevné fotografie je detekovatelná na opačné straně listu.


Nález č.11

Citát z Protokolu:

str. 18 (list 9b): ř. 7, majuskule Z se jeví, jako by byla tažena dvojí červenou barvou, jde však o tři vrstvy: tmavorezavé zbytky odstraněného písma tvaru minuskulního gotického "v", přes ně mikrograf "z" psaný psací látkou RK a navrch červené majuskulní "Z"; v horní části majuskule "Z" je v barvě zalit nepatrný kousek zlata; situace zjištění je zakreslena na obr. 47.

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta
Dokument Protokolu č. 47.

Komentář:
Barevná zvětšenina nedává dostatečný podklad pro uváděnou rekonstrukci. Nicméně zde se jedná o majuskuli, která mohla být v různých dobách překreslována. Opět to nemá nic společného se stopami inkoustového spodního písma.


Nález č.13

Citát z Protokolu:

ř. 27 (7. zd.) - ve slově "p/ri/cin" zbytky, zakreslené na obr. 46 a 48,

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta
Dokument Protokolu č. 47.

Komentář:
Opět se jedná o skvrnu, která nemá charakter písmene, nebyla určena její stratigrafie ani neproveden chemický rozbor.


Nález č.14

Citát z Protokolu.

ř. 31 (3. zd.) v písmenu "w" slov "ot stolow" zbytky černavé krusty, tvar neurčitelný, viz obr. 49.

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta
Dokument Protokolu č. 49.


Nález č.17

Citát z Protokolu:

str. 20, ř. 5 zd. v majuskuli "M" stopa odstraněného písmene, pravděpodobně majuskulního "R"; viz obr. 50 a 51.

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta
Dokument Protokolu č. 51.

Komentář:
Opět se jedná o majuskuli, která může obsahovat různé vrstvy barev.
Pro dokázání inkoustového spodního písma nemá tento nález žádnou váhu.


Nález č.20

Citát z Protokolu:

str. 25 (list 13a) 5 ř. zd., na začátku řádku lazurní stopa s červenomodrým nádechem tvaru minuskulního "o", většího než je písmo RK; skica viz obr. 52 až 54, jako jiné stopy, i tato stopa je dosti zřetelně patrna na Vrťátkově fotografii z roku 1861.

obrázky z Protokolů ověřovací detail oponenta

Dokumenty Protokolu č. 53, 54.

Shrnutí:

  1. Nálezy nemají povahu písma. Jedná se o skvrny různého původu, případně různé barevné vrstvy v majuskulích.
  2. Nebyla provedena chemická analýza domnělých zbytků písma.
  3. Fotografická dokumentace Protokolů je naprosto nedostatečná.
  4. Dokazování spodního písma se uchyluje ke speciálním rekonstrukcím, které jsou nepřesvědčivé a jsou dvojího druhu. První odpovídají tomu, co lze vidět na barevných detailech (41, 43, 48, 49). U jiných fotografie nepotvrzuje rekonstruované tvary (37a, 37b, 45, 47, 54).
  5. Uvedené nálezy netvoří nijaký řád, o kterém se Protokoly opakovaně zmiňují.