PROTI  SOFISMATŮM
sborník odpovědí na nejnovější protirukopisové kampaně
K. Andrlík, F. Mareš, L. Matoušek, K. Třeska
contra:
R. Holinka, F. Šebánek, F. Trávníček, F. M. Bartoš
Vydala Československá společnost rukopisná v Praze 1937.

PROTI SOFISMATŮM
Sborník odpovědí k statím o RKZ otištěným R. Holinkou, F. Šebánkem a F. Trávníčkem v brněnském měsíčníku "VĚDA A ŽIVOT" a F. M. Bartošem v "Nár. osvobození" 1937.

O B S A H:
PŘEDMLUVA
Proč "Věda a život" nepřinesla článek "Rukopisy po stránce chemické" (K. Andrlík)
Poznámky k článku doc. Jindř. Šebánka: "Rukopisy" po stránce paleografické  (F. Mareš)
Doslov k thematu "paleografie a Rukopisy"  (L. Matoušek)
Poznámky k článkům prof. Fr. Trávníčka: "Rukopisy" po stránce jazykové (F. Mareš)
Odpověď univ. prof. Dra. F. Mareše na "Otevřený list" prof. Trávníčka
Poznámky k článkům doc. Rud. Holinky: "Rukopisy po stránce historické" (K. Třeska)
PŘÍPAD prof. F. M. Bartoše
List prof. Mareše p. prof. F. M. Bartošovi
Odpověď na Listy prof. F. M. Bartoše prof. F. Marešovi o RKZ  (F. Mareš)
Rukopisná sofismata prof. F. M. Bartoše (K. Andrlík, K. Třeska)
-  I. Sofismata chemická
- II. Sofismata ostatní


 
PŘEDMLUVA

Když Karlova universita v Praze nevyvinula dosti energie v protirukopisové kampani, což jí bylo nesčetněkrát vytýkáno v části denního tisku, dosud neinformovaně nadržujícího odpůrcům pravosti Rukopisů, vyšel k ní nový soustřeďující podnět odjinud, tentokráte z Brna, z Masarykovy university. Redaktor měsíčníku "Věda a život" (nakl. F. Borový), šířícího "poznání vědecké práce a jejích výsledků", se rozhodl uveřejnit několik rekapitulujících článku z pera moravských odborníků, zapracovaných v jednoilivých disciplinách, zasahujících do rukopisové otázky. Jako první z nich vyšel (v čís. 3., roč. 3.) článek doc. dr. Jindřicha Šebánka, opatřený pozoruhodným redakčním úvodem, jehož silácká stylisace věru neposlouží šíření poznání vědecké práce a jejích výsledků. Po stručném vylíčení dějin rukopisové skepse se tam totiž praví:
"Přes všechny snahy těchto obránců vzbuditi dojem, že otázka pravosti Rukopisů je stále přinejmenším sporná, není v této věci již vědeckého sporu; pro vědu byla věc vyřízena nesporně a definitivně odsudkem Rukopisů jako podvrhu. Poněvadž však se přes to činí pokusy klamáním neodborné veřejnosti zneužíti domnělé "otázky" rukopisné k politickým účelům, a poněvadž zejména mladší generace, vzdálená rukopisných bojů, snadno v té věci podléhá klamu, rozhodla se redakce "Vědy a života" uveřejniti několik článků, které by stručně, ale přesně vyložily neodbornému čtenáři důvody, které tyto pseudopamátky usvědčily z podvodu. - Red."
Nezná-li či nechce-li znát red. "Vědy a života" bezpředsudné opory moderní obrany Rukopisů, založené na vědeckém rozboru hmoty jejich písma, tu ptáme se, kde je objektivita, slušící vědeckému časopisu. Jen tak si vysvětlujeme, že se tu výsledky vědecké práce představují jako odhalené klamy, podvrhy, podvody. Velmi zlý a pro redakci "Vědy a života" nebezpečný jest její výrok, že se "činí pokusy klamáním neodborné veřejnosti zneužíti domnělé "otázky" rukopisné k politickým účelům". - Redakce "Vědy a života" vystupuje tu jako sama Věda, ale jak může věda zjišťovat účely? To je věc Soudu. Účel obránců Rukopisů je jasný a zřejmý: jest čistě kulturní, zachovat českému národu drahocenné kulturní památky a očistit jeho buditele od utrhačství, že byli podvodníky, a že naši první vědcové, Palacký, Šafařík a dlouhá řada jiných, byli vědecky tak zaostalí, že se dali oklamat tak zřejmými podvrhy. Tento účel jest dostatečným důvodem k usilování obránců. Kdyby měli nějaký účel politický, tedy by jej právě tímto úsilím mařili, jak zřejmě ukazuje přítomná skutečnost.
Jestliže však redakce "Vědy a života" obráncům vytýká, že zneužívají domnělé "otázky" rukopisné klamáním veřejnosti - k politickým účelům, tedy tím sama o sobě dosvědčuje, že její počin má politický účel. Staví se tím po bok časopisům politických stran od "Národních listů" až k "Právu lidu", a podle toho také bude nutno pohlížet na hodnotu článků, které mají vyložit "důvody, které ty pseudopamátky usvědčily z podvodu". Próton pseudos takovéto vědy jest, že falsa předpokládá. Vychází-li se však od předpokladu klamů, podvodů a podvrhů, nemůže se dospět jinam, než k jejich rozmnožování.


PROTI SOFISMATŮM
sborník odpovědí na nejnovější protirukopisové kampaně;  K. Andrlík, F. Mareš, L. Matoušek, K. Třeska contra: R. Holinka, F. Šebánek, F. Trávníček, F. M. Bartoš. Vydala Československá společnost rukopisná v Praze 1937. Vytiskla knihtiskárna Impressa. Formát 20,5 x 14,5 cm. Počet stran 104.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná