Jindřich Šohájek
PAMĚTI

RKZ.
Pamětí díl VI., část 4.
Vzpomínky, úvahy a komentáře.
Čes. společnost rukopisná.
V Praze, 12. února 1955.
(rukopis - 464 stran)


O b s a h:
Historická Prolegomena jako úvod ke čtvrté části Pamětí.
Česká Golgotka.
Osudný 15. březen 1939.
Kapitola I.   Rukopisy RKZ za německé okupace.
Německá okupace postijhuje i Českou Společnost Rukopisnou.
Soutěž pro české básníky.
Rukopisná Společnost v Brně.
Andrlík: RKZ opravené heslo pro Ottův Slovník Naučný.
F. M. Bartoš: Historický rozbor RKZ.
Slavata: Rukopisy a politika.
Prolegomena k otázce: Hanka a Ev. sv. Jana.
Sto let od Zákrejsova narození.
Neznámý Pekař.
Rozvinula se debata o původu básníka Josefa Lindy.
Nepromyšlený podnik - kniha "Po stopách pravdy a podvodu".
Pan prof. dr. Frant. Schacherl a brněnská odbočka Rukop. Společnosti.
Prapodivné paralely.
Německý zájem o Rukopisy RKZ.
Významné jubileum univ. prof. Viktorina Vojtěcha.
Rukopisy v nových poměrech.
Václav Hanka ve světle ruské vědy.
Josef Pekař a Rukopisy.
Německá kniha o smyslu českých dějin.
Pokusy o renaisanci Masarykovy památky.
Osudy umělců ctitelů Rukopisů.
O jubileu 80 let prvního předsedy R. Sp. dr. Václava Perka.
Radikální čin za rehabilitaci RKZ.
Pamětní spis.
Sté narozeniny Václava Vlčka.
Lumír - naše nejstarší literární revue.
Předčasný optimismus.
Martin Davorin Žunkovič - 80 let.
Jan Máchal.
O novinářské povrchnosti.
Zastánce RKZ, básník Xaver Dvořák zemřel.
Nespravedlivá bohyně smrti.
Velmi důležité rozhodnutí.
Vlastenectví upřimné a dočasně předstírané.
Česká , realismem infikovaná byrokracie "ouřaduje".
Tragický rok našich dějin končí.
Rok 1940.
Opomíjený badatel v RKZ spis. Josef Čížek.
Osudy Marešova spisu "Marnost bojů o RKZ".
Zápis o Ev. Janově.
Archeologické "důkazy" padělanosti Rukopisů.
Omylné nadšení.
Dr. Josef Krasoslav Chmelenský.
Pomník naší literární historie.
Dozvuky "dějin" Arne Nováka.
Dílo veliké naděje - Pamětní spis.
Poznáte spolehlivě stáří písma?
Když scházela mužnost a přímost.
Otrávené ovzduší.
Veřejné osvědčení.
Jméno Záboj námitkou proti pravosti RKZ.
Přehlížené kulturní hodnoty.
Wanklův slavný nález pravěký.
Čes. Spol. Rukopisná v úloze P. Vrby z Jiráskova Věka.
Vzpomínka trochu jubilejní.
Vzpomínka poněkud opožděná.
Sedmý březen 1940.
Masarykovy mravní metody.
Nové číslo Zpráv Č.Sp.R.
Vzpomínka na barona Helferta.
Svět v pohybu.
Kapitola II.   Obnovené německé útoky na Rukopisy.
Také v Národ. Souručenství jsou stíny.
Jak smýšlel slovenský básník Svetozar Hurban Vajanský o T. G. Masarykovi.
O dávné národní minulosti.
Opět ozvěny 7. března 1940.
Útěchou v temnotách.
Zbytečná bojácnost.
První německý projev proti RKZ.
Masaryk - Sokolem.
Dražba Nerudova dopisu o RKZ.
Neznámé dopisy čes. buditelů.
Nedoceněný Albín Bráf.
Karel Jaromír Erben - básník národní.
Národní Souručenství a Masaryk.
Oživené vzpomínky na prof. Jos. Pekaře.
Libuše trojjediná: mythická, historická, archeologická.
VII. valné shromáždění Čes. Sp. Rukopisné v Praze.
De mortuis...
Domýšleti - v tom jest pudla jádro.
Staroslovanský Velehrad.
Knížecí Velehrad.
Obránce RKZ na Levém Hradci.
Zemřel dr. Václav Perek.
Švédský lup.
Podivný osud nejčeštějšího básníka.
Zborcené harfy ton.
O městě českých královen a Ulrichově.
Vzpomíná se tříletí Kramářovy smrti.
Realistické manýry v Lidových Novinách.
Dr. Beneš a Rukopisy.
O pranenech legend Kristiánových.
Závěť Otce Palackého.
Jan Máchal.
Opět jeden z manifestantů odešel.
Pražákova šedesátka.
O Nerudu.
Prof. dr. Jan Slavík opravuje Frant. Palackého.
Veršovaný runový nápis slovanský z Velehradu.
Chvála amaterismu.
Palackého Dějiny věčně živé.
Dr. Vladimír Zákrejs a jeho obrana RKZ.
Dr. Vladimír Zákrejs šedesátníkem.
Zamfirescu má pravdu.
Hodnocení ženských ctností.
Historik univ. prof. J. V. Šimák sedmdesátníkem.
Danajský dar českému národu.
Reakce obrany R-ů na Míčkův spisek.
Slovo k studii Miroslava Míčka o výtvarném dědictví Rukopisů.
Osmdesát let Národních Listů (1860-1940).
K naší kulturní minulosti.
Staronový prof. Trávníček.
Lumír, pěvec vyšehradský.
Jak se kronikář Kosmas prozradil, že děj Libušina soudu čerpal jedině z RZ.
Znal již Kosmas "Libušin soud"?
Relativita a revoluce.
Dr. Frant. Mareš - 83 let.
Neblahá zpráva - Davorin Žunkovič zemřel.
Akce Čes. Spol. Rukopisné po prázdninách 1940.
Česká protektorátní vláda a kulturní instituce jednají o Rukopisech.
Nové číslo Zpráv Č. Sp. R.
Česká protektorátní byrokracie vystrkuje růžky.
Nové a nové nálezy staroslovanské kultury.
Přednášky Čes. Sp. R. znova zahájeny.
Zkoumání starých rukopisů.
Kapitoly z přítomnosti do minulosti.
Poslední protirukopisný Mohykán odchází.
V předvečer jubilea 700 let od porážky Tatarů r. 1241.
Bohatýr českých dějin Jaroslav ze Šternberka.
Na bludných cestách.
Archiv dr. V. Perka.
Vzpomínáme zemřelých buditelů a obránců R.
Vzpomínka na 80. výročí Hankovy smrti.
Úvod do melodického čtení.
Matija Murko - osmdesátiletý. Fr. Miklosich před 50 l. zešmřelý.
Vážné slovo včas.
Soukromí slavných lidí.
Omamující vůně Vysočiny.
Vlastivědný sborník čes. jihovýchodu.
Ještě žijí mecenáši.
Radostná výb. schůze Č. Sp. R.
Třetí "nekoncesovaná" filiálka Čes. Sp. Rukopisné.
Zapomínaný bard českého lidu.
Kapitola III.   Rukopisy v III. období němec. okupace.
Persekuce Rukopisů.
První vlaštovky zlých konců.
VIII. valné shromáždění Č. Sp. R. (24.3.1941).
Vážné starosti s odkazem pí Lotty Matysové-Kheilové.
Těžké starosti se spisem Mareš "Pravda o Rukopisech".
Další přednášky a vycházky Č. Sp. R. v prvním pololetí 1941.
Výročí 700 let porážky Tatarů na Moravě.
Jubileum 150 let od narození Václava Hanky.
Historisující Karl Hermann Frank.
Flajšhansovo jubileum 75 let.
Do Hradce Králové.
Návštěva Hořiněvsi, rodiště Václava Hanky.
Hankův pomník 1890.
O Hankově rodině.
Do Dvora Králové.
K jubileu 100 let řed. Václava Petrů.
Tragikomická příhoda.
Nový rok 1942.
Buď vůle Tvá... (pohřeb prof. Mareše).
Uctění památky prof. Mareše v Čes. Sp. R.
Projev k uctění památky univ. prof. dr. Frant. Mareše.
Moje "SERMONES" s prof. dr. Václavem Flajšhansem.
Kapitola IV.   Rukopisy ve IV. období německé okupace.
Opatrnosti nikdy nezbývá.
Druhá moje rozmluva s prof. dr. V. Flajšhansem dne 7. dubna 1942.
IX. řádná valná schůze Čes. Sp. Rukopisné (1.6.1942 - byla odložena).
Osudové chvíle čes. národa - být či nebýt?
Matoušek: Pravda proti omylům.
Skokánek: Po stopách omylu.
Co psal dr. Vl. Zákrejs od ledna 1942 do konce června.
Názor dr. Vl. Zákrejse na Píseň pod Vyšehradem.
Prof. dr. V. Flajšhans a Marešova "Pravda o RKZ".
Další starosti s dědicrtvím pí Kheilové.
Pod svícnem tma.
IX. valné shromáždění Čes. Spol. Rukopisné v Praze (25.10.1942).
Návštěvou u Mistra L. Kuby.
Podléhá Čes. Sp. R. jako kulturní badatel. spol. poplatkovému ekvivalentu?
Výňatky ze Zákrejsovy korespondence.
Zákrejs: Sedmero knih o RKZ a PpV.
Rok 1943.
Doba temna a duševního defaitismu.
Palacký a Pekař.
Další starosti s odkazem.
Čes. Sp. R. vzpomíná prvního výročí smrti prof. Mareše.
Difuse inkoustu do pergamenu.
Kapitola V.   Rukopisy v V. roce Braniborů v Čechách a na Moravě.
Období Zákrejsovo.
Objev pravého jména staročes. slovníku Mistra Klareta.
Od Dobrovského narození uplynulo 190 let.
Co nám napoví listy dr. Zákrejse?
Memoiry prof. dr. V. Vojtěcha.
Nemilá roztržka mezi mladšími obránci R-ů.
X. valná hromada Čes. Sp. Rukopisné v Praze (15.11.1943).
Sensace - Kde se rozkládal původní Vyšehrad?
Divné jsou cesty umělecké kritiky.
Hácha proti omylům Palackého.
Šedesátka básníka Jaroslava Kolmana (Cassia).
J. Zlom: Buď - anebo!
E. Vajtauer: Český mythus - co nám lhaly dějiny.
Výtah z dopisů dr. V. Zákrejse.
Prof. dr. Václav Flajšhans mi píše...
Prof. dr. Jiří Král a jeho exkurse na Branický kopec.
Nový rok 1944 ve znamení Psár, Marobudmu, Herdera a Klareta.
Prohlídka bránického kopce (Psár) dne 3. ledna 1944.
Povolaní kritikové souhlasí i nesouhlasí s Králem.
Prof. dr. Jiří Král o Dobnerovi.
Obrácená karta.
Opět jubilea.
Nesplněné sny a programy.
Materia instituta Claretiana porro tractatur.
Kapitola VI.   RKZ v VI. roce německé okupace českých zemí.
Psal se 15. březen 1944.
Čes. Sp. Rukopisná v úloze Bludného Holanďana.
Odpůrci bránického Vyšehradu nastupují.
Příhoda s pamfletem Düsseldorfským.
Také ještě třeba nerudovské palice?
Smetanovské podvrhy.
Dr. Vlad. Zákrejs v korespondenci pokračuje.
Pravá tvář prof. dr. V. Flajšhanse.
Zájem o Klareta.
Klaret a Jungmann.
Smlouva o náhradním vydání RKZ.
Herder - 200 let.
Němci zneužívají Herdera proti RKZ.
Výtah z další Zákrejsovy korespondence.
O kontinuelnosti copiae verborum.
Vzorný přítel odchází.
Královské sídlo Marobudovo nalezeno.
Problém Vyšehradu.
Die letzen Zuckungen...
Rok 1945 - rok naděje.
Naděje se mění v jistotu.
Prof. dr. Flajšhans o Husovi, Janu Žižkovi z Trocnova a Němcích.
Zrození dvou národů.
Kde stával Kazín?
Bomby nad Prahou.
Prof. V. Flajšhans a jeho "reparát" z pokažené reputace.
Prof. dr. Vilém Mathesius zemřel.
Res ad triarios venit...
O spolehlivosti Hájkovy kroniky.
Kapitola VII.   Svoboda národa krví a železem. Nad Rukopisy znovu svítá.
Pátý květen 1945 - protiněmecký odboj!
Jsme svobodni!
Nová epocha Národního divadla.
Český národ zahajuje svoji svobodu "Libuší".
Tragedie univ. prof. Jos. Šusty.
Benešovy dekrety působí!
K jubileu 65 let prof. Alb. Pražáka.
Věrni zůstaneme.
Cesta ke slovanství.
Masaryk redivivus.
Tragický konec zasloužilého obránce R.
Hlas umučených a popravených volá k nebesům!
Ztráty čes. vědy v odboji.
Společnost badatelů.
Čes. Sp. Rukopisná zahajuje opět oficielní administrat. činnost.
XII. valná hromada Čes. Sp. Rukopisné (11.11.1945).
Kapitola VIII.   Rok 1946.
Zklamané naděje v myšlenku slovanskou. Rukopisy opět v boji s nepřítelem vnitřním.
Starost Čes. Sp. R. o existenci Rukopisů.
Osud Národního Musea.
Sovětská věda o původu Čechů a Slováků.
Rok 1866 (sic 1886).
Alibi prof. Václava Flajšhanse.
60. výročí rukopisného boje.
Velký zájem venkov. členů Č.Sp.R. o dořešení otázky rukopisné.
Masarykovy březnové oslavy.
Smělá a nespravedlivá slova.
Sněmování výboru Č.Sp.R. leden-březen 1946 v Národní kavárně.
Kolem přednáškové činnosti Čes. Sp. Rukopisné.
Neshoda názorů mezi ř. Janem Šerým a dr. V. Zákrejsem.
Varia z Čes. Sp. Rukopisné.
Další námitky proti R. p. prof. V. Flajšhansa.
Vzpomínalo se výročí 85 let od smrti buditele Václava Hanky.
V červáncích o slovanskou orientaci ve věci RKZ.
Jarní a letní starosti Čes. Sp. R.
Profesor dr. Václav Flajšhans - 80 let.
Drobnosti z pracovny Č. Sp. R.
Vzácný nález.
Sté výročí historika Jaroslava Golla.
Poslední bitva o Rukopisy.
Poslední tištěný Oběžník Č. Sp. R. (1.9.1946).
Strašidlo v bílém.
In memoriam Bedřicha Říhy.
Oslava 75 let gymnasia v Pelhřimově (28.10.1946).
Tisková "svoboda" - Oběžník č. 3 ze dne 31. prosince nevyšel.
Publikační a přednášková činnost dr. Vlad. Zákrejsa.
Nový F. M. Bartoš: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský.
Nový rok 1947.
Z politického dějiště u nás v roce 1945/46.
Dílo dr. Vlad. Zákrejsa spěje ku konci.
Podnik velikých nadějí a historického významu.
Prof. dr. Jiří Král: Kde se rozkládal Vyšehrad?
Poslední labutí píseň Vladimíra Úlehly - krále sběratelů lidové písně.
Z mých vzpomínek na prof. dr. Vladimíra Úlehlu.
Tragedie geniálního obránce RKZ.
Spor o minulost.
Dr. Zákrejs žije - a píše.
XIII. valná hromada Č.Sp.R. (2.6.1947).
Různé z Čes. Sp. Rukopisné.
Čtení o profesoru dr. K. Absolonovi.
Dr. Vlad. Zákrejs opět v práci.
Moje poslední návštěva v Hradci.
Vzpomínka na 130-leté výročí nálezu RK.
Běda mužům už dávno neplatí.
Masaryk stále živý...
Výstava RKZ - spis Frant. Koldy.
Exkurse na Marobudum.
Náhrada za tištěný "Oběžník" Č.Sp.R.
Návrh na "Nový Pamětní spis".
Prof. dr. Jiří Král se brání proti útokům kritiky.
Výročí 70 let básníka a politika Viktora Dyka.
Počátky slovanského osídlení v Československu.
Před sto lety zemřel Josef Jungmann.
Ani jeden spravedlivý.
Výstava života a díla Jos. Jungmanna.
Ferd. Strejček: Mezi Hradcem a Boleslaví.
Prof Ferdinand Strejček podezírá patriarchu Jungmanna!
F. Strejček: Závěrečné slovo o Rukopisech.
Dopis prof. Ferdinandu Strejčkovi na jeho spis.
Sté výročí Elišky Krásnohorské.
Členové Č.Sp.R. protestují proti zákazu tisku a omezování volné kritiky.
Kulturní úhor kolem nás.
Poslední listy dr. Vladimíra Zákrejsa.
Rok 1948.
Přednáškový večer: Václav Hanka (19.1.1948).
Ústup ze slávy aneb i chytrák se spálí.
Kapitola IX.   RKZ za lidově-demokrat. Č.S.R.
Prof. dr. Josef Velenovský - 90 let.
O jednom nenáročném badateli.
Karlova universita - 600 let.
O česko-polské vzájemnosti doby probuzenské.
Nevděk světem vládne.
XIV. valná hromada Čes. Sp. R. (21.6.1948).
Zemřel předseda Č.Sp.R. univ, prof. Dr. Viktorin Vojtěch.
Zemřel Ing. arch. dr. tech. Vladimír Zákrejs.
O pozůstalosti dr. Zákrejsa.
Přednáškový večer k uctění památky prof. Vojtěcha a dr. Zákrejsa.
Doslov.
Seznam osobní a věcný (8 stran).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná