předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

19. Zkratky v jazykovědném rozboru

Poznámka: zkratky jednotlivých skladeb RK i dalších sledovaných památek jsou již uvedeny v textu.
Gen:
Genese, 1. kniha Starého Zákona
Bibl.Ol.:
Bible Olomoucká, 1417, vydal J.Vašica, Olomouc,1933
Hom.Od.:
Homérova Odyssea
ČČM:
Časopis českého musea
LF:
Listy filologické
Hom.Opat.:
Homiliář Opatovický, 2.pol. 13.stol., ČČM 1880
Alv:
Ráj duše, Albert Veliký, 2.pol. 14.stol., vyd. J.Menšík, Praha 1948 (ukázky)
Ol.Reg.:
z Bible Olomoucké, Kniha králů, vyd. J.Vašica 1933, rok 1417
Leg.Kat.:
Legenda o sv. Kateřině, poslední vyd. V.Vážný Praha 1959 (dnes se cituje jako ,,Život sv. Kateřiny''), 2.pol. 14.stol.
Alx:
Alaxandreis, 13.-14.stol., vyd. V.Vážný, Praha 1963; další zkratky:
V:
rukopis Svatovítský
Mus:
zl. musejní
Šaf:
zl. Šafaříkův
Bud:
zl. Budějovický
BM:
zl. Budějovicko-musejní
Žalt.Klem.:
Žaltář Klementinský, vyd. J.Patera, 1890
Rostl.Ol.:
kolem r. 1300, vyd- E.Müller, ČČM 39, 1877
stind.:
staroindicky
stsl.:
staroslověnsky
csl.:
církevně slovansky
Brn.Nauč.:
Brněnská naučení, vyd. L.Tkač, Uh.Hradiště 1882, z 15.stol.
Ev.Ol.:
Evangeliář Olomoucký, vyd. E.Černý Praha 1901, 2.pol. 14.stol.
Otc.:
Životy sv. otců, 2.pol. 14.stol, vyd. E.Smetánka, Praha 1909
Dal.C.:
Veršovaná česká kronika tzv. Dalimila, poč. 14.stol., rkp.C z Cambridge, rkp. Cerr. Cerronský, vyd. B.Havránek a J.Daňhelka, Praha 1958
Chelč.P.:
Chelčického Postilla, 16.stol., vyd. E.Smetánka, Praha 1900
Leg.sv.Ducha:
kolem r.1300, zlomky, vyd. J.Cejnar, Legendy, Praha 1964
Ol.Ezech.:
viz výše Ol.Reg., zde kniha Ezechielova
Sekv.UKA:
lat. čes. sekvenciář 14.-15.stol., vyd. V.Hauer, LF, 22, 1895
Leg.Prok.:
Legenda o sv. Prokopu, část Hradeckého rkpu, vyd. J.Hrabák, Stč. satiry, Praha 1962
Žalt. Vitb.:
Žaltář Wittenberský, 1.pol. 14.stol., vyd. J.Gebauer, Praha 1880
Ev.Víd.:
Evangeliář Vídeňský, 1.pol. 14.stol., vyd. F.Menčík, Praha 1893
Bibl.Card.:
Starý Zákon Cardův, zač. 15.stol., vyd. S.Urbanczyk a V. Kyas, Vratislav-Varšava-Krakov 1965
Příbr.Zam.P.:
Knížky o zamúúceních velikých cierkve sv., vyd. P.Bydžovský a Brikcí z Licka 1542 (?) jako dílo Milíče z Kroměříže, viz i L.Klicman Studie o Milíčovi, LF 17, 1890
Aug.:
Strahov, Zrcadlo sv. Augustina, vyd. Výbor z čes.lit., Praha 1957, ukázky
Rok Jan B.:
Výklad na ev. sv. Jana (jde o Jana Rokycanu), vyd. F.Šimek, Praha 1949, ukázky
Tkadl:
A.Tkadleček, zač. 15.stol., vyd. H.Hrubý a F.Šimek, Praha 1923
Arch Č:
Archiv český, do roku 1500, vydal F.Palacký a J.Kalousek od r.1840 do r.1913 (až na č.28, zde G.Friedrich)
Kott.Dod.:
Dodatky ke Kottovu slovníku, viz moji bibliografii
Greg.:
glossy svatořehořské, kolem r.1100, vyd. ČČM 1878
Žalt.Kap.:
žaltář Kapitulní, konec 14.stol., vyd. E.Rippl, Praha 1928
Modl.:
Stč. Motlidby, 14.stol., citace asi podle rkp. knihovny univ. pražské, 17 F 30
Štítný:
Tomáš ze Štítného, zde další zkratky:
Bes:
Řeči besední
Šach:
kniežky a šašiech
Barl:
Barlaam a Josafat
nauč.křesť:
naučení křesťanského
V:
štítenský slovník. Vydání: viz Stč. slovník velký, str. 110 nn (vyd. Vrťálkovo, ,,Naučení křesť.'' z r.1450, rkp.Č.Mus. 1 C 11)
Pass.:
Passionál, sbírka legend, pol. 14.stol., vyd. ČČM a LF, passim
Bibl.Lit.:
Bible litoměřická, Rkp nezvěstný
stč.:
staročesky
Ol.Par.:
Paralipomenon z Ol. bible, St.zák., viz výše
Leg.Dor.:
Leg. o sv.Dorotě, 2.pol. 14.stol., vyd. J.Jireček, ČČM 1895
Baw:
Rukopis hraběte Baworovského, vyd. J.Loriš. Praha 1903, z r.1472
Mill.:
Čes. překlad cestopisu Marca Pola, 15.stol., vyd. J.V.Prášek a F.Flajšhans, Praha 1902
Hus.Post.:
Husova Postilla, vyd. K.J.Erben, Praha 1866
Bibl.Drážď.:
Bible Drážďanská, 14.stol., byla vydána, ale bližší data neznám, kdysi jsem tuto knihu viděl ve výloze. Snad vydal J.Vraštil
Pulk.R.:
Přibík Pulkava z Radenína, Kronika králů českých, rkp. z kláštera rajhradského, dnes prý nezvěstný, vyd. J.Gebauer, Praha 1893
Waldh.Post.:
Postilla Konráda z Waldhauseru, 14.-15.stol. vyd. F.Šimek. Praha 1947
Jer.M.:
O sv. Jeronýmovi rkp.M., vyd. A.Patera, Praha 1903
Bibl.Lit.Třeb.:
Bible Litoměřicko-třeboňská, doba vzniku a vydání se neuvádí
Tristr.:
Tristram, část Rukopisu hr. Baworovského
Čtenie Ben.:
Čtenie knězě Benešovy, vyd. F.Měrka, Prostějov 1918, konec 14.stol.
Kruml.:
Krumlovský sborník, vyd. Výbor z čes.lit., Praha 1957, zač. 15.stol., náboženský obsah
Drkol:
rkp. z Drkolné, vyd. A.Patera, ČČM 1888, 2.pol. 14.stol.
Čtver.:
Čtverohranáč, překl. lat. bajek, zač. 15.stol., vyd. V.Hanka, Zrcadlo moudrosti sv. Crhy
Poděbr.Žalt.:
Žaltář Poděbradský, konec 14.stol., vyd. A.Patera, Praha 1899
Dial Bohem:
Dialogi Bohemarii, 2.pol. 14.stol., vyd. V.Hanka, Sbírka slovníků, Praha 1833, stylistická příručka o slovní zásobě
Leg.Jid.:
Legenda o Jidášovi, vyd. J.Cejnar, Legendy, Praha 1964, počátek 14.stol.
Cis.Mnich.:
Cisojan Mnichovský, 13.stol., vyd. F.Flajšhans, Nejstarší památky, Praha 1903
Bibl.Bosk.:
Bible boskovická, Rukopisné sbírky ol. knihovny, kolem r.1420
Nikod.:
Čtenie Nikodémovo, 2.pol. 14.stol., vyd. V.Hanka, Rozpravy KČSN (kr. čes.spol.nauk), 1860
Žalt.Flor.:
památka polská, Psa\lterz Florianski, konec 14.stol., ale předloha je prý značně starší. Blízkost Žalt.Klem.!
Hymn.Op.vl.:
Sekvenciář opavský, vyd. V.Hauer. LF 1895, z r.1418, čes. glosy
Glos.Roud.:
glosy Roudnické, vyd. F.X.Prusík, Program Akad. gymn. Praha 1886, 1.pol. 15.stol.
alb.:
staroalbánský
lat.:
latinsky
Pas.Klem.:
pasionál Klementinský, r. 1395, vyd. J.Truhlář. LF 15, 1888
lot.:
lotyšsky
lit.:
litevsky
Comest:
Petr Troyes zvaný Comestor, Historia scholastica, 2.pol. 14.stol., český překl., vyd. J.V.Novák, Praha 1910-1914
Troj.:
Kronika Trojanská, konec 14.stol., vyd. J.Daňhelka, Praha 1951
Šalom:
Husův výklad Šalamounových písní, rkp. Č.Mus. z r. 1448
sch.:
srbochorvatský
Hus.Post.:
Husova Postilla, vydal K.J.Erben, viz i výše
stprus.:
staroprusky
ie.:
indoevropsky
Kunh.:
Kunhutina píseň, kolem r.1300, ČČM 1882
Mast.:
Mastičkář, 1.pol. 14.stol., divadelní hra, vyd. J.Gebauer. LF 7, 1880
Mar.Magd.:
viz Hradecký rukopis, jedna ze skladeb, Pláč sv.M.M.
Brig.:
Zjevení sv. B., knih. univ. Praha, 17 C 21, počátek 15.stol.
sthněm.:
starohornoněmecky
Rokyc.Post.:
Postilla Jana Rokycany, kol. r.1500, vyd. V.Šimek, Praha 1928-29
Práv Jihl A:
Právní nálezy brněnsko-jihlavské, r.1490, Muz. IV B 10 fol.16 a - 188 a
Seitenst.:
evangeliář seitenstettenský, 1.pol. 14.stol., vyd. F.Menčík, Dva evangelistáře, Praha 1893
Ev.Zimn.:
Čtenie zimnieho času, 2.pol. 14.stol., vyd. A.Patera, Praha 1905
strus.:
starorusky
Štít V.:
vydání Vrťátkovo, ,,Naučení křesťanské'' z r.1450, rkp.Č.Mus. 1 C 11
Verr IV.:
Ciceronova řeč proti Verrovi čtvrtá
Plaut Bacch:
Komická hra T.Maccia Plauta Bakchantky
Kom.Lab.:
Komenského Labyrinth světa a ráj srdce
Leg.Ap.:
zlomky veršované legendy o apoštolích, kol. r.1300, vyd. J.Cejnar, Legendy, Praha 1964
Pas tisk:
passionál tištěný před r.1487, jinak údaje nejsou
Leg.Mar.:
Legenda o Panně Marii, kol. r.1300, vyd. J.Cejnar, Legendy, viz výše
Ev.Rajhr.:
Rajhradský evangeliář, 1.pol. 14.stol., vyd. J,Vašica, Stč. evangeliáře, Praha 1931
Hrad.Des.:
Hradecký rukopis, konec 14.stol., vyd. J.Hrabák spolu s ostatním obsahem rkpu, viz výše (,,Desatero'')
Lék.Jádro:
Sborník lékařských pojednání, 2.pol. 15.stol. Muz IV H 60 a Muz 1 F 11 nevydáno
Výkl.Hebr.:
Jeronýmovy výklady hebrejských jmen z bible, zač. 15.stol., Kap. Praž. A 127, překl. z latiny
Krist:
Krist prozaický, pol. 14.stol., vyd. J,Truhlář, LF 11, 1884, 283-292
Půh.:
knihy púhonné a nálezové, vyd. J.Brandl I-IV a B.Bretholz, VII., 1872-1895, 14.-15.stol.
Hom.Opat.:
Homiliář Opatovický, 2.pol. 13.stol., univ. kn. Pr. 3 F 6, viz ČČM 1880
Leg.Pil.:
Legenda o Pilátovi, zlomek, vyd. J.Cejnar, viz výše, poč. 14.stol.
Nekr.Podlaž.:
nekrologium kláštera v Podlažicích, vyd. B.Dudík, Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno 1852, z let 1224-1250
Ath.:
časopis Athenaeum
Cest.Mand.:
cestopis tzv. Mandevilla, zač. 15.stol., vyd. F.Šimek, Praha 1911
ESSJ:
Etymologický slovník slov. jazyků, díl I-II podle naší bibliografie
Ol.Ex.:
Exodus z Olomoucké bible, kniha St. Zákona
Staroslověnské a církevně slovanské texty:
Zogr.:
Codex Zographensis, 10. nebo 11.stol., vydal V.Jagič, berlín 1879 spolu s dalšími rkpy
Mar.:
Codex Marianus, 10.-11.stol. jako předešlý
Nik.:
kodex církevně slovanský psaný počátkem 15.stol., vydal D.daničič, Bělehrad 1864
Ass.:
evangeliáš Assemanův, 10. nebo 11.stol., vyd. J.Kurz, Praha 1929
Sav.:
Savvina kniga, 11.stol., vyd. V.Šcepkin, Petrohrad 1903
Kyj.:
Kyjevské listy, 9.stol., vyd. V.Jagič, Glagolitica, Vídeň 1890
Sin.:
Psalterium Sinaiticum, 11.stol., vyd. S. Severjanov, Petrohrad 1922
Fris.:
Frisinské zlomky, 10.-11.stol., vyd. E.Steinmeyer, Berlín 1916
Supr.:
Codex Suprasliensis, 11.stol., vyd. S.Severjanov, Petrohrad 1904
Dodatečně - problémy:
Gest.Rom.:
Gesta Romanorum, vyd. J.V.Novák, Praha 1895, 2.pol. 14.stol., mravoučné povídky ze starého Říma
Symb.,sv.Athanasia:
zatím temné
Roud.umuč.:
zatím temné
Evang.Sam.: