rejstřík následující kapitola

1. Bibliografie

V tomto seznamu jsou uváděna -- kromě výjimek -- jen díla knižní, nikoli časopisecká, k nimž viz citace v textu. Z důvodů, jež jsme již osvětlili v úvodě, nebylo naprosto možné přihlédnout ke všem lingvistickým pracím; budou zde chybět i některá díla z poslední doby. Ledacos nebylo dostupné; vzhledem k celkovému pojetí práce by každé vědecké pojednání z historické mluvnice přineslo našim textům něco kladného, a proto přenecháváme tuto bibliografii nástupcům k opravě a k doplnění.

Upouštíme také od obvyklého seznamu zkratek a bohatšího soupisu středověké -- hlavně staročeské -- literatury. Ani zdaleka nebylo možné ji celou projít takže je nutno se namnoze spokojit s citáty ,,z druhé ruky''. Názvy časopisů uvádíme většinou plným názvem -- snad kromě nejběžnějších: LF - Listy filologické, NŘ. - Naše řeč, AfSl - Archiv f. slavische Philologie apod.

A. Literatura přímo k RZK a k dalším textům

Také tento soupis je pořízen ,,ad hoc'', protože odborná pojednání k RZK atd. již namnoze zastarala, jiná jsou těžko dostupná, ještě jiná jsou spíše polemického, ba i vulgárně politického než odborného charakteru. Proto je přihlédnuto spíše k novější literatuře obránců i odpůrců a k takové, která má i dnešku co říci. Jistě i zde zůstalo stranou mnoho užitečných postřehů i podnětů.

1.
V. Brandl, Obrana Libušina soudu, Brno 1879
2.
V. Flajšhans, Boj o Rukopisy, ČČM 70, 1989, str. 195 nn. a 349 nn. vyšlo též knižně.
3.
V. Flajšhans, Podrobný seznam slov RK, Praha 1896
4.
V. Flajšhans, RKZ, vydáno v Praze 1930. K tomu ,,Poznámky''.
5.
J. Gebauer, O nové obraně padělaného RK, Praha 1896
6.
J. Gebauer, Poučení o padělaných RK a RZ, Praha 1888
7.
J. Gebauer, Staročeský zlomek evangelia svatojánského a filologické svědectví o jeho původu, Praha 1881
8.
J. Grégr, Na obranu RKZ, Praha 1886
9.
I. J. Hanuš, Die gefälschten böhmischen Gedichte aus den Jahren 1816 - 1849, Praha 1868
10.
M. Hattala, Obrana RK, Praha 1911
11.
M. Haupt, Über die böhmische Übersetzung eines der Lieder Königs Wenzels von Böhmen, Lipsko 1838
12.
G. Horák, Rukopis Královédvorský, Praha 1912
13.
R. Horna, Nový rukopis Písně pod Vyšehradem, Bratislava 1933
14.
V. Hrubý, Hanka a jeho RK, Praha - karlín 1919
15.
M. Ivanov, Tajemství RKZ, Praha 1969
16.
M. Ivanov, Záhada RK, Praha 1970
17.
H. Jireček, Vlastní jména v RZ, Praha 1911
18.
V. Kopecký, Plno záhad kolem Hanky, Praha 1969. Důležitější než tato kniha jsou autorovy strojopisné materiály hlavně k MPKV.
19.
J. Letošník, Dějepisný rozbor RK, Brno 1910. Obsahuje neobyčeně bystré a přiléhavé hermeneutické výklady k textu.
20.
F. Mareš , Marnost bojů proti RKZ, Praha 1933
21.
F. Mareš , Pravda o RKZ, Praha 1931
22.
L. Matoušek a K. Třeska,  Po stopách pravdy a podvodu, Praha 1939 (K EJ).
23.
J. Miszewski, Walka o czeskie Rekopisy, Krakov 1937
24.
J. Oščádal, Jak oslavíme stoletou památku RK, Klatovy 1908
25.
J. Oščádal, O jazyku neboli řeči a slohu básní Rukopisných, Klatovy 1911
26.
F. Palacký a P. J. Šafařík, Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache, Praha 1840
27.
J. Perek, Rukopisy jsou pravé, Praha 1931
28.
Pozůstalost J. B. Maška a F. Zákrejs e ml., Památník národního písemniství Praha, č. 101/80. Obsahuje listinné materiály dosud nikde nepublikované.
29.
RKZ, Sborník poznání I-II, Praha 1969. Zde hlavně stať M. Komárka, I, str. 197 nn.
30.
O. V. Seykora, Ad RK, Praha 1886
31.
O. V. Seykora, Na obranu RK, Praha 1893
32.
W. W. Tomek , Die Grünberger Handschrift, Praha, Museum 1859
33.
Tiesus Vardas, Rukopisy jsou pravé. Olomouc 1938
34.
A. Vašek, Filologický důkaz, že RK a RZ, též zlomek EJ jsou podvržená díla Václava Hanky, Brno 1879
35.
P. O. Zamfirescu,  Oslí čelistí (bez data vydání)
36.
Zprávy České společnosti rukopisné 1935-1938 a 1946-1951.

B. Literatura ke gramatickým kategoriím

Zde naprosto nestačilo čerpat jen z mluvnic, obírajících se uznávanou starou češtinou. Bylo nutno přibrat publikace k praslovanštině, staroslověnštině, polštině, srbochorvatštině a lužičtině, a to zejména tam, kde se autoři obraceli k národním literaturám, příp. i k hovorové řeči.

1.
J. Baudiš, Řeč, Bratislava 1926
2.
J. Baudiš, Struktura jazyků indoevropských, Bratislava 1932
3.
J. Bauer, Vývoj českého souvětí, Praha 1960
4.
A. Belič, Historija srpskochorvatskog jezika 1-2, Bělahrad 1951/52
5.
E. Berneker, Die Wortfolge in den slawischen Sprachen, Berlín 1900
6.
E. Benvestite, Noms d'agents et noms d'action en indoeuropéen, Paříž 1948
7.
E. Benveniste, Origines de la formation des nomes en indoderopéen, Paříž 1935
8.
S. B. Bernštejn, Očerk sravnitelnoj grammatiki po slavjanskich jazykach, Moskva 1961
9.
S. B. Bernštejn, Tvoritelnyj padež v slavjanskich jazykach, Moskova 1958
10.
V. P. Besedina - Nevzorova, Staroslavjanskij jazyk, Charkov 1962
11.
V. I. Borkovskij, Sintaksis drevnerusskich gramot, Moskva 1958
12.
V. I. Borkovskij, Sravnitelno-istoričeskij sintaksis vostočnoslavnajskich jazykov, Moskva 1968
13.
V. I. Borkovskij a R. J. Avanesov,  Paleografičeskij i lingvističeskij analis Novgorodskich berestjanych gramot, Moskva 1955.
14.
V. I. Borkovskij a P. S. Kuznecov, Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka, Moskva 1965
15.
C. Bosak, Razvitie russkogo komparativa,  Praha 1971
16.
K. Brugmann, die Syntax  des einfachen Satzes im Indoeurpäischen, Berlín - Lipsko 1925
17.
K. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Štrasburk 1897-1916
18.
K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Štrasburk 1904
19.
L. Bulachov skij, Akcentologičeskij kommentarij k češskomu jazyku, 1953-1956, Kyjev
20.
L. Bulachov skij, Istoričeskij kommentarij k russkomu literaturnomu jazyku, Kyjev 1958
21.
F. I. Buslajev, Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka, Moskva 1975 (nově vydáno; citace z RZK ponechány v původním znění).
22.
Čs. přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě, Lingvistika, Praha 1973
23.
Čs. přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Praha 1958
24.
S. Czambel, Slováci a ich reč, Budapešť 1903
25.
S. Czambel, Slovenská řeč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, Martin 1906
26.
F. Daneš, Intonace  a věta ve spisovné češtině, Praha 1957
27.
D. Davidová, Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, Ostrava 1980
28.
B. Delbrück, Vergleichende Syntax  der indogermanischen Sprachen, Štrasburk 1893
29.
W. Dembecka, S\lowotworstvo czasowników v gwarach poludniowej Wielkopolski, Poznaň 1977
30.
P. Diels, Altkirchenslavische Grammatik 1, Heidelberk 1932
31.
J. Dobrovský , Geschichte der böhmishcen Sprache und Literatur, přetisk Praha 1936. Důležité pro posuzování tzv. ,,koincidencí chyb''.
32.
M. Dokulil a F. Daneš, Tvoření slov v češtině I-III. Praha 1962
33.
W. Doroszewski, Podstawy gramatyki polskiej I, Varšava 1952
34.
W. Dorozszewski, Studia i skice jezykoznawce, Varšava 1962
35.
A. Dostál, Historická mluvnice česká II, časování,  Praha 1967
36.
A. Dostál, Nástin dějin českého a slovenského jazyka, SPN Praha 1954 (litografie).
37.
A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha 1954
38.
A. Dostál, Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině, Praha 1954
39.
O. Ducháček , O vzájemném vlivu tvaru a významu slov, Praha 1953
40.
B. Dunaj,  Jezyk polski najstarszej doby pismiennej, Krakov 1975
41.
A. Erhart, Studien zur indoeuropäischen Morphologie, Brno 1970
42.
A. Erhart, Úvod do obecné a srovnávací jazykovědy, Praha 1973
43.
E. Fränkel, Baltoslavica, Göttingen 1921
44.
E. Fränkel, Beiträge zur baltoslavischen Grammatik und Syntax , Göttingen 1963
45.
A. Frinta, Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky ,,v'' ve slovanštině, Praha 1916
46.
A. Gallis, Études sur la Comparaison Slave, Oslo 1946
47.
A. Gallis, The Syntax of Relative Clauses in Serbo-Croatian, Oslo 1952
48.
J. Gebauer, Historická mluvnice česká I (Praha 1963), II 1 (Praha 1960), III 2 (Praha 1918) a IV (Praha 1929, vydal F. Trávníček).
49.
B. Hála, Uvedení do fonetiky češtiny, Praha 1962
50.
V. Hanka, Mluvnice jazyka českého, zpracovaná podle Dobrovského, Praha 1831
51.
M. Hattala, Brus jazyka českého, Praha 1877
52.
K. Hausenblas, Vývoj předmětového genitivu  v češtině, Praha 1958
53.
P. Hauser , Tvoření podstatných jmen v době národního obrození, Brno 1978
54.
B. Havránek, Genera verbi v slovanských jazycích I-II, Praha 1928-37
55.
L. Hjemslev, jazyk, Praha 1971
56.
K. Horálek, Úvod do studia slovanských jazyků, Praha 1957
57.
O. Hujer, Slovanská deklinace jmenná, Praha 1910
58.
O. Hujer, Úvod do dějin jazyka českého, Praha 1914
59.
K. I. Chodova, Padeži s predlogami v staroslavjanskom jazyku, Moskva 1971
60.
A. V. Isačenko, Drevne-russkie etjudy, Lublaň 1941
61.
Issledovanija po istoričeskoj morfologii russkogo jazyka, Sborník, Moskva 1978
62.
Issledovanija po sintaksisu staroslavjanskogo jazyka, Praha 1963 (Sborník)
63.
Istorija russkogo jazyka, Leningrad 1976 (Sborník)
64.
V. V. Ivanov, Istoričeskaja gramatika russkogo jazyka, Moskva 1964
65.
V. V. Ivanov, Obščeindoevropejskaja, praslavjanskaja i anatolijskaja jyzykovyje sistemy, Moskva 1965
66.
Izsledovanija po russkomu jazyku, Petrohrad 1885 nn.
67.
L. P. Jakubinskij, Istorija drevnerusskogo jazyka, Moskva 1953
68.
J. Jireček, Nákres mluvnice staročeské, Praha 1870
69.
J. Jireček, O zvláštnostech češtiny ve starých rukopisech moravských, Praha 1887
70.
K historicko-srovnávacímu studium slovanských jazyků, Olomouc - Praha 1957 (Sborník)
71.
J. Klemensiewicz, Historia jezyka polskiego, Varšava 1971
72.
M. Komárek, Historická mluvnice česká (hláskosloví), Praha 1958
73.
F. Kopečný, Slovesný vid v češtině, Praha 1962
74.
F. Kopečný, Základy české skladby, SPN, Praha 1962
75.
J. M. Kořínek , Studie z oblasti onomatopoje, Praha 1934
76.
E. Koschmieder, Nauka o aspektach czasownika polskiego v zarysie, Vilno 1934
77.
R. Krajčovič, Slovenčina a slovanské jazyky I, Bratislava 1974
78.
V. F. Krivčik  a N. S. Možejko , Staroslavjanskij jazyk, Minsk 1974
79.
H. Kronasser, Handbuch der Semasiologie, Hiedelberk 1952
80.
S. M. Kul'bakin, Drevnecerkovnoslavjanskij jazyk, Charkov 1917
81.
J. Kurylowicz, L'apophonie en indoeuropéen, Vratislav 1954
82.
J. Kurz, Kapitoly ze syntax e a morfologie staroslověnského jazyka, Praha 1972
83.
J. Kurz, Slovanské studie, Praha 1958
84.
J. Kurz, Učebnice jazyka staroslověnského, Praha 1969
85.
P. S. Kuznecov, Očerki po istoročeskoj morfologii russkogo jazyka, Moskva 1959
86.
P. S. Kuznecov a V. I. Borkovskij, Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka, Moskva 1965
87.
A. Lamprecht , D. Šlosar, J. Bauer, Historický vývoj češtiny, Praha 1977 (v textu citováno jako ,,vývoj'').
88.
T. Lehr - Sp\lawinski, jezyk polski, Varšava 1951
89.
T. Lehr - Sp\lawinski, O pochodzeniu i praojczyznie Slowian, Poznaň 1946
90.
T. Lehr - Sp\lawinski, Studia i skice wybrane z jezykoznawstwa slowianskiego, Varšava 1957
91.
T. Lehr-Sp\lawinski a J. Stieber, Grammatyka historyczna jezyka czeskiego, Varšava 1957
92.
A. Leskien, Deklination im Slawisch-Litauischen und Germanischen, Heidelberg 1963 (dotisk)
93.
A. Leskien, Grammatik der serbokroatischen Sprache, Heidelberg 1914
94.
A. Leskien, Handbuch der altbulgarischen Sprache, Heidelberg 1922
95.
T. P. Lomtev, Očerki po istoričeskom sintaksisu russkogo jazyka, Moskva 1956
96.
K. E. Majtinskaja, Mestoimenija v jazykach raznych sistem, Moskva 1969
97.
W. Manczak, Slowanska fonetyka historyczna a frekwencja, Krakov 1977. Svérázně pojato, velmi instruktivní.
98.
T. Maretič, Gramatika i stilistika hrvatskoga i srpskoga kniževnog jazyka, Záhřeb 1931
99.
A. Meillet , Études sur l'etymologie et le vocabulaire du vieux slave I-II, Paříž 1902-1905
100.
A. Meillet , Le slave commun, Praříž 1934
101.
J. J. Mikkola, Urslavische Grammatik I-III, Heidelberg 1913-1950
102.
F. Miklošič, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I-IV, Vídeň 1852-1883
103.
Miscellanea linguistica, Olomouc 1971 (Sborník Palackého univ.).
104.
S. Mladenov, Geschichte der bulgarischen Sprache, Lipsko 1924
105.
(R) Nahtigal ov zbornik, Lublaň 1977
106.
I. Němec, Genese slovanského systému vidového, Praha 1958
107.
I. Němec, Vývojové postupy české slovní zásoby, Praha 1868
108.
L. Novák, K nejstarším dejinám slovenského jazyka, Bratislava 1980 (nově přetištěno).
109.
F. Oberpfalcer, Rod jmen v češtině, Praha 1933
110.
C. P. Obnorskij, Očerki po morfologii russkogo glagola, Moskva 1953
111.
Otázky slovanské syntax e, Sborník, Praha 1962
112.
J. V. Otkupščikov, Iz istorii indoevropejskogo slovoobrazovanija, Leningrad 1967
113.
J. V. Otkupščikov, K istokam slova, Moskva 1973
114.
J. Otrebski, Slowianie, Poznaň 1947
115.
F. Pastrnek, Tvarosloví jazyka staroslověnského, Praha 1912
116.
E. Pauliny,  Fonologický vývin slovenčiny, Bratislava 1963
117.
E. Pauliny, Slovesnost a kultúrny jazyk Velkej Moravy, Bratislava 1964
118.
J. Persson, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung I-II, Uppsala-Lipsko 1912. Z nejlepších prací tohoto druhu.
119.
Pochodzenie polskiego jezyka literackiego, Vratislav 1956 (Sborník)
120.
M. M. Porkovskij, Izbrannyje trudy, Moskva 1959
121.
J. Popovič, Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden 1960.
122.
J. Porák, Vývoj infinitivních vět v češtině, Praha 1967
123.
A. A. Potebnja, Iz zapisok po russkoj grammatike I-II, Charkov 1888
124.
Přednášky pro mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 (sborník)
125.
Přednášky ze 7. mezinárodního kongresu slavistů, Varšava 1973 (sborník)
126.
Přednášky z 8. mezinárodního sjezdu slavistů, Moskva 1978 (sborník)
127.
M. Rešetar, Der štokavische Dialekt, Vídeň 1907
128.
K. Rocher , Gramatický rod a vývoj českých deklinací jmenných, Praha 1934
129.
S. Rospond, Gramatyka historyczna jezyka polskiego, Varšava 1971
130.
M. Rudnicki, Praslowianszczyzna Lechia-Polska I, Poznaň 1959
131.
H. Ruzicka , Der Verbalaspekt in der altrussischen Nestor chronik, Berlín 1957.
132.
L. Sadnik, Slavische Akcentuation I, Wiesbaden 1959
133.
Sborník V. I. Borkovského, Moskva 1971
134.
Sborník Potebnjův (O. O.). Charkov 1962
135.
Sborník J. Stanislavův, Bratislava 1977
136.
A. M. Seliščev, Izbrannyje trudy, Moskva 1968
137.
A. M. Seliščev, Slavjanskoe jazykoznanie I, Moskva 1941
138.
A. M. Seliščev, Staroslavjanskij jazyk, 1951
139.
G. Y. Shevelov, A Prehistory of Slavic, Nový York 1965
140.
V. Skalička, Vývoj jazyka, Praha 1960
141.
E. Smetánka , České časování  2, Praha 1924
142.
Slavjanskoe jazykoznanie, Sborník k 5. sjezdu slavistů, Moskva 1963
143.
Slovanský sborník (F. Pastrnkův), Praha 1923
144.
Slovanské studie, Praha 1958 (sborník)
145.
Slovanské studie -- Vajsův Sborník, Praha 1948
146.
Ch. Stang, Das slavische und baltische Verbum, Oslo 1942
147.
J. Stanislav, Dejiny slovenského jazyka I-III, Bratislava 1967 + Slovenská historická gramatika -- syntax , SPN 1963 (ofset)
148.
J. Stieber, Swiat jezykowy Slowian, Varšava 1974
149.
Studia palaeoslovenica, Praha 1971 (Kurzův sborník)
150.
Studie ze slovenské jazykovědy (Trávníčkův sborník), Praha 1958
151.
A. A. Šachmatov, Istoričeskaja morfologija russkogo jazyka, Moskva 1957
152.
N. M. Šanskij, Očerki po russkomu slovoobrazovaniu, Moskva 1968
153.
V. Šmilauer, České historické tvarosloví s přídavkem skladebním, Praha 1954
154.
R. Šrámek, o póvode slovenčiny, Bratislava 1977
155.
V. N. Toporov, Lokativ v slavjanskich jazykach, Moskva 1961
156.
F. Trávníček, Historická mluvnice česká, skladba, Praha 1956
157.
F. Trávníček, Historická mluvnice československá, Praha 1935 (Jedna z mála českých prací toho druhu, plně přihlížejících k nářečí.)
158.
F. Trávníček, K střídnicím za praslovanské ,,e'' v českém jazyce, Brno 1923 (činíme stejnou poznánku).
159.
F. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny I-II, Praha 1951
160.
F. Trávníček, Neslovesné věty v češtině, Brno 1931
161.
F. Trávníček, Studie o českém vidu slovesném, Praha 1923
162.
Učenyje zapiski instituta Slavjanovedenija, Moskva 1946 nn. Odtud hlavně článek Nemčenkův k participiím. 
163.
A. Vaillant , La langue de Domenko Zlataric, Paříž 1928
164.
A. Vaillant , Manuel du vieux slave, ruský překlad, Moskva 1952
165.
Ž. Ž. Varbot, Drevnerusskoe immenoe slovoobrazovanie, Moskva 1969
166.
V. Vážný, Historická mluvnice česká 2 (I), skloňování, Praha 1963
167.
R. Večerka , Syntax  aktivních participií  ve staroslověnštině, SPN, Praha 1961
168.
V. V. Vinogradov, Russij jazyk, Moskva 1947
169.
V. Vondrák , Vergleichende slavische Grammatik2, Göttingen 1924-1928
170.
Voprosy istoričeskoj leksikografii i leksikografii vostočnoslavjanskich jazykov, sborník, Moskva 1974
171.
Voprosy jazykoznanija, Moskva 1952 (hl. č. 1, 1954, str. 68 - článek J. S. Maslovův k imperfektům od sloves dokonavých).
172.
J. Wackernagel , Vorlesungen über die Syntax , I, Basilej 1920
173.
M. Weingart, Rukojeť jazyka staroslověnského I-II, Praha 1937
174.
M. Weingart, Vývoj českého jazyka, Praha 1918
175.
N. Van Wijk, Geschichte der altkirchenslavischen Sprache, Berlín Lipsko 1931
176.
V. Zikmund, Skladba jazyka českého, Litomyšl - Praha 1863
177.
P. Zwolinski,  Liczebniki zespolowe w jezyku polskim, Vroclav 1954

C. Slovníky, etymologické slovníky a sborníky, dialektologie apod.
Onomastika 

Soustředili jsme se hlavně na oblasti RK, MV a snad i RZ, tedy na sever Čech, východní Čechy a sever Moravy s výběžky do Slezska, Polska a Lužice. Onomastickou literaturu pokládám za velmi důležitou, neboť je mnohdy takřka jediným pramenem, sjednávajícím kontinuitu s nejstaršími slovanskými dějinami.

1.
Atlas onomastyczny Slowianszczyzny, Vroclav 1970
2.
F. Bartoš, Dialektologie moravská I-II, Brno 1886, 1895
3.
F. Bartoš, Dialektický slovník moravský, Praha 1906
4.
J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962
5.
E. Berneker, Slavisches etymolgisches Wörterbuch I-II, Heidelberk 1908-1914 (neúplný)
6.
F. Bezlaj, Slovenska vodna imena I-II, Lublaň 1956-1961
7.
J. Bělič, Dolská nářečí na Moravě, Praha 1954
8.
J. Bělič, Nástin českého dialektologie, Praha 1972 (SPN)
9.
V. Blanár, Zo slovenskej historickej lexikológie, Bratislava 1961
10.
M. A. Bricyn, Iz istorii vostočnoslavjanskoj leksiki, Kyjev 1965
11.
A. Brückner, Slownik etymologiczny jezyka polskiego, Krakov 1926/7
12.
C. D. Buck, A dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European, Chicago 1949. Velmi obsažné, užitečné dílo.
13.
W. Budziszewska, Slowianskie slownictvo dotyczace przyrody žywej, Vroclav - Varšava - Krakov 1965
14.
R. M. Cejtlin, Leksika staroslavjanskogo jazyka, Moskva 1977
15.
F. Cuřín, Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech, Praha 1967
16.
F. Cuřín, Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha 1964
17.
G. P. Cyganenko, Etimologičeskij slovar6 russkogo jazyka, Kyjev 1970
18.
F. Černý a P. Váša, Moravská jména místní, Brno 1908
19.
P. J. Černych, očerki russkoj istoričeskoj leksikologii, Moskva 1956
20.
Čestina všední i nevšední (sborník), Praha 1972
21.
K. Dejna, Polsko-\laskie pogranicze jezykowe na terenie Polski, Lodž 1951
22.
Dialektnaja leksika, Leningrad 1971
23.
V. J. Dušek, Hláskosloví nářečí jihočeských, I-II, Praha 1894
24.
V. J. Dušek, Kmenosloví nářeší jihočeských, Praha 1903
25.
E. Eichler, Etymologisches Vörterbuch der slawischen Elemente im Ostmitteldeutschen, Bautzen 1965
26.
E. Eichler, Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neisse, Berlín 1965
27.
E. Eichler a H. Walter, Ortsnamen der Oberlausitz, Berlín 1975
28.
E. Eichler a H. Walter, Ortnamen im Gau Daleminze, Berlín 1966
29.
Etimologija, Moskva, 1963 nn.
30.
Etimologičeskije issledovanija po russkomu jazyku, Moskva 1960nn.
31.
Etimologičeskij slovar6 slavjanskich jazykov, (N. M. Šanskij), Moskva - podle ročníků; někdy citováno jako ,,velký Šanskij''
32.
Etymologický slovník slovanských jazyků I (1973) a II (1980), Praha. Citováno jako ,,ESSJ'' (F. Kopečný)
33.
J. Filipec,  Česká synonyma  z hlediska stylistiky a lexikologie, Praha 1961.
34.
V. Flajšhans, Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého, Praha 1903 (již bez RZK atd.)
35.
J. Gebauer, Slovník staročeský 1903-1916 Praha (polovina abecedy).
36.
V. Georgiev, B7lgarska etimologija i onomastika, Sofia 1960.
37.
A. Gregor , Slovník nářečí slavkovsko-bučovického, Brno 1959
38.
J. Haller , Český slovník věcný a synonymický I, Praha 1969
39.
Q. Hodura, Nářečí litomyšlské, Litomyšl 1904
40.
J. Holub a F. Kopečný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1951
41.
J. Holub a St. Lyer,  Stručný etymologický slovník jazyka českého, Praha 1967
42.
L. Hornov-Karpatějov, Džbán a jeho mythy, Plzeň 1941
43.
L. Hornov-Karpatějev, Praslované a lid žárových polí, Žatec 1948
44.
L. Hosák a R. Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku, I-II, Praha 1970-1980
45.
J. Hošek, Nářečí českomoravské I-II, Praha 1900-1905 (1. díl ,,Podřečí polenské'', 2. díl ,,Podřečí polnické''.)
46.
J. F. Hruška, Dialektický slovník chodský, Praha 1907
47.
O. Hujer, Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka, Praha 1961
48.
V. V. Ivanov a V. N. Toporov, Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostej, Moskva 1974
49.
V. V. Ivanov a V. N. Toporov, Slavjanskie jazykovye modeliruščie semiotičeskie sistemy, Moskva 1965
50.
Jednotný číselník obcí v ČSSR, Praha 1972
51.
H. Jireček, Prove, Praha 1904
52.
J. Karlowicz, Slownik gwar polskich I-VI, Krakov 1900-1911. Důležité.
53.
M. Karpluk, Slowianskie imiona kobiece, Vroclav-Varšava-Krakov 1961
54.
E. F. Karskij, Belorusi, Varšava 1911
55.
A. Kellner, Východolašská nářečí I-II, Brno 1946-1949
56.
M. Knappová, Jak se bude jmenovat? Praha 1978
57.
A. Knop, Spisovná čeština ve Slezsku v 16. století, SPN Praha 1965
58.
F. Kopečný, Průvodce našimi jmény, Praha 1974
59.
F. Kott, Česko-německý slovník, zvláště gramaticko-fraseologický, I-VII, Praha 1878-1893 + doplňky a dodatky. Snad nejbohatší zdroj dokladů pro naše texty. Dílo sebrané s úžasnou pílí a objektivností. Kritikou vytýkána neujasněnost některých citací a dokladů (hlavně Flajšhansem).
60.
S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych I-II, Poznaň 1916
61.
S. Kozierowski, Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektotypóv s\lowotworczych, Poznaň 1938-1948
62.
H. Krage, Ortsnamen als Geschichtsquelle, Heidelberg 1949
63.
Kratkij etimologičeskij slovar6 russkogo jazyka, Moskva 1961 (citováno někdy ,,malý Šanskij'' podle hlavního redaktora).
64.
Š. Kubín, Lidomluva Čechů kladských, Praha 1913
65.
I. Lutterer , Původ zeměpisných jmen, Praha 1976
66.
V. Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha 1954
67.
V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého2, Praha 1968
68.
V. Machek, Studie o tvoření výrazů expresivních, Praha 1930
69.
M. Malcowa, Budowa morfologiczna staropolskich imion osobowych, Vroclav - Varšava - Krakov - Gdaňsk, 1971
70.
Malý staročeský slovník (J. Bělič, A. Kamiš , K. Kučera ), Praha 1978
71.
V. V. Martynov, Slavjano-germanskoe lektičeskoe vzaimodejstvie drevnejšej pory, Minsk 1963
72.
Materiály i issledovanija po russkoj dialektologii, Moskva-Leningrad 1947 nn.
73.
Materiály z 6. slovenské onomastické konference, Bratislava 1976
74.
A. Matzenauer, Cizí  slova ve slovanských řečech, Brno 1870
75.
F. Miklošič, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Vídeň 1886
76.
T. Milewski, Indoewropejskie imiona osobowe, Wroclav - Waršava - Krakov 1969. Asi nejcennější dílo z tohoto oboru.
77.
A. Muka, Slownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcov, I-II, Praha 1926/28
78.
V. Nekuda, Zaniklé osady na Moravě, Brno 1961
79.
F. Oberpfalcer, Jihočeská mluva v Holečkových Našich, Jihočeská čítanka I, Praha 1921
80.
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, materialy a issledovanija, Moskva 1972
81.
P. Ondrus, Stredoslovenské nárečia v MLR, Bratislava 1956
82.
Onomastica, Vroclav 1955 nn.
83.
Onomastické práce, sborník 167 nn., Praha
84.
V. Pisani, Etimologija (ruský překlad), Moskva 1956
85.
Prace onomasticzne, Varšava - Krakov 1953 nn.
86.
Problemy istorii i dialektologii slavjanskich jazykov, Moskva 1971 (sborník)
87.
A. Profous, Místní jména v Čechách I-V, Praha 1947-1960
88.
M. Rindtová- Zemková, Chotěborky, Kostelec n. Orlicí 1969
89.
S. Rospond, S\lownik nazw geograticznych Polski zachodniej i pólnocniej, Vroclav - Varšava 1951
90.
J. Rozwadowski, Studia nad nezwami wod slowianskich, Krakov 1948
91.
L. Sadnik - R. Aitzetmüller, Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen, 1963nn.
92.
A. Sedláček , Snůška starých jmen, Praha 1920
93.
J. Skupina, Severní pomezí moravskoslovenských nářečí, Praha 1964
94.
E. Slavíčková , Retrográdní morfematický slovník češtiny, Praha 1975
95.
Slawische Namenforschung (sborník), Berlín 1963
96.
Slawische Wortstudien, Bautzen 1972 (sborník)
97.
F. S\lawski, S\lownik etymologiczny jezyka polskiego, Krakov 1957 nn.
98.
Slovník jazyka staroslověnského, Praha 1958 nn.
99.
Slownik praslowianski, Krakov 1961 nn.
100.
I. I. Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po pismennym pamjatnikam I-III, Petrohrad 1893-1903
101.
J. Stanislav, Slovenský juh v stredoveku I-II, Martin 1948
102.
J. Stanislav, Zo života slov a našich predkov, Bratislava 1950
103.
Staročeský slovník, Praha 1968, seš, I-XI (od písm. N-O)
104.
M. Suliszowa , Staropolska fonetyka w swietle materialu onomastycznego do XIV. wieku, Vroclav 1976
105.
J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964
106.
J. Svoboda a V. Šmilauer, Místní jména v Čechách, Praha 1960 (dodatky k Profousovi)
107.
V. Šaur, Etymologie slovanských příbuzenských termínů, Praha 1975.
108.
Č. Šercl, Z oboru jazykozpytu, Praha 1883 - díl I.
109.
V. Šmilauer, Příručka slovanské toponomastiky, Praha 1970
110.
V. Šmilauer, Úvod do toponomastiky, Praha 1966
111.
W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki jezyka polskiego, Vroclav - Krakov 1974
112.
W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne II, Vroclav - Krakov - Varšava 1961
113.
W. Taszycki a W. Kuraskiewicz, Pochodzenie polskiego jezyka literackoego w swiatle wyników dialektologii historycznej, Vroclav 1953
114.
R. Trautmann, Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen, Berlín 1948
115.
F. Trávníček, Moravská nářečí, Praha 1926
116.
N. I. Tolstoj, Slavjanskaja geografičeskaja terminologija, Moskva 1969
117.
O. N. Trubačev, Nazvanija rek pravoberežnoj Ukrajiny, Moskva 1968
118.
N. M. Tupikov, Slovar6 drevne-russkich ličných sobstvennych imen, 1903
119.
S. Urbanczyck,  Z dawnych stosunków jezykowych polsko-czeskich I, Krakov 1948
120.
S. Utěšený, Nářečí přechodného pásu česko-moravského, Praha 1960
121.
M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1953-57 (4 díly)
122.
T. Witkowski, Die Ortsnamen des Kreises Greifswald, výmar 1978
123.
T. Witkowski, die Ortsnamen des Kreises Stralsund, Berlín 1965
124.
J. Zubatý, Studie a články I, 1-2 a II, Praha 1945-1949
125.
V. Zvegincev, Semasiologija, Varšava 1962
 

D. Ostatní literatura

Sem zařazujeme některá díla, jež mohou spíše sloužit jako práce ,,pomocných'' věd nebo se obírají lingvistikou jen všeobecně. jde o slovanské starožitnosti, literární historii, ba i -- lidové umění. Z níže podaného soupisu si zaslouží zvláštní pozornosti kniha V. Mencla. Autor přísně a spravedlivě odsoudil český positivismus a zdůraznil slovanskost původní architektury (hlavně lidové) před nástupem západních vlivů.

Tak jako je ,,gotisace'' (Menclův termín) nerozlučně spjata s ,,pravou staročeskou'' literaturou, tak jsou Rukopisy nedílnou součástí naší domácí kultury do 13. století. 

1.
J. Bečka , Úvod do české stylistiky, Praha 1947
2.
E. Bláhová  a V. Konzal, Staroslověnské legendy českého původu, Praha - Vyšehrad 1976
3.
P. G. Bogatyrev, Voprosy teorii narodnogo iskusstva, Moskva 1971
4.
N. K. Gudzij, Chrestomatija po drevnej russkoj literature XI-XVII vekov, Moskva 1955
5.
J. B. Hoffman, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Mnichov 1971
6.
K. Horálek, Evangeliáře a čtveroevangelia, Praha 1954
7.
V. M. Istrin, Kronika Georgia Amartola, Leningrad 1930 (hlavně díl III., soudí se, že slovní zásoba kroniky je blízká češtině.)
8.
O. Jespersen, The Philosophy of Grammar, Kodaň - Londýn 1935
9.
H. Jireček, Spisy zábavné a rozpravné, Praha 1878
10.
Z. Kalandra , České pohanství, Praha 1947
11.
J. Král , Kde se rozkládal Vyšehrad? Nový Bydžov 1947
12.
G. Krek , Einleitung in die slawische Literaturgeschichte, Štýrský Hradec 1882
13.
F. Kyas, Česká předloha staropolského žaltáře, Praha 1962
14.
D. S. Lichačev, Člověk v literatuře staré Rusi, Praha 1974
15.
D. S. Lichačev, Poetika drevnerusskej literatury, Leningrad 1967
16.
D. S. Lichačev, Slovo o polku Igoreve,  Leningrad 1967
17.
D. S. Lichačev, Textologija, Moskva - Leningrad 1962
18.
Literaturnyje svjazi drevnich Slavjan, Leningrad 1968 (sborník)
19.
A. B. Lord , The Singer of Tales, Nový York 1971
20.
A. Marguliés , Der altkirchenslalvische Codex Suprasliensis, Heidelberg 1927
21.
V. Mencl, Lidová architektura v Československu, Praha 1980
22.
T. Milewski, Introduction to the Study of Language, Varšava 1973
23.
K. Moszynski, Kultura ludowa Slowian, I-II, Varšava 1968
24.
L. Niederle,  Slovanské starožitnosti I-III, Praha 1911-1925
25.
Novgorodskie gramoty na bereste, sborník 1953-58 (5 svazků).
26.
F. Novotný , Latinská mluvnice III, Praha 1946 (historická mluvnice s cennými obecně sémantickými kapitolami).
27.
F. Oberpfalcer, Jazykozpyt, Praha 1932
28.
Osnovnyje problemy eposa vostočnych Slavjan, Moskva 1958 (sborník)
29.
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 1920
30.
W. Porzig , Das Wunder der Sprache, 2. vyd., Berlín 1957
31.
J. Poulík, Pevnost v lužním lese, Praha 1967
32.
B. A. Rybakov , Russkie letopisy i autor slova o polku Igoreve,  Moskva 1957
33.
P. Sgall, Cesty moderní jazykovědy, Orbis, Praha 1964
34.
P. Skadžius, Lietuvin kalbo žodžiu daryba, Vilno 1941 (k slovesům)
35.
W. Stokes, Urkeltischer Sprachschatz, Göttingen 1894
36.
P. J. Šafařík, Slovanské starožitnosti2, Praha 1862
37.
J. Tichá, Staročeské básně 14. a 15. století, složené bezrozměrným veršem, Praha 1969
38.
J. Vajs, Evangelium sv. Jana, Praha 1936 (Cyrilometodějský text).
39.
V. Vaněček, Prvních tisíc let, Praha 1949
40.
J. Vašica, Staročeské evangeliáře, Praha 1931
41.
R. Večerka, Slovanské počátky české knižní vzdělanosti, Praha 1963
42.
F. Vodička , Počátky krásné prózy novočeské, Praha 1948
43.
Výbor z literatury české I-II, Praha 1845-1868 (důležité pro případná textologická zkoumání)

Poznámka: zkratka ,,nn.'' znamená, že jde o periodikum s počátečním datem edice.