předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

6.3 Vývoj jerů

Soudívá se, že na české půdě zmizely v 10. století. Je však nutno posunout tento vývoj asi o 100 let (P. Vyskočil, Studia Palaeoslovenica 1971, ČSAV, Praha, str. 397. Odvolává se též na F. V. Mareš e). Pro theorii pozdějšího zániku svědčí též pozůstalé hlásky v obtížných výslovnostních skupinách: Lihota, Kladesko, Vrbečany. Doklady jsou velmi staré. Dále je tu známý Bohemarius (1. vyd. J. Truhlář , ČČM 53, 1879, str. 580 nn), kde je psáno: devadezeti (20), zelata (zlata), se kenihami (s, knihami) we zude derewenem (v sudě dřevěném). Výklad, že tu jde o vliv němčiny, se dnes opouští. Je to spíše psaní ,,hyperkorektní'',  pramenící ze snahy o to, aby v každé slabice byla samohláska. Mohou to být nějaké pazvuky po jerech, ba někdy i jery skutečné. 

Také tvrzení, že z každého ,,6,7'' bylo na celém dnešním území ČR vždy jen ,,e'', pokud jer nezanikl, platí jen pro knižní památky středočeské, a ještě i to je nejisté. Kmenové osídlení Čech bylo jistě velmi pestré a dialektologové již dávno zjistili, že se různí řeč starší a mladší generace, ba i sousedních vesnic. Už proto nelze nic namítat proti ,,bodrost i'' místo žádané ,,bedrosti'' nebo dokonce ,,bdrosti'' v RK. Tak máme MJ ,,Badry'', kde za ,,7,, je ,,a'' (Profous I). Uznávají se dialektologické vlivy neznámého původu: Zubatý II, str. 331 hydronym ,,Toplá'' místo ,,Teplá''; i když tu nejde o jerovou změnu, je to jev analogický.  J. Bělič, Dolská nářečí na Moravě, Praha 1954 uznává (passim) ,,o'' za oba jery:  vichor -- vichr. Máme moravské ,,repušiti -- reptati'' za stsl. r7p7štati'', kde je za jer ,,u'', i když tu lze akceptovat odchylný vývoj při slově expresivním.  Z původního b6br7'' -- bobr jsou názvy řek ,,Bebrava'' i ,,Bobrava''. Jiné příklady u Trávníčka, HM str. 51 nn. V Žalt. Klem. nacházím ,,vzobecniu (communicabo), vzobojováchu, vzochvěti''. Afanesov a Brokovskij upozorňují ve svém uvedeném spise o listinách na březové kůře na transkripci jerů ,,o,e'' bez zákonitostí, a to od 11. do 15. století (str. 81). Je to odraz lidové výslovnosti, která je v orálním eposu  nejen možná, ale nutná. Proto ruské ,,so dvora''. F. Mareš , Zprávy společnosti rukopisné 1937, č. 9-10, str. 11 nalezl pro jižní Čechy u Hus a: stoblo; Debrné i Dobřece (k ,,debř'', údolí, původně jerované), u V. Šmilauera, Příručka slovanské toponomasti ky, Praha 1963, I, str. 35. Zejména u skupiny ,,b-d'' a ,,d-b'' byla značná libovůle: sch. badanj, bělorus, bodňa, ukra. bodnja, slovinsky bedenj atd. Z Maškovy pozůstalosti znám doklady: smrtedelen, spravedlen, režený (režný i ržený), zlomeslený, s ratoraslem, písmenný a písemný, hrdlený, cierkvený, bezdený, okrsleku, paprsleku, Mešno a Mšeno, ovsený, skelný a sklenný, jablečko, opateren atd. V ,,Malém staročeském slovníku'' J. Běliče, A. Kamiš e a K. Kučery, Praha 1978 je vedle ,,počest, gen. počsti, čstně, čstnost a čstný'' též ,,počestný, počestné, počestně a počestnost'' stejně jako ,,Čestnír'' a ,,Čstmir'' v RK. Pro jerové změny je stále důležité Havlík ovo pravidlo: liché, počítáme-li od konce, mizejí bez náhrady, sudé se vokalisují. Je-li sled jerovaných slabik přerušen, počítá se znova. Dnes bývá však tento zákon jinak formulován a spíše se rozlišují jery  silné a slabé (tyto na konci slova nebo po silném jeru). Významným činitelem byl jistě přízvuk, neboť si nelze představit akcentovaný jer, který by zmizel bez náhrady. V úvahu přicházela též analogie.  Vžil-li se některý tvar - třeba ,,sněm'', mohl být i lokál  ,,sněme'' (RZ), ač bývá žádáno ,,senmě''. Záleželo jistě i na tom, zda slovo bylo po zániku jeru fonologicky únosné. Zde je třeba uvést skupinu ,,dsk'' ve slově ,,desky''  v RZ. Přízvuk byl ,,deska'', ale ,,dsku'', plur. ,,d7sky''. Obdobně i slovenské ,,pestrý, déšč, b(e) (o)drý'' u R. Krajoviče, uv. spis, str. 158 nn. Pro básníka pak jsou nemálo významné i požadavky eufonie.  Vedle slovanské snahy o to, aby slabiky byly pokud možno otevřené, padaly na váhu i pěvecké licence: v ruských bylinách je časté ,,věrinyj'' místo ,,věrnyj'' asi jako ,,srdice'' ve Sbyh.

Ostatně i Gebauer ve svém důkladném i pěkném rozboru jerace  (HM I, str. 156 nn) uvádí mnoho příkladů jerových změn pravidelných i odchylných od nejstarších dob. Ale proti RZK bylo vždy postupováno velmi přísně a každá odchylka byla brána za důkaz podvrženosti. V nejnovější kritice R (Komárek, Sborník, str. 232 a 234 nn.) se přihlíží hlavně k nepravidelnostem po předložkách.  Věc si tedy žádá podrobnějšího rozboru celého jevu.

Všimneme si jen případů, kde mohl ,,padělatel'' pochybit, a nebereme v úvahu slova nebo sousloví, jejichž stará i nová podoba je jaksi samozřejmá. Jsou tu dvě možnosti: jery  uvnitř slov a jery na rozhraní slova a předložky  nebo po předponách. Jery uvnitř slov: črn (10x); ve skloňování správně dvojslabičně; jak známo, předcházel-li jer před likvidou, zůstala slabika plnohlasá, následoval-li, mizel a slovo je proti dnešnímu stavu o slabiku kratší, ač již ve staré češtině se tyto případy s nesnadnou výslovností likvidovaly ve prospěch slov víceslabičných. Příklady ,,správné'' jerace:  (Čestmir, Čstmir, Čmir), dřvi, dščevy, drnket, syket, tluket , blsket, rachet  -- jednou ,,rachot'',  lsknúti sě, nevzmožno  (2x), otjeti, otjíti (bylo-li ,,ot''   vůbec jerováno), rtoma, rozstúpiti sě (9x), ač i tu mohlo být ,,roz'' původní; sžéci, vzeznieti, zzelenati sě, (není-li prosté ,,zelenati''); o vývoji slabikotvorných likvid jednáme zvlášť, rovněž o případech ,,blsk-blesk'' a ,,bodrost ''. Odchylná jerace: rozepě, (vše dosud v RK), v RZ ,,seber'' a možná ,,se bratroma'', je-li předložka;  čítá se -- asi lépe -- se, bratroma (hle). -- Správná jerace  u předložek: (s) snahú , k kapli, s starostami, k knězu, k králu, s skály, s zemankami, se všech, (lépe se vsiech), se dcerú, se vsiemi. Některé dativy lze ovšem vyložit i jako pády  prosté. Odchylky: se dřeva, se skály, se svojím, se svú, se zástup em, se sčítem,se svým. Mnoho takových volností u Gebauera, str. 166 nn. U předložky  ,,k, ke, ku'' bylo žádáno, aby ,,ku'' bylo jen před retnicí (bpw) a v krajním případě před hrdelnicí. V RK je tedy ,,správně'' k slovóm, k hradu (3x), ke vsiem, ku Praze, ku potoku, ku próvodu, ku bráně, ku knězu, ku hradovu (bylo kdysi ,,gr..''). Případy jako ,,k srdcu, k chlumu'' nepočítáme, neboť jer v ,,k-'', jestliže tu byl, zanikl v době velmi dávné a z ,,r, l'' se stalo ihned ,,r,l''. Odchylné by bylo ,,ke hradu, k spodu, ke druhému, ku sědániu, ku tvrdu''. Celkem je v RK ,,ku'' desetkrát, jednou na proužku bez pokračování, takže zůstává mimo statistiku. Z toho by bylo 4x před retnicí a 3x před hrdelnicí. Myslím, že se ,,ku'' drželo před hrdelnicí proto, že také ,,u'' vychází při výslovnosti ze zadní ústní dutiny; pro jeho zachování před retnicemi by asi bylo nutno akceptovat původní tvar ,,kom'', tedy nasalisovaný, jak se domnívá většina lingvistů; váže se též na stind. ,,kam'' a mělo by adverbiální  původ. Proto se také nevyskytuje jako slovesná předpona. Pozůstatky staré formy se vidí ve slovech jako ,,kum7'', středočeské ,,kmotr'' s ,,kompater'', kupetrja - kmotra u Srznévského, podle Vasmera i ,,kúdel'' (del6 - svazek nití), dále i ,,kaluž'', kadeř, kudla ,chumel vlasú), kudrna aj. Manczak se domnívá, že ,,ku'' je původní a že se teprve později zkrátilo vlivem frekvence,  neboť se nejčastěji vyskytovalo ve spojení ,,k tobě, k nám'' Shevelov, (G. Y., A Prehistory of Slavic, N. York 1956, str. 446 myslí, že ,,ku'' je odjinud převzato, ale původ nevysvětluje. F. Kopečný, Studia palaeosloslovenica, Praha 1971, str. 179 hájí mínění, že ,,ku'' stojí proti dodnes žijícímu ,,tu''. S. Rospond, Gramatyka historyczna jezyka polskiego, Varšava 1971, str. 75 praví, že ,,ku'' se zjišťuje hlavně tam, kde následoval dativ  na -u (ku domu). To by platilo i pro RK, neboť z devíti případů je ,,ku'' v takovém položení sedmkrát, dvakrát jinde, kdežto ,,k'' a ,,ke'' je 32x u dativu  s ,,u'', ale 38x ve spojeních jiných. V době RZ a RK byl dativ  o-kmenů  a jo-kmenů na ,,u'' zakončen vždy, ale v ostatní stč. literatuře tomu již tak nebylo. Zajímavé je ještě, že v Záb. není ,,ku'' ani jednou. Ostatně je ,,ku'' daleko hojnější na východě než na západě (ač je i v lužičtině, a to zejména před skupinou souhlásek); v laštině je dosud běžné i ,,ku mně'', před nosovkami. Ve slovenštině a polštině, v předpokládaných nářečích na území RK se pravidlo hlásané odpůrci neuplatňuje. Ostatně nalézáme ,,ku'' i v ,,pravých'' památkách na místech nenáležitých; je i před vokály, kde není jisto, zda tam bylo vždy prothetické ,,w''. Doklady např. u Flajšhanse, Osvěta 26, 1896, str.894, také u A. Knopa, Spisovná čeština ve Slezsku v 16. století, Ostrava 1965, str. 37. V Hus ovi, v Brn. nauč., v Žalt. Klem., v Otc. a v Ev. Ol., dále u Flajšhanse, na uv. místě v ČČM 1896 a dokonce v Komárkovi, HM str. 144 nacházíme m.j. ku stolu, ku třetímu, ku úmyslu, ku domu, ku ostřie haní, ku obětem, ku ofěře, ku oné, ku odpočívání, ku ochraně, ku hubenstvu, ku duchovním, ku opatovi.

Se bratroma v RZ: kdo pojímá obě slova jako předložku  se jménem a považuje ,,se'' - hle za nebásnickou výplň, mohl by se odvolat na prothesi ,,hbratr'', jež je v stč. doložena (Gebauer I, str 465, 14.století) a měl by tu podobný jev jako častější ,,se pány'' z pův. g- nebo h-, jestliže je tu předsunuté ,,h'' (Machek, též Stanislav I, str. 60). Může tu být jak jer, tak i vložené ,,e'' jako ve Fris. yl. ,,se nebesa'', se sopirnikem (soupeřem), se zloděj em. Na ,,sebrati'' mám nejstarší doklad z Dal. C 821: ,,na šest set (dievek) sě jich do Děvína sebra'', obdobně v Chelč. P 52a ,,anť s něho již seberú koruny slavné''. Chorvatské  sabrati, sabiti (sbíti). Odchylné ,,ber'' nebo ,,běř'' místo žádaného ,,beri'' je spíše archaismus  než novotvar, neboť beru - lat. fero, imper. ,,fer''. Proto tu asi ,,ber6'' jako u sloves athematických . Probereme později.

,,Sněmě: Je nutno číst takto, nikoli ke středočeskému ,,snem''. Zde zůstalo dochováno původní ,,j-'', viz i polské ,,sejm'', původní s7n-, stsl. ,,sněmovati''. Proto archaické ,,s7njem''. Změkčení je staré, viz i Vardas, str. 19. Možný by byl ovšem i ten výklad, že ,,senmě'' by bylo kakofonické a pěvci se pro recitaci nehodilo. V RZ, mimochodem řečeno, nejsou již žádné jery  bezpečně doloženy (ledaže by byly vyslovovány neslabičně). Je to důkaz, že máme před sebou novější opis. Mechanickým dosazením jerů bychom v RZ z deseterců dvanáctislabičný verš, z něhož měl deseterec vzniknout, nezískali. Vidíme tu však dlouhodobý vývoj, tradici orální lidové poesie.  V lidové řeči ovšem zmizely jery daleko dříve než ze spisovné, jak zdůraznil např. V. V. Ivanov, st. gramatika russkogo jazyka, Moskva 1964, str. 179. Také v listinách na březové kůře nacházíme již v dokladech ze 12. století ,,zbi'' místo ,,s7bi'' (zbil). ,,Přebytečné'' vokály v RZ se dají vysvětlit ještě jedním způsobem: jako samohlásky pro noty. Tak čteme místo ,,správného'' staroruského ,,na žrebjate'' ,,na žerebjáaatiii'' v textu pro músické účely (B. A. Uspenskij , Přednášky 7. meziná- rodního sjezdu slavistů ve Varšavě, str. 124 nn.).

,,V osudie'' v RZ rovněž připouští několikeré vysvětlení. Mohl by tu být verš nesměrný, devítislabičný, jakých je ve staré češtině hojně; chybějící slabika by se vyrovnala recitačním tempem. Dalo by se číst též ,,u vosudie'', mohla by tu být čtyřslabičná výslovnost s jeříkem a přípustné by bylo i čtení čtyřslabičné ,,v-o-su-di-e'' jako v Leg. svat. Ducha 14 ,,A si pak sú A-ži-e-né'', tamtéž 16: ,,Pam-fy-li-e'', ale nad tím ,,Frygie'' dvojslabičně.

Často byly vznášeny námitky proti spojení ,,u vsie u Polany'' jako odchylnému od ,,živé kombinatorní jerové změny'' ,,ve vše''. Předně: tato předložka  je v RK velmi častá, vyskytuje se nejméně na 323 místech, ale podobu ,,ve'' zjišťujeme jen čtyřikrát, a to vždy v písních, jež považujeme za mladší. Máme však ,,u Polany, u přieč (2x), u věk , u boj, u přesilná, u vrahy, u Pražany''. Podtrháváme doklady , kdy je čtení ,,u'' podloženo nepochybným rytmem, jinak by se dalo číst také ,,v''; kdyby byl RK býval jako pravý uznáván, spokojili by se vydavatelé přepisem ,,v'' a brali tyto případy opět jako nesměrné verše. Jinak má být ,,u'' jen před nejerovanou retnicí, to znamená, že z výše podaného výčtu jsou všechny případy ,,správné''. Odchylky by byly: ,,u vsie'' (několikrát), u hrad, u tvrdý, u kamenný''. Gebauer (HM I,429) cituje též ,,u mdlobu, u kleivě'', patří sem i ,,uvnitř'' a ,,uzmouti'' místo žádaného ,,vevnitř'', v7z6 - mo aj. RK se tu hlásí do východních Čech, kde bylo ,,w'' ještě blíže k ,,u'' než v jiných oblastech. Bude tu třeba ještě přesnějšího zkoumání isoglos.  Kromě toho: nelze vyloučit relikt archetypu  RK; sch. ,,uz''-vz.

Jinak je předložka  ,,v''  ve správném jerovém spojení: ,,v třie , v hrad, v svoje, v dřevo,  v tvrdě, v službě, v sčít, ve sně (2x), v vojsku'' akus. k fem. sing. ,,vojska''), v vysokej.

Ve východních Čechách zjišťujeme kontinuitu nepravidelného vývoje skupiny ,,v7'' dodnes. Tak Q. Hodura, Nářečí litomyšlské, Litomyšl 1904, str. 9 vzpomíná na lokál  ,,Všestarech'' (z ,,u všech''), beu všeho místo žádaného ,,beze všeho'', ,,vo ušem'' ve všem. Obdobné volnosti i ve staré ruštině a v stsl. B. A. Rybakov , Russkije letopisy i autor Slova o polku Igoreve,  Moskva 19567, str. 14 cituje dialektické změny ,,v7 - u'' bez ohledu na to, jaké hlásky následují: u grad, u cerkvi, u veče, u kupe, uzvratisja, u verch, ustasi , usvjadoša, uzmožno a naopak v7skoreša m. u-, v7spevše místo uspevše. Vše je z konce 12. století. J. Zubatý, Pastrnkův sborník, v Praze 1923, str. 90: ,, u veň, u v pražském kostele''. V srbochorvatštině, kterou je při rozboru RK vždy nutno sledovat, je proti štokavskému ,,u'' čakavské ,,ve'', viz A. Vaillant , La langue de Domenko Zlataric, Paříž 1928, I, str. 296 nn. Naopak zase ,,ve sedmnácti letech'', Pulkava  (Výbor, I, 481). Jako básnickou licenci vysvětluje ,,u vše u Polany'' (t.zv. štěpný rým) V. Horák, RK, Praha 1912, str. 36. Tvar ,,rozepě'' by neměl být předmětem námitek. Podle Kopečného, ESSJ, a jiných autorů nebylo ,,roz'' původně jerováno, stejně jako ,,iz, v7z, raz, bez, ob, ot'', i když tam jery  později vnikly. Přesto uvádíme stč. doklady ,,rozetajil'' - dissolvit, Žalt. Glos. 135b 16 (z části ,,pravý''): Israhel rozepě stany, Ol. Ex. 19, 2. K případům jako ,,se dřeva'' a vlastně i ,,rozepě'' a ,,seber'': odchylná vokalisace  asi vznikala hojně i tam, kde se stýkala po vypadnutí jeru znělá souhláska s neznělou. Sem snad i doklady jako Dal. J 46 (ve třech dnech). Ostatní správná jerace  po předložkách:  nade vsie, přese zdi, přese vsie, z širokú, z země, z zad, z středa, ze vsiech (7x), ze stienóv, přede kněze. Odchylně: před kniení, nad vsiu, přes vsie, ze silna. Celkem jsme napočítali asi 130 případů správné jerace proti 38 odchylkám. Záslužné také je, že ,,Luděk''  se skloňuje ,,Luděka,  Luděku'',  nikoli ,,Luďka'', neboť jméno žilo jako kompositum, jež ještě rozebereme. Tak neb onak nelze říci, že by ,,autor RZK neměl tušení o Havlík ově pravidle'', jak se tvrdívalo.

Nyní ke zvláštním případům. U ,,bodrost i'' o níž se psalo kdysi jako o stěžejním problému RK, nevíme jistě, zda tu není skutečně ,,bedrost'', jak četli i vynikající paleografové. K tomu J. L. Píč , RK, Praha 1911, str. 63. Ale podle Kašpar ova přepisu je to opravdu ,,-o-'', které nám podle pozdějších výzkumů vyhovuje dokonce lépe. O možnosti střídnice ,,o'' hovoří pěkně i F. Mareš , Pravda, str. 193. Etymologicky patří slovo ke ,,bdíti'', znělo asi ,,b7dr7''. Ale jsou i jiné výklady. Cyganěnko ve svém etymologickém slovníku ruštiny (Kijev 1970) uvažuje o přesmyknutí hlásek z ,,dobrý''. Nešťastné ,,o'' by se dalo odůvodnit i střídáním vokálů jako u dobryj - debryj, rov7 - rev7 (hrob), kotoryj - koteryj, vteryj - vtoryj, popel7 - pepel7 , odolati - odelěti, teneto - tenoto, tenato, nehet - nog7t7, popenec, popanec. Své tu mohla sehrát i snaha odlišit slovo od ,,bedro'' nebo i dálková asimilace  vokálů k ,,-ost''. Ale máme pádnější důvody. Dnešní význam slova je asi ,,rozšafnost'', v Lud. však značí ,,bodrost  v myslech'' ,,čilost, bdělost'' po mírném požití kvašeného nápoje. Na novější význam slova mělo vliv německé ,,bieder'' ( O. Ducháček , O vzájemném vlivu tvaru a významu slov, Praha 1953, str. 168). Důvody z akcentologie: před přízvukem, který se posunul dopředu, bývala plnohlasost. Místo původního nebo očekávaného ,,bdr, bdro'' vzniklo sch. ,,bdar, bdra, bdro''. Stará oxytona se stávala paroxytony, viz řecké ,,makros''. Patří sem zejména ,,dobrý, modrý, mokrý, pestrý, ostrý, skorý, sporý''. ,,O'' v ,,bodrý'' by bylo analogické  k uvedeným adjektivům s ,,o'' od původu. Viz k tomu L. Sadnikovou, Slavische Azentuation, I, Wiesbaden 1959, str. 100 nn. Ke slovu jsou i přímé doklady. J. Stanislav, I, str. 398: slovenské Bodor ze Zadunajska, řeka Bodrog, Bodroš (J. Miszewsi, uv. spis str. 41). Kott uvádí bez přesnější citace (díl V., dodatky) ,,bodruška'', druh hmyzu, slovesa obodřiti a obodřeti, jméno psa Bodřík, kmen Bodrců ( výklad ,,Obodrité'' lidé na Odře neuspokojuje, tvoření je neústrojné). Další materiály u Stanislava, Slovenský juh v stredoveku II, Martin 1948 ( ,,kněz zálabský'' v RK 1948, str. 59. Nejdůležitější je však osada Obodř ležící v Polabí (u J. Svobody, OJ, u jména ,,Obodr'', str. 100). Lokalita je uvedena též v Svobodových a Šmilauerových dodatcích k Profousovi, str. 626. ,,Bodrý'' je i v MV. Důležité je dále, že ve všech slov. jazycích je stupeň s ,,o''. Bulharské ,,Obodrja'' přímo odpovídá MJ ,,Obodř''. ,,Bodriti'' je snad ve všech slov. jazycích, i tam, kde se čekají jiné jerové střídnice. Patrně je ovšem ,,bedro'' a ,,bodrý'' téhož původu, takže lze i zde vidět kmenostup o)e. Viz též W. Budziszewskou, Slowianskie slownictvo dotyczace przyrody zywej, Vroclav, Varšava, Krakov 1965, str. 221 nn. Autorka spojuje ,,bedrník'' jako rostlinu, působící na plodnost, a ,,bedra'' jako místo této síly. ,,Bodrý'' se možná vyvinulo k označení spíše vlastností duševních . Zajímavé je dále místo ze Stč. slovníku 9, str. 178, kde se cituje ,,dura bella te succingunt'' tuhé boje tě opásávají, t.j. otužují ze Sekv. UkA 10b. Vydavatelé tu vidí chybu místo ,,obřucují'', t.j. ,,ohrožují''. Text však má ,,bodrzicugi'', t.j. ,,činí bodrým'', nepochybně od ,,bodřicovati''. ,,Obřucovati'' je hapax legomenon.  K plnému pochopení místa by ovšem byl žádoucí kontext, ale zdá se, že buď písař neporozuměl místu (ač ovšem ,,bodřicují'' místi ,,obřicují'' by byla chyba dost nepsychologická), anebo spíše nepochopili text novodobí vydavatelé. ,,Succingung'' lze těžko vykládat jako ,,ohrožují''.

Desky  v RZ místo žádaného ,,dsky''. Bylo již zběžně probráno. Další doklady jsou např. v MJ Desky,  Dešenice, snad i Deštné, U Klareta je ,,deszka''. V lužičtině deska, polabské déiska, jako OJ u Stanislava III, str. 136, 12. století. Může to být i jer nebo snaha o to, aby slabika zůstala plnou; nelze ani vyloučit výslovnost ,,d-ska'' s nějakým pazvukem. Obdobně se chová základ ,,t7sk'': tesklivý, teskný - ctklivý, clivý, slovensky ,,cnie se mi'', ruské menja tošnit stejně jako české ctný, čestný, polské cny, cnota i česnota; konec, keň z k7n6, Knín, kniha, dokona, dokna. Sem náleží zřejmě i ,,kněz'', jejž není nutno vysvětlovat z pragermánského ,,kuninga''. Jiný příklad: škytati, štkáti, ščekati, vše ze základu ,,šč6k-''.

,,Blesky - blsky''. V RK je v zásadě ,,blsk'' z jerového základu, střídání zánikového a plného stupně je provedeno vzorně. Námitka však zní, že ve stč. bylo ,,blesk'' fulgur, kdežto ,,blsk'' - splendor, záře. Ale původně to zřejmě nebyl rozdíl. Etymologií je několik: spojuje se dvěma základy, bhlei-a bli (L. Sadniková a R. Aitzemüller, Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen II, 131), takže ,,blesk'', tak i ,,bl6sk7'' vystupovalo vedle sebe bez významového rozdílu. Oba kořeny se však zaměňují, ale převládá - i v češtině -stupeň slabší: blsket, blščánek, blščivý, blščabec. Jiná etymologie pokládá ,,blesk'' za pouhou variantu k ,,lesk''. I zde je v RK důsledně zánikový stupěň ,,lskinéše sě'', ne ,,leskniéše''. Ještě jiní spojují tuto rodinu slov s řeckým ,,stilbó'', svítím -- a také zde se jeví archaičnost původního významu -- jakékoli světlo. Ale hlavní důvod pro správnost ,,blsku'' v RK je sémantický.

Slovo je nepochybně ,,tabu'', straší byl asi ,,mln'' (je i v MV), t.j. něco, co ,,drtí''. Z toho se přešlo k eufemismu jevu ,,svítícího''. Tato tendence pokračovala i v mladších dobách. Z blesku se stal ,,Boží posel'' a z toho ,,elektrický výboj''. Přípustný by byl i výklad, že se písař v domnění, že jde o slabikotvorné ,,l'' dal svést k přepisu ,,blsk''.

Vývoj praslovanské skupiny ,,j6'', jak se zračí v RK, byl často předmětem kritiky. Vytýkaly se jednak tvary jako ,,imě'' (jméno) iměti, některé formy slovesa ,,jíti'', jednak i volnost, s níž pěvec užívá tvarů s náslovným ,,i'' nebo i ,,j'' bez výběru.

Hlubší pohled na věc dokazuje, že toto střídání není libovolné, ale že se opírá o eufonické požadavky. Viděli jsme již, že se jazyk RK skupině ,,j+konsonant'' dosti vyhýbá -- a pravopis se zase varuje užití tří ,,i'' za sebou. Celkem lze rozpoznat tolik: jestliže před tímto ,,j'' nebo ,,i'' předchází souhláska, bývá zpravidla ,,i'' po samohlásce -- k vyloučení hiátu -- zase ,,j'', nebrání-li tomu výše popsaný písařský úzus. Sporná místa vypadají takto:

Ide pastucha po šerém jutře Ol.5, 28. Lze číst ,,ide'' i ,,jide'', aor., neboť je to začátek verše. ,,V skóře voje v řady idú''. Je nutno interpretovat aorist  ,,jidú'', i když bychom čekali ,,iidú''. Ale předchází ještě jedno ,,i''. Jinde je však ,,IIde (jide) za niem zástup '' Jar 12, 21 a ,,iidiéše vojska'', Čestm. 17, 6. Dále ,,Hostajnov  jej imě'', Jar. 7, 26. Jen toto čtení je správné, Flajšhansův pokus ,,jejé jmě'' (dokud byl obráncem RK) byl neúspěšný. ,,Kublaj imě vzděchu'', Jar. 8, 29. ,,králi imě vzděchu'', Jar. 8,30. Opět by byly tři ,,i'', pěvec asi recitoval ,,jimě''. ,,Všech sto jmiéše'' Ol. 5,6. Stejně tak Ol. 5,5. ,,Ňadra rozhalena jmiéše'', Jar. 8,í. ,,Ten imiéše dceř'', LL 18,12. ,,líce jmiéše''  LL 18,14. ,,I jedinú družu nám iměti'', asi deseterec v Záb. 21,4. A jedna výjimka z našeho pravidla: ,,ni světi neiměchu'', Jar 9,2. Přesněji lze charakterizovat ovšem jen ta místa, kde je metrum nepochybné nebo aspoň velmi pravděpodobné. Uvnitř slov (složeniny  slovesa ,,jíti'') je možný různý výklad a námitky tím padají. ,,Kamének nenadjidech'' v Róži 28,10 je aorist,  psaný ,,ii'', jinak praesenta ,,pójdu, pójdem, pójdi'' ve shodě s naším pravidlem; jím odůvodníme i ,,podte'', neboť ,,jďť'' bylo k výslovnosti velmi nesnadné, i když předcházel vokál. Případy zkratek s ,,pře, při'' pomíjíme. ,,Otčík zaide k otcém'', Záb. 20,30 a ,,slunečko nám zaide'' v Jah. 27,8 se dě vyložit jako aorist  i jako praesens, v druhém případě dokonce nedokonavé. Psaní ,,pride'', proti němuž bývaly námitky, je též v Alx, Bud. 252. K ,,podte'' se vyjádřil M. Hattala, Brus, str. 251 téměř shodně s námi. Cituje zde doklad z nejstaršího českého Otčenáše.

Jaký je historický vývoj skupiny ,,j6'' na českém území? Přímo doložena není ovšem nikde. Nejlepší výklad jsem našel u Shevelova, uv. spis, str. 198, 199 a 441 nn. Původní dlouhé a krátké ,,i'' bylo vždy prejotováno; a tím plně souhlasí RK, jak jsme již viděli. U RZ není jasné, zda máme číst ,,iskati'' nebo ,,jiskati'' (hledati). Krátké ,,i'' potom přešlo v jinou samohlásku, také v ,,6'', ale pro češtinu zjišťuje autor asi 37% případů zachování staré plnohlasosti: nejlépe je to vidět v onomastice v dokladech jako ,,Jihlava, Jimramov, Jistebnice'', ale i jinde: jiný, jistý, jiskra jikra, jímati. Vývoj byl buď ,,ji-i'' nebo oslabení krátkého ,,i'' v jer. Typy jako ,,jméno'' jsou sekundární, mezičlánek starého a nového stavu a vznikaly hlavně z útvarů jako ,,pod7j6g7m6'' -- podle jhem. Tím jsou také vysvětleny tvary v nejstarší češtině jako ,,Izbygněv'' - Zbyhněv nebo spíše Sbyhněv, o nichž není pochybností. Podle I. Lehra -- Sp\lawinského (Rocznik Slawistyczny 8, 1918, str. 152 nn) se ,,6'' měnil v plné ,,i'', pokud byl přizvukován. V RK, jak jsme viděli, může být ,,spirantní'' ,,j'' ve výslovnosti nepohodlné a neživotné. ,,J'' ostatně odpadlo na celém čs. území, takže máme ,,méno'' a ,,du'' místo ,,jméno, jdu''. Zkrácení mohlo nastat po předchozím ,,i'' stejně jako po ,,j''. Původně bylo na celém českém i moravském území ,,i''. Tak uznává i Kopečný, ESSJ str. 80 ,,iz'' jako předložku  a předponu pro východní i západní dialekty. Je ,,Izbraslav, jesep'', v Greg. zásadně ,,izbývati, izcěpený, izpovědati sě, izptati sě, izdrezaný, izvoliti''. Samotné ,,Iz'' nelze v RK ani jednou dokázat, ač ovšem je běžné v EJ.

Důsledné přepisování náslovného ,,j'' ve vydáních ,,pravých'' stč. textů není na místě. Tak třeba v Leg. Prok. 34 ,,Tej vsi imě Chotún dějí'' je nutno takto transkribovat, chceme-li zachovat osmislabičný verš. V. Žalt. Witb. je psáno ,,ygme'' (43,26). Je to ,,jmě, imě'' nebo dokoce ,,ijmě''? V Baw. 2.534 5: ,,Hněv starého vola stíhá, že maldý nechce nésti giha''. ,,Igmeno'' je psáno v Ev. Ol. 273b, 272b, v Otc. A,124b ,,úfaje, že odtud vyjide'', v EV. Víd. Mat. 12,43 ,,když zlý duch vynydesse'', v Alx. V 1159 ,,Tehdy Alexander wnyda'' (rým ,,vida''), tak i Alx. V 2.140. Může se uplatňovat i ,,zánik pobočné slabiky'' (Komárek, HM str. 127). ,,J'' tedy buď mizí, nebo se přiklání k předešlé slabice, nebo se k němu přisune další vokál.

Je nutno mít též na paměti, že RK patří územně k oblasti, kde byly již ve středověku dialekty smíšeny. Dodnes nacházíme leckde ,,i'' za ,,j'' a patrně bez ohledu na původ a přízvuk: např. dvojice ikavec - jíkavec, idu - jdu, ihoch (jihočes.) - jho, ihra - jhra, hra,ikro - jikro, imal, omel - jmelí, iva - jíva atd. U V. Praska, Slezská vlastivěda 1,1888, str. 4 ,,dvě hříšné doše ... jidú''. A. Kellner, Východolašské nářečí I, Brno 1946, str. 92 dochází k podobným názorům jako my: v hiátovém postavení bývá ,,j'', jinde nikoli : od izby, ale ku jizbě. Tak asi vznikly také dvojice: ež - jež, ešče - ješče, iný - jiný, estli - jestli, im - jim.

Jerace  v ostatních našich památkách:

Na ,,obtížnějších'' místech má EJ správně ,,ke dňu.pogreba'' (ne ,,pohřbu !''), se mnú, s sobú, ve tmách, v světlo, v srdce, v svoja, veň (2x), v stret, v věky, v chrámě, přede dnem, slovesa na ,,vz'',  vzhřievati. Odchylky: počestí, temy, ve mně, v skryti, mene (místo ,,mne''). Poměr pro Havlík ovo pravidlo je příznivý. Gebauer ve své práci o EJ (str. 73) cituje další markantní příklady nepravidelné jerace: den večerajší, leva (lva), s počestí, počestie, nestatečí (nestačí), aj. Dnes víme, že tvary jako ,,temy'' a ,,mene'' jsou paleoslovenismy nebo serbismy. A. Vaillant , La langue de D, Zlataric, Paříž 1928, sv. I, str. 173 uvádí varianty ,,tme, tminah, tmina, tama, tma, taman''. J. Baudiš, Struktura jazyků indoevropských, Bratislava 1932, str. 126 vidí ve formě ,,mene'' nejstarší a nejsprávnější genitiv  tohoto zájmene (podle ,,tebe''). Vedle sch. jsou analogické  tvary též v ukrajinštině a v jižních velkoruských nářečích. Jazyk EJ zřejmě odstraňoval co nejčastěji obtížné souhláskové skupiny.

V PV je odchylně ,,chládeček'' -- možná jerový zbytek, možná vkladné ,,e'' mezi ,,d'' a ,,č'', možná chyba písaře. Viděli jsme již, že první polovina písně je psána někým jiným a také podle jiných zákonitostí než druhá, že opis byl pořízen chvatně anebo že byl text původně diktován. Správným ,,chládček'' bychom dostali čtyři desetislabičné verše a jeden osmislabičný a s výrazným ,,frázováním'': Pod tobú řeka bystrá valie sě / valie sě Vhltava jará / po kraju řeky Vhltavy čisty / stojie siela chvrastia po chládček mil. Snad jsou tu staré ,,formule''  z doby posuvného praslovanského přízvuku!

MPKV je bez dokladů, jež by nás zajímaly. Rukopisné ,,prsiyde'' lze číst jako ,,přjde'' i ,,přijide''. V RK by bylo toto slovo transkribováno buď ,,prside'', pde (se zkratkou), prsiide, nebo dokonce prsiyde.

Lib. pror. má správně ,,zevšad, otevšad, v miestě, jmieti'', vlastně i ,,rozežene'', viz výše. Odchylné je v jiho, ač by bylo možno číst ,,u jiho''; ve středočeštině by ovšem bylo ,,ve jho''. V dolní lužičtině je ,,jimje'' -- jméno -- i jiné příklady (Shevelov, uv. spis, str 236). Obdobně v polabštině je i ,,jugo'' vedle ,,igo'', takže není vyloučeno, že počátek slova ani všude jerován nebyl. Viz též Shevelov, str. 266. Tak neb onak není jazyk LP totožný se systémem RZ a RK.

V ŽG nacházíme ,,správné'' v prostředcě, v stvúcosti, před světlonošem, střese, vzvýší, vzdrnkaju; jazyk tohoto úryvku je nadmíru čistý.

V MV jsou někdy ,,přebytečné'' vkladné hlásky: čerep - střep, kečice - kščice, počitáři - počtáři. Totéž je i v ,,pravých'' glosách A: kemin (kmín), ščemel - čmel. Snad jsou skutečné jery ve slovech ,,lati, žezi, debri''. Správný jerový vývoj i před likvidami: črnoknižník, črtadlo, črnidlo, črv.

Poučná je i Leg. Prok., kde je sice odchylně ,,v sboží'', ale ,,správně'' ,,čsného, čstnostmi, jmieti, čsnými, u pokoře, jměli, v slovenském, (s) snahú ''. Převažují tvary náležité, ale jazyk je to jiný než RK, o EJ nemluvě.

V PP jako památce značně mladší by nemělo smysl analysovat tyto jevy.

Závěr o jeraci: V zásadě šetřil ,,padělatel'' Havlík ova pravidla zhruba jako kterýkoli jiný stč. text. Odchylky lze zdůvodnit poučkami, k nimž věda dospěla ještě dlouho po stanovení uvedeného zákona.