předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

  
8.1.7 Kondicionál

Totéž platí o kondicionálu  přítomném a minulém. Tvořil se ve slov. jazycích trojím způsobem: formou ,,bim6 bi, bi, bime, biste, bo'', pomocí aoristu  ,,bych'' a konečně útvarém ,,by jesm7'', který možná byl ve Sbyh.; tento poslední způsob je asi nejmladší, neboť ,,by'' kleslo na spojk u. Pro starou češtinu platil ovšem nejčastější způsob druhý, a také jej máme v RK (Skřiv. 28, 30): ,,ty by s niem leťal''. Ve Sbyh. se však opakuje třikrát ,,ty bysi byl válel, vydřel, zabil''. Také užití minulého kondicionálu  se zdá pozdější, neboť např. ve stal. textech by druhé pericipium (vedle ,,válel'' atd.) asi nebylo, ale je tu správný ireál  v minulosti. Námitka, kterou i Komárek považuje za jednu z nejtěžších -- klade tvar ,,válel bysi'' a ,,piješi'' vedle sebe -- se týká formy ,,bysi''. která snad není v ostatních stč. textech před 15. stoletím dosvědčena. Výklady jsou možné tři. Předně by to mohl být opět tvar ,,chorvatský'',  východočeský, neboť již Miklošič (III, str. 177) a po něm další badatelé odvodili tvary typu ,,by sam'' ze starého ,,bim6'', spojeného se slovesem ,,býti''. Dále je možno se odvolávat na ,,komunikativnost'' hovorové češtiny, která jistě brzy odstranila tvar, jenž byl totožný pro 2. i 3. osobu sing. a tudíž málo zřetelný. V boji, těžké práci, v nejrůznějších jednáních tu mohlo docházet k vážným nedorozuměním. Proto také ukazoval F.Oberpfalcer, Jazykozpyt, Praha 1932, str. 182, jak třeba francouzské ,,je feraí'' bylo nahrazováno, i když mnohomluvnými obraty: je vais faire, ai á faire, dois faire, veux faire. Ale nejpravděpodobnější je třetí možnost, že totiž bylo ,,bysi'' vloženo do textů z důvodů metrických. Takové změny si dovolovali básníci lidoví i umělí od Homéra po Vrchlického. Metrická forma Sbyhoně je dosti náročná, a proto se asi ,,válel bysi'' přidružilo k jiným básnickým neologismům jako ,,srdice'' a snad i ,,ložice''. Zájmeno ,,ty'' zde stačilo k požadované specifikaci osoby, aorist  v době složení Sbyh. žil plným životem.

Minulý kondicionál  je doložen ještě v Jar. ,,křestěné ... by jim byli odoleli'', tedy opět ve skladbě mladší. Archaické je však předvětí by nepřišli čaroději  v nově. Jinak znají naše texty jen ,,bych + participium'',  viz dále ve Skladbě.