předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

  
8.2 Roztřídění sloves

Jak je známo, užívá se dvou systémů: Gebauerova, který vychází z kmenů infinitivních,  a Leskienova, v němž je základem kmen presentní. Naše historické mluvnice, ač vědí o větší vědeckosti druhého systému, držely se dlouho Gebauera; někdy používají také kompromisních hledisek (Dostál). Pro analysu konjugací v RZK je Leskienův systém rovněž výhodnější, a proto se ho s malými modifikacemi přidržujeme.

Máme tedy: třídu 0. (nultou), slovesa athematická ;

třída I.
, jejímž znakem je střídání kmene o/e, a to:
A.
bez infinitivu  na -a:
  • kmeny zubné - vésti, vedu
  • kmeny sykavé - nésti, nesu,
  • kmeny retné - hřésti, hřebu,
  • kmeny hrdelné - vrci, vrhu,
  • kmeny nasální - peti, pnu
  • kmeny plynné - likvidní - mřieti, mru
  • kmeny na ,,ov-u'' - slúti, slovu
B.
s infinitivem  na -a: bráti, beru
třída II.
se znakem ,,ne/no'' :
A.
s kmenem vokalickým - minu
B.
s kmene konsonantickým - lsknu (o ,,tisknúti'' viz dále)
třída III.
se střídáním komponentů ,,jo/je'':
A.
s inf. bez ,,uv''#34042#>a, ja, ě : znáti, krýti, dieti, síti, obúti
B.
s inf. na -a :
1.
samohláskové
  • s tvrdým kořenem - dělaju
  • s měkkým kořenem - sadjaju - sázeju
2.
souhláskové : mazju, mažu - mazati
C.
s inf. na -ja: lajati
D.
s inf. na ě: uměti, uměju
F.
s inf. na -ova: kupovati, kupuju

třída IV.
s kmenovým znakem ,,i'' prosju, prosíš, trpiu, trpíš s patrnou kontaminací s třídou ,,jo/je'' v RK a také asi v EJ.