předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

4. Povšechně k jazyku RZ a RK

 

V této kapitole si povšimneme

1.
method a rozsahu vědomostí starších odpůrců i obránců v řešení problému a
2.
charakteristiky jazyka RZK.

Námitky proti R jsou starého data. Nebudeme se již vracet k pochybnostem Dobrovského o RZ a k nevěcným hlediskům plynoucím spíše z politických ne z odborných zdrojů a uplatňovaným namnoze oběma stranami. To je třeba přenechat žurnalistice budoucnosti. Jen stručně: Vídeň, národnostní třenice, rakouský centralismus; v novější době nástup dravého positivismu,  jenž má na jedné straně lecos společného se skepsí doznívajícího osvícenectví, na druhé straně však reálného nebo spíše realistického pohledu na veškeré dění. Mladogramatická škola lingvistická, jež je dílčím ztělesněním tohoto myšlenkového směru, nás tu zajímá hlavně prosazováním kvantitativní metody a hlavně vírou ve ,,všemocnost'' dokladu. Zákonitosti toho kterého jazyka nebo projevu, jsou-li tu obtížnější místa, neznamená mnoho, jestliže odchylky nelze ,,doložit'' v jiných písemnostech z téže doby. Tento pohled, jenž, jak uvidíme, je dosti jednostranný, přetrvává v rukopisném sporu dodnes.

I když se s postupujícími lingvistickými znalostmi u obránců i odpůrců změnilo v důvodech i protidůvodech ledacos, přece zůstávají zásadní these oponentury stále tytéž: jazyk RZK, o nějž nám tu půjde vždy na prvním místě, se liší od ,,pravých'' stč. památek, pokud je známe. RK nelze umístit do 13. nebo 14. století, ač písmo na to ukazuje; RZ pak, který by měl písmem a duchem náležet do doby ještě daleko starší, nelze prý zařadit vůbec nikam.Jsou tedy tyto památky falsum z počátku 20.století. O autorství podvrhu, jenž prý měl zvýšit národní prestiž a sebevědomí v letech politického útisku, bylo donedávna dosti jednotné mínění. Oba rkpy prý složil a napsal -- snad za pomoci jiných obrozenců -- Václav Hanka, tehdy mladý právník, později též filolog, vydavatel staročeských památek a někdy samostatně tvořící, arci průměrný básník. Nyní však pozorujeme snahy pojmout problém šíře a charakterisovat jazyk R jako ,,jungmanovský'' apod. Pokud však víme, nebyla za padělatele zatím označena žádná jiná konkrétní osoba.

Odpůrci vycházejí z tří různých -- a mylných předpokladů, i když je snad zvlášť nezdůrazňují. Předně: jazyk RZK je odlišný od ostatní staročeské literatury stylem a duchem. Odtud zaznamenáváme námitky proti jednotlivým výrazům i delším odstavcům, formulované např. jako ,,výraz moderní'', ,,nazírání naprosto nestaročeské'' nebo ,,krátké otázky a odpovědi jsou ve staré češtině neobvyklé'' atd. Dále: poukazuje se na jazykové anachronismy: ta neb ona forma je starší, jiná zase mladší než století pro R předpokládaná. A konečně se nepřihlíží k možným vlivům nářečí nebo i češtiny hovorové; jazyk, dochovaný v textech obecně uznávaných, se považuje (aspoň v otázkách Rukopisů) za jedinou přípustnou normu pro všechny oblasti Čech a Moravy, ba leckdy též Slovenska.

Stylisticky se Rukopisy od evangeliářů, žaltářů a kronik, ba od umělé prózy a poesie vůbec, lišit musí. Lze tu hovořit takřka o jazykovém dualismu, ba i o členění na ještě větší počet druhů řeči. Tak čteme u K. Moszynskeho, Kultura ludowa Slowian, Varšava 1986, str. 756 i jinde, že srovnáním písemnictví ruským, srbochorvatským,  finským atd. lze zjistit největší rozkvět epiky v 10. až 12. století, neboť zpěvy o událostech té doby mají nejvyšší úroveň. Toto údobí trvalo 400 let. Zde citována další literatura (Murko , Maretič, Subotič,  Banaševič ). Obdobný vývoj se pozoruje u Arabů, národů kavkazských i turkotatarských; písemné sbírky pořízeny ovšem později. K těmto otázkám i další autoři: A. M. Pančenko , Sborník ,,Literaturnyje svjazi drevnich Slavjan'', Leningrad 1968, str. 6 nn.A.B.Lord , The Singer of Tales, New York 1971, str. 206 nn; D. S. Lichačev, poetika drevnerusskoj literatury, Leningrad 1967, str. 87 nn; T. Milewski, Sborník ,,Pochodzenie polskiego jezyka literackiego'', Vratislav 1956, str.62 rozeznává tři zdroje vzniku polštiny: jazyk náboženský, kancelářskou prózu a jazyk literární, pěstovaný recitacemi lidových zpěváků a ústní tradicí. Zdůraznit je ovšem nutno již zde, že tu nejde o řeč hovorovou, ale vypěstovanou a upravovanou celými generacemi slovesných umělců, i když v zásadě velmi konservativní. Obdobné stanovisko u T. Lehra -- Sp\lawinského, Jezyk polski, Varšava 1951, str. 189 nn. Ze starších autorů řešili tak problémy R např. F. Prusík , Osvěta 16, I., 1886, str. 559 nn. a M.Hattala, Obrana RK, Praha 1911, str.27. Týž se vrátil k těmto otázkám mnohokráte; poznamenali jsme jeden starší pravdivý postřeh z ,,Brusu jazyka českého'', Praha 1877, str.27 nn., že v útlaku feudálním i jiném lidová poesie nekvete, jak ukazuje příklad Černé Hory nebo Olonecka v severním Rusku. Skutečně také vzniklo jádro RZK dávno před počátky německé kolonisace v našich zemích. Instituce lidových pěvců -- igriců -- je doložena ve Velké Moravě, v Panonii, v západním Rumunsku. Svědčí o tom třeba obec Igram u Bratislavy, dříve Igrech (v roce 1244), totéž nebo podobné MJ u Balatonu a v severním Maďarsku (2x). Maďarský tvar ,,igric'' dosvědčuje, že Slované pěstovali lidovou poesii od pradávna, ještě v době jerů. O tom J.Stanislav, Slawische Namenforschung, Berlín 1963, str. 23. V dobách národního rozkvětu a rozmachu kvete vždy i původní literatura; řeč a náboženský vývoj, tedy intenzivní duševní život, klade ve stupnici hodnot na jedno z prvních míst též G. Krek , Einleitung in die slawische Literaturgeschichte2, Štýrský Hradec 1887, str. 477 nn. Jak se lišil tento jazyk od pozdější umělecké tvorby, dokazuje příznačně tento detail: u Klareta VII, 2387 je ,,úterý'' považováno za ,,den třetí'', neboť počítal týden od neděle a naprosto už nevěděl, že ,,úterý'' souvisí se ,,vtor7'', ,,vter7'' (je i v RZK ve významu číslovky)  a že je to den druhý. Běžná praxe se rozhodla pro pračeské nebo praslovanské počítání, nikoli pro novotvar Klaretův.

Nyní ke zdánlivým dobovým nesrovnalostem jazyka R. Ukázali jsme již v předešlém odstavci a také v úvaze o ,,incipitech'' RK, že něco jiného je doba opisu než doba složení a přednesu písně. Hláskosloví se ovšem mění, neboť jinak by byl text posluchači velmi obtížným, nesrozumitelným a nereprodukovatelným. Vidíme, že v RZ již nejsou jery  a nosovky,  ba že je tu náběh k přehlásce; původní verse rkpu byla značně odlišná, jak tušil již J. Brandl, Obrana Libušina soudu, Brno 1879, str. 18. Proti hláskosloví jsou však ostatní mluvnické kategorie daleko houževnatější. Proto je obraz deklinací, konjugací, tvoření slov  -- sufixy a prefixy  -- daleko archaičtější, proto je starobylý i slovný výraz, ač ovšem mnoho slov se udrželo podnes. Proto se také zdá jazyk R někdy ,,příliš snadný'', od staré češtiny odlišný, ale jsou i případy básníkových, lépe pěvcových neologismů. Sem řadíme ,,srdice'' ve Sbyh., rozšířené o slabiku z důvodů metrických asi tak jako ,,věrinyj'' v ruských bylinách.

Ostatně není dobový rozdíl mezi vznikem literárního díla a jeho písemným záznamem nic ojedinělého, omezeného jen na R. Ačkoli patří život Jana Husi  ještě převážným dílem do 14. století, nenacházíme v jeho spisech kromě občasných citátů z motliteb atd. žádná jednoduchá preteria, protože aoristy  a imperfektum  ve 14. století již takřka neexistovaly -- v hovorové řeči; nicméně jsou tyto formy hojné ve stč. spisech té doby a najdou se ještě v 15., ba i v 16. století. Také jiné texty skýtají obdobné problémy. Vzpomínám maně na závěry homérskych veršů ,,patéri hó'', kde je nutno při recitaci a při četbě akceptovat za slabikou ,,ri'' skupinu souhlásek, neboť se zpívalo ,,pateri svó'' nebo i ,,svói'' -- otci svému. Mimochodem: stará řečtina zde modifikovala i ,,sv'' na ,,h'' s ostrým přídechem, slovanské jazyky ponechávají násloví tohoto zájmene dodnes -- jistě doklad jejich svébytnosti a starobylosti stejně jako duál  a jiné jevy.

Nejobtížtější z těchto problémů je krajová lokalisace RZ, RK i přidružených textů. Předně jsou na určité závěry příliš krátké; paralelních památek téhož žánru není, a tak jsme odkázáni jen na onomastiku, na usuzování z analogií  a na závěry, jež plynou nebo mají plynout z české dialektologie. Ta však není v naší -- bohemistice na žádoucí úrovni. Badatelé tu vycházejí v podstatě z uznaných stč. textů a vzniká dojem, jako by byla nářečí něčím pozdním, tvořeným pod silnými vlivy němčiny, maďarštiny a polštiny. Pokusy o starší kontinuitu nacházíme u Trávníčka, částečně též u Cuřína, Běliče aj., ale je tu co dohánět, abychom dostihli učence sovětské (i ruské), polské, jihoslovanské i slovenské. Vývoj byl ve skutečnosti opačný, než jaký vyčteme např. u Gebauera. Dialekty se s rozvojem civilisace a politické centralisace nešíří, ale naopak mizejí (A. Erhart, Úvod do obecné a srovnávací jazykovědy, Praha 1973, str. 162 nn). Pro 14. století máme opět Hus ovo svědectví (u F. Zákrejs e, Osvěta 16, I, 1886, str. 349), že se v každém české kraji mluví jinak. U RK se jeví silné vlivy ,,východní'', kraje starých Chorvatů na území českém i v dnešní Polsku (Kosmova ,,altera Chrovati'' ). U RZ je vše nejisté, lze jen konstatovat rozdílnost jazyka od RK; pomýšlím dokonce na nářečí jihočeské. Rozumí se, že i označení jazyka RZ jako ,,východního'' je jen rámcové a snad i nepřesné, neboť nemůžeme ani zdaleka stanovit přesnější isoglosy;  snad podrobnější lingvistický atlas v budoucnu některé otázky zodpoví. Že severní a východní Čechy byly osídleny i jinými kmeny než ryze ,,českými'', bylo dávno zjištěno, aniž byly z věci vyvozeny jaké důsledky pro naše texty. Tak přiznává J. Zubatý, Studie a články II, Praha 1954, str. 331 nn. existenci jiného nářečí (řeka ,,Toplá'' místo ,,Teplá'') a podle A. Lamprecht a, Čs. přednášky pro mezinárodní sjezd slavistů, Praha 1968, str. 147 se počíná slovenština od češtiny diferencovat až od 13. století; dodáváme ovšem, že v obou částech dnešní ČSFR byly tehdy jistě velmi složité jazykové poměry. Podle V. Uhlár a, O póvodě a o najstaršom vývine slovenčiny, Jazykovedné štúdie 14, 1977 str. 47 (Bratislava) sídlili Chorvaté vedle území na Jadraně i ve Slezsku, podél Visly a v Pováží!

O předpokládané ,,východní'' provenienci RK pojednáme podrobněji v kapitole o hláskosloví. Zde aspoň některé příklady na zásahy ,,Severního pomezí moravskolslezských nářečí'' (podle stejnojmenného spisu J. Skuliny, Praha 1964). Tyto jevy zřejmě zasahovaly dále na západ než dnes; styčné body s RK pozorujeme v těchto případech: při ,,r,l'' se neuplatňjí svarabhaktické vokály;  penultimový přízvuk  (Sbyh., Róže, Záb. Čest.); tvary ,,tuří hlava, večerní tma'' místo ,,-ie''; neupúščej v RK jako ,,dej, dělej'' (ne ,,-aj''); ,,tři, čtyři'', ne ,,tří''; důsledné ,,sem'', ne ,,jsem''; dodnes přežívá tvar ,,nesemy''; formy jako ,,leťal, běžal''; ,,idu'' proti ,,jdu'';uderyl; vývoj nosovek -- uprostřed slov převládá ,,ie'', v závěru ,,á''; dodnes trvá skupina ,,šč''; vývoj od ,,sr'' ke ,,str'', jako v RK ,,střed, střebrn''; formy ,,ešče, ež'' a další. Různé migrace a přejímání těchto jevů nelze ovšem vyloučit. Porovnáme-li třeba St. Urbanczykovy  práce ke srovnání českých a polských překladů bible, nacházíme nemálo jevů, kdy se polština více blíží RK než středočeštině (adv. na -o, gen. fem. sing na -ej, občasné ,,pre - přes'', plnost vokálů u forem ,,biju, piju'', nepřehlasované ,,a'', poměr tvarů ,,čtyřidcěti - čtyřidsieti'', časování  ,,sem - jesm'', aorist  typu ,,pověch'' patřící k inf. ,,zvěst i'' v RK aj.).

Různá tato míšení mohla v RK pocházet jak z rozdílného původu jednotlivých skladeb, tak i z vlivů redakce -- konečného uspořádání sbírky. Ani zde nelze necitovat rozmanité analogie  z jiných literatur. Je obecně známo, že Homérova řečtina je směsí ionštiny,achajštiny a dórštiny; i v antických tragediích se jeví obdobná různorodost; nejinak je tomu i v písních srbochorvatských. pozoruhodné jsou analogie  se staroněmeckou Písní o Hildebrandovi (W. Groethe, Halle 1938). Zde nachází autor knížky vedle hornoněmčiny též dolnosaštinu, ač zlomek je velmi krátký; v Nibelungách (12. století) je vedle sebe duch křesťanství i pohanství, ale jazyk je starší (str. 8); potulné pěvce akceptuje autor na str. 9 i pro staré Germány; poukazuje na ,,staré formy dávné epické poesie'' (bez rýmů, s aliteracemi jako v RZK); výrazné frázování, epické ,,formule,  užívání textu k cvičebným účelům'' (možná i PV?). Píseň po dobu své orální i psané existence cestovala; skýtá hermeneutické potíže jako RZ a RK; obsahuje vpisky, z nichž některé byly připojeny až v 19. století (jako nešťastné Hankovy obtahy písmen) aj.

Pro MV doporučuji práce H. Schuster ovy - Ševcovy (např. v Nahtigal ově Zborniku, Lublaň 1977, str. 433), neboť se tu poukazuje na vzájemné vlivy jazyka sev. Čech, polštiny a lužičtiny.

Apriorně lze již nyní uvést důkazy starobylosti všech námi rozbíraných textů a zároveň vytyčit kriteria, dle nichž budeme postupovat. Pro původnost:

1.
Není tu ani jedno hrubé nedopatření proti staré češtině, jaké by skutečným padělatelům jistě někdy proklouzlo.
2.
správnost a důslednost jazyka, ověřená nikoli na jednotlivostech, ale ve vzájemných vazbách uvnitř té které mluvnické kategorie i mezi těmito kategoriemi.
3.
Rozdílnost RZ proti RK, ba i některých částí RK; nesouhlas jazyka mezi deseti potenciálními falsy, z nichž každé patří jinam;
4.
skutečnost, že ledacos, co bylo považováno za chybné, nedoložené a nemožné, se později nalezlo v památkách nepochybně pravých;
5.
neschopnost Hankova nebo kohokoli jiného na počátku minulého století vytvořit toto dílo po stránce básnické, jazykové, hmotné a i po stránkách jiných;
6.
Spornost a obtížnost některých míst, která dodnes nejsou jednoznačně vysvětlena, ba někdy nejsou srozumitelná vůbec;
7.
Analogie  RZK i dalších textů s jinými památkami téhož druhu a stylu, ať už slovanskými nebo neslovanskými a
8.
rozdílnost původní nebo překladatelské tvorby současníků nálezu  proti našim textům. Tyto důkazy, k nimž by bylo možno přidat ještě další, ale mimo rámec našich úvah (třeba to, že se žádný z ,,padělatelů'' nikdy k podvrhům nepřiznal, nebo ten jev, že je za falsifikátora odpůrci označován každou chvíli někdo jiný) jsme seřadili podle důležitosti. Důrazně upozorňuji, že jen první dva jsou přímé, ostatní jsou nepřímé. Proto budeme operovat vždy jen s důkazem 1), ostatně samozřejmým, a 2), kdežto zbylé buď ponecháme stranou anebo vyplynou z věci samočinně. Starší obrany operovali téměř jen s tvrzením 3) až 8) a dosáhly i tak dobrých výsledků. Odpůrci by ovšem museli uznat možnost neznámého génia nebo výskyt deseti neidentifikovatelných učenců, kteří by na počátku minulého století nebo dokonce v závěru století předminulého tyto texty zfalšovali bez naděje na hmotný zisk a s risikem, že podvod vyjde najevo a zdiskredituje nejen je samotné, ale i celé české obrození.

Jak již doporučil nejuvážlivější protivník RZ a RK V.V. Jagič  je nutno se při každém nesnadném slově nebo textu ptát asi takto: Je to správně? Je to jinde doloženo? Je to odchylka od dosud známých skutečností jazykových? Jestliže ano, zapadá příslušný jev do celkového systému jazyka památky? Lze ji vysvětlit krajově, dobově, nářečově nebo jako básnickou licenci? Je to odněkud převzato -- odkud, proč? Znovu se odvolávám na vnitřní důslednost jazyka. Kdybychom našli v RK třeba slovo ,,húžě'' (houžev) místo ,,úžě'', které tam je, způsobilo by nám to náslovné ,,h-'' více starostí než pověstných tisíc a více námitek Flajšhansových, protože jazyk RK nemá prothesi tohoto typu, užívá výhradně ,,j'' z důvodů, jež později osvětlíme. Ale odpůrci by si byli až podnes sotva všimli této anomalie, jim stačilo, že je ,,húžev'' atd. v normálních staročeských spisech doložena. Dosavadní práce odpůrců RKZ na jejich na jejich problémech nás neuspokojuje. Protože však nelze uznat, že by zasloužilí učenci, kteří za sebou nechali mohutné, úctyhodné a stále hledané dílo v jiných otázkách, pracovali na našich textech v hlubokém ,,útlumu'', je nutno uznat, že příčiny jejich nezdaru tu byli asi jiné než odborné. V našem pojednání se budou jejich různá nedopatření, ba i hrubé omyly neustále opakovat. Na tomto místě podáme jen několik zvlášť výrazných důkazů.

Tak zjišťujeme, že se namnoze nedbalo kontextu, četlo se povrchně. ,,Vet''  bylo bráno za ruské ,,vot'', ač je to staročesky ,,záruka,slib, rukojmí''. Podle Kopečného (ES) je slovo ,,vesná'' (tak!) převzato z ruštiny, a to Hankou, ale v RK je ,,vesna'', neboť adjektiva by bylo úzu jazyka RK v genitivě  ,,vesnej'', je však ,,vesny''. J. Zubatý (I, 1, str. 287) tvrdí, že v Čestm. je dvakrát ,,záhé '' ve významu ,,časně ráno'',ale v kontextu čteme právě ,,z jutra záhé '' a ,,záhé  před sluncem '', tudíž ve správném a žádaném významu ,,zavčas''. Týž učenec se pozastavil nad spojením ,,Lumír,  ký biéše pohýbal'', jako by tu ,,ký'' bylo relativní; je to však věta zvolací nebo smyslem výsledková: ,,jaký to byl hýbatel'' -- nehledě k tomu, že by si takový protirukopisný projev vyžadoval řádného rozboru všech vět toho druhu, ať už uvozených původními demonstrativy nebo interogativy. Jindy vidíme nesprávné ztotožňování textu s Hankovým vydáním nebo mylným čtením. Křiklavý případ nalézáme v Machkově ES, kde se tvrdí, že ,,brv'' je Hankův výtvor ve významu brva, řasa, ač v MV je správně ,,brvi '', ,,birui'', t.j. obočí, supercilia, pravděpodobně duál  k praslov. ,,bry'', kdežto řasy jsou rovněž v MV jako ,,tegmina oculorum''. Jindy jsme svědky dvojího lokte, jakým se měří RZK proti jiným uznaným textům. Tak třeba nejsou námitky proti slovesu ,,hovořiti'', ale za nedoložené nebo nemožné se považuje slovo ,,hovor'', ač sloveso je zřejmě postnominální; kromě toho uznává Zubatý bez rozpaků (I, 1, str. 252) pro starou češtinu slova ,,gorazd7'' i ,,gorazditi'', protože mají oporu v MJ Horažď ovice. Jindy se učenci ani nepodívali do Gebauerova stč. slovníku  (ostatně velmi neúplného). Tak čteme u Machka, že ,,četný''  je slovo utvořené Hankou, ač je i jinde doloženo, byť i ve významu ,,aritmetický'' (odvozeně, nepůvodně). Totéž platí o ,,nedoloženém'' nechvalný v RZ.

Ještě horším nešvarem je opravování stč. textů tak, aby rukopisné čtení hovělo ,,oficiálním'' názorům a aby nemohlo být oporou RZK. Tak má Gebauer ve své HM (III, 2, str. 173, 295, 10, 12, 131, 100 a 150; dále HM III, 1, str. 465; viz též autorův Stč. slovník s. v. ,,hod'' a ,,dajati'',  k tomu i Mareš , Pravda, str.167) tyto svévolné konjektury:  ,,táhnúc'' místo ,,tahúc'', dvojice ,,věsti'' a ,,věděti'', 2. os. sing. na ,,š-li'' místo ,,-ši'', 3. os. sing na ,,-t'' vykládána jako vysvětlovací ,,ť'' bez ohledu na vhodnost nebo nevhodnost této interpretace, četlo se ,,davše'' za ,,dáše'', ,,vyběhšie'' za ,,vyběhšá'',,,vytřes'' místo ,,vytrže š'', ,,proč je'' místo ,,proče'', opuštěn doklad ,,hodovóv'', za omyl prohlášeno sloveso ,,dajati'', čteno ,,gménu'' místo ,,gunu'', t. j. ,,junu'' aj. Je třeba i pranýřovat nešvar, že se některých nových objevů nevyužilo pro účinnou obranu RZK. Přitom jsou ovšem obránci snad ještě více vinni než odpůrci. Tak třeba opouští Machek ve svém ES2 starý výklad o husitském původu slova ,,tábor '', ač toto hledisko ještě nekompromisně zastával v I. vydání Slovníku; vztah tureckého ,,tapqur'' je již v pozdější publikaci konstatován. Někdy se pochybovači sami zaplétají do vnitřních rozporů. ,,Padělatel'' se jeví hned velmi hloupý, hned velmi zchytralý; jeho jazyk je jednou ,,jazykovou strakatinou'', jindy ,,ideálním rajským stavem gramatiky'', jakého nikdy nebylo a nebude. Falsátor se buď otrocky drží nauk Dobrovského nebo si počíná nadmíru ledabyle, míchaje do staré češtiny slova polská, ruská, chorvatská. Někdy byly dokonce přednosti jazyka R vykládány jako chyby. Např. Fajšhans vydával za ,,nemožné a nedoložené'' formy jako v ,,borečce'', instrum. ,,koni''  a norm. plur. ,,muži, vlci '',  i když tu nalézáme tvary paradeigmatické, jež můžeme číst v jiných historických mluvnicích, jako stsl. a dalších. Pranýřovat musíme i podivný postoj Flašhansův: z obránce se stal odpůrcem, potom znovu obráncem a ještě jednou odpůrcem; to, co v devadesátých letech minulého století jako námitky vyvracel, obnovoval opět ve svých ,,Poznámkách'' k vydání R z roku 1930 jako nevývratné důkazy proti R.

Jiným zcela nevědeckým počínáním bylo hledání t. zv. ,,koincidencí chyb'', jichž našel hojný počet právě Gebauer. Podstata této argumentace, kterou G. častěji ústně i písemně formuloval, byla tato: v RZ a RK jsou tytéž chyby, kterých se dopouštěl Hanka ve svých vydáních stč. spisů nebo ve svých publikacích vůbec před nálezem  R. Gebauer kladl na tuto domnělou skutečnost větší důraz než na rozdílnost jazyka samotnou, přiznávaje, že starou češtinu nemůže všechnu znát, že by se mnoho námitek proti R dalo vysvětlit, že by vážily málo nebo nic. Flajšhans toto počínání již ve své Obraně RK v roce 1896 porazil nebo oslabil a také Komárek se proti němu obrátil ve Sborníku jako proti něčemu neprůkaznému, snadno napadnutelnému. Zde však zůstala i druhá strana hodně dlužna svým povinnostem. Vyvracení námitek, ať z koincidencí nebo z jiných tvrzení plynoucích, mělo sice svou obrannou logiku, ale věc by byla vyžadovala hlubší rozbor. Kdyby si byli obránci bývali vzali k ruce starší jazykovědné příručky, byli by objevili nesčetně příkladů, jak naše texty užívají správnějších forem a řídí se přesnějšími zákonitostmi, než jsou v knihách Dobrovského, Hanky, Jirečka, Vaška, ba i Gebauera a Flajšhanse. Tak třeba z Hankovy ,,Mluvnice jazyka českého, zpracovaná podlé Dobrovského'' (Praha 1831) se m.j. dovídáme: ,,Češi, vážněji Čechové'' (v RK je ,,Češie'');  ,,prsi nebo prsové'' (v RK duál ,,prsy'');  ,,bohovóm, Tatarovóm '' prý zastaralé, ač ,,Sládkovům, Vítkovům se ještě slýchá'' (výše uvedené tvary jsou sice v RK, ale nelze je pokládat za původní); ,,od slez'', libozvučnější než ,,od slz''; dativ ,,dceři'' od ,,dci'', ale gen. ,,dceře'' od ,,dcera'' -- neznal skloňování er-kmenů. Uznával vzor ,,slovo'', ale ne jako es-kmen. Učí ,,koňmi'' nebo ,,koními'', ale v RK je též ,,koni''.  Podle ,,znamení'' se prý skloňovalo i ,,paní, Jiří, sudí'' -- tedy úplný zmatek ve vzorech. ,,Česť'' místo ,,čásť'' -- smísil obojí. Učil ,,zastaralé veš'', ač v RK je nutno číst ,,ves''. K ,,táhnouti'' užíval tvarů jako ,,odtáhnutý''. Nevěděl ovšem nic o původnějším stč. participiu,  vyjadřovaném zvratnými slovesy, jako v EJ ,,aby nevyvregli sě'', a domníval se, že obraty jako ,,kterýž sě obřezuje'' vyjadřují, že činnost koná někdo jiný. Mluví proti vypouštění spon u participiálních  vazeb. Nezná přechodníky  typu ,,vladú ... vladyku si vyberúce'', žádá tu ,,vybravše'' jako dnešní gramatika, ale v RK i v RZ platí tu pravidla zcela jiná. Časovou spojk u ,,než'' má za novotvar místo ,,prve,dřéve než'', ale skutečnost je opačná, jak ukazuje právě RK. Neví nic o případech, kde byl přípustný nebo nutný ,,záporný akusativ '' a vyžaduje i takové genitivy  záporové jako ,,nemám zubů''. Celkem správně uvádí stč. vazby jako ,,otběhnauti cíle'', ale v Jar. je odchylné a často nápadné ,,otstúpi naděja křesťany''. Zná ,,hověti'', ale ne ,,hoviti'' jež je v Čestm. Beze všeho uznává hrubé latinismy jako ,,ty se živ býti stroj'', v našich textech není ani jeden. Učí, že předložky  ,,ku'' se užívalo jen před ,,b'' a ,,p'', v krajním případě před ,,k'' (ku konci), tedy zcela jako Gebauer a jeho škola; v RK jsou však výjimky. ,,U'' je prý takřka jen před retnicemi. Předložku  ,,po''   spojenou s dativem  nezná. Infinitivní  věty jako ,,trúby slyšeti znova'' (RK) přijímal jen po záporkách! Nevěděl, jaký je rozdíl ve slovosledu ,,mi sě'' proti ,,sě mu'', ač v RK je této jemné nuance správně užito. Tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat; nezná sklonění zájmene ,,s6'', jež se v našich textech vyskytuje i jako ,,sen'', ,,sien''  a ,,sij''. Není si vědom nenáležitosti tvaru ,,ten samý'' proti ,,týž'', ke slovesu ,,bodu'' tvoří infinitiv  ,,bústi'', časuje ,,žieti'' (ždímati, v RK aor. přižech) s užitím podivných forem ,,žď mu, ždal, ždat, ždíti''. Nejsou mu jasné dvojice sloves jako ,,váznouti - viezti''; ,,vím'' prý povstalo z ,,vědím'',,,věděti'' řadil do třetí slovesné třídy , neboť neměl tušení o athematických slovesech ; ze souhláskových deklinací tušil jen ,,přírostky'' ,,er, es, en'', neuvádí ani ,,neť, neteř'', ač je v MV; ,,zbaviti'' a ,,zbýti'' jsou mu slovesa etymologicky příbuzná, ,,počíti'' spojuje s ,,kojiti'', psal ,,vzívám'' místo ,,vzývám'' ke ,,zvu'', uznával nedokonavá futura jednoduchá jen po prefixu  ,,po'',   ač ve staré češtině jich bylo hodné i po jiných předponách, jak seznáme hlavně z EJ. Uváděl v této spojitosti jen ,,jeti, jíti, hnáti, vézti, nésti''. Nelišil aorist  a imperfektum  a časoval ,,kázach, káza, kázeš''; není tu ani plurál, o duálu nemluvě. Samozřejmě neznal nosovky,  ale domníval se, že v příčestích a v sunst. verbale  přechází ,,e'' v ,,a'' a naopak (početí -- počat). Soudil, že ,,vložiti'' je místo ,,vzložiti'', neznal chronologii spojek ,,ež'' a ,,jež'', říkaje ,,ež, druhdy jež'', tedy ,,druhdy'' správně (podle Gebauera atd.) místo ,,občas'', ač v RK znamená ,,kdysi''. Četl ,,ajta'' místo správného ,,aj, ta'', jak objevil teprve Seykora. A všechny tyto omyly, v roce 1831 ovšem omluvitelné, pocházejí z doby 15 let po objevu PV, RK a RZ.

Bylo by škoda nezmínit se o V. Svobodovi, který prý spolupracoval na padělcích. Zdařile vyvrátil toto mínění zejména O. Oščádal (,,O jazyku ...RKZ'', str. 21 nn), který poukázal na tyto ,,antikoincidence'': 

RK Svobodův překlad do němčiny
   
Dostúpichu mýta středem lesa und sie kamen in des Waldes Mitte
ni světi neiměchu keina Kunde dessen
niče neby prosto pre pohany nichts war sicher
srážajevě straně obě Beide Heere stürzen aneinander
vše, če plzno biéše was sich regen konnte
prudkost vyrazi Luděkem  unter L. stürmt ein mächtiger Schwarm
poždi, milá komm, mein Liebchen
vstane jedno slunce Jarmir leuchtet (velmi nebásnické)

atd. atd. To jsou nejkřiklavější, ale nijak ojedinělé příklady neporozumění předloze.

Ale ani daleko později nepronikli badatelé dosti hluboko do systému jazyka námi rozbíraných textů, ba projevovali neznalost i v povšechných věcech. Tak ještě A. J. Jireček ve svém ,,Nákresu stč. mluvnice'' (Praha 1870) mátl slabikotvorné likvidy  a jejich průvodní vokály s jery,  neznal jerové pravidlo, nevěděl o souhláskových kmenech substantiv na -tel, -an, -ín, ani o zákonistostech vývoje nosovek, nepronikl k funkcím sufixů a k zákonech o jejich užívání (-ce, -ice). Z ČČM 37, 1863, str. 113 se dovídáme, že J. E. Wocel  správně rozpoznal, že RZK mají náležité formy ,,o muži, o znamení'',  kdežto od 14. století se vyskytuje též analogické  ,,-u''. Ale Dobrovský  v roce 1818 tvrdil opak!

Různě bloudil také A. Vašek ve svém ,,Filologickém důkaze'', Brno 1879, ač měl -- podle Komárka -- velké znalosti staré češtiny. Jistě již proti starším odpůrcům a obráncům pokročil, ale přesto se dopustil v uvedeném spise např. těchto chyb: nevěděl si rady se slovesy ,,zaměsiti'' a domnělým ,,zaměšiti'' v RK; neznal sloveso ,,prnúti'';  ,,plzný''  spojuje s ruským ,,po16za'';

Nezná etymologii ,,bystrý '', neví nic o zásadách indoevropských jazyků při tvoření komposit; ani o adjektivech neurčitých v přívlastku a jejich funkci. Soudí, že aorist  a imperfekt jsou formy vidové; neuznává praesens historicum, nemá tušení o vývoji složeného perfekta, o pseudoparticipiích,   dialektickém vývoji nosovky  ,,e''; o chronologii záměny původního nominativu  akusativem  (meči -- meče), neumí vyložit odchylku ,,bohovóm '', záhadou je mu ,,rozhrušichu'',  ,,tábor '', ,,zapřieti ''; nezná předložku  ,,pre'', významy ,,dle'' a celý kompars této předložky,  nemá přehled o frekvenci spojek ,,a, i''. O různých nejnovějších objevech syntax e a hypersyntaxe,  jako je autonomost slova, vývoj k univerbisaci nebo slovosledné náležitosti, se tu nezmiňujeme, neboť i v Gebaerovi, Zubatém a jejich nástupcích jsou z toho jen náznaky. Celkem jsem napočítal ve Vaškově ,,Důkazu'' přes padesát nedomyšleností a hrubších omylů.

Ke ,,koincidencím chyb'' se částečně druží též útoky na RZK na podkladě paralel. Jinými slovy: pátralo se po zdroji něktarých básnických, ale jindy i zcela střízlivých obratů v R ve slovesných dílech z doby před nálezem.  Tak bylo shledáno množství styčných bodů s Ossian em, Kačič em, se starofrancouzskou poesií, s Jungmanem -- zde ještě poměrně nejseriosněji -- apod. Počet těchto ,,paralel'' nebo ,,Hankových vypůjček'' šel do set, takže tu získáváme klasický případ argumentace, vedoucí do absurdnosti, zvláště když uvážíme krátkost a troskovitost našich textů. Protože tyto úvahy patří spíše do literární stylistiky než do lingvistiky, omezíme se na úvahu co nejstručnější. Shody nebo obdoby, jež jsou vyjadřovány jen týmiž slovy nebo dokonce jen stejnozvukem -- homonymitou (i takovéto methody byly uplatňovány, např. Dolanský m) nemohou nic vážit. Rozhodující je duch, motivace nebo technika těchto obratů -- a zde uvidíme, že správně lišil Mareš  obrazy v RZK, které vyplývají za skutečností viděných, proti mnohomluvným tropům myšleným, převládajícím v novodobém romantismu nebo tzv. preromantismu. Jiný zásadní rozdíl spatříme v tom, že pěvci RZK postupují ve svém líčení nebo popisu vždy přímočaře v prostoru nebo čase, kdežto umělí autoři nešetří tohoto pravidla.

V ,,Poznámkách'' snesl Flajšhans asi 80 paralel k RZK, kdežto Komárek ve Sborníku jich má jen 56, a to výhradně jen ze ,,Ztraceného ráje'' Milton ova, přeloženého Jungmanem. K. si tedy správně uvědomil zásadu, že ,,méně bývá více''. Přesto tu nacházíme ,,shody'' zcela běžné, obecné a tudíž neprůkazné jako ,,těžcí meči po bocéch jim visá -- po boku mu visel meč'' anebo naopak velmi vzdálené: ,,uderily zvuky bubnóv -- strážce udeří v troubu'', kde v prvním případě jde o nástroj bicí, v druhém dechový (nehledě k tomu, že výraz Jungmanův je vůbec podivný). Rozdílnost básnického vnímání RZK a Jungmanův osvětlí např. ,,paralela'' ,,srdce úporno  králu - srdce se nadýmá v zteklém úporu '', kde zejména deetymologisované  ,,zteklý -- vzteklý'' napadalo pro R vůbec v úvahu. Celkem lze říci, že rozbory odpůrců, soustředěné na RZ a RK a částečně i na památky přidružené, mají dnes význam a smysl potud, že je možno jejich vyvracením dojít k vyšší jednotě poznání textů. Podle klasické poučky dialektiky se sloučením these a antithese (negace) dospívá k synthesi.

To se zatím nepodařilo; ale vinu na tomto vývoji mají do značné míry též obránci Rukopisů. Předně nebyli zkušenými filology a namnoze se ani nesnažili, aby se jimi stali, nestudovali Gebauera i další odborníky, ať již z citových nebo jiných příčin. Tím se stávalo, že debaty sklouzly leckdy na pole nevědecké, neobjektivní. Dlouho se diskutovalo, zda znal nebo neznal ,,padělatel'' ten nebo onen staročeský spis, třeba české vydání ,,Milionu'' Marca Pola;  zda byl nebo nebyl s to zvládnout v té neb oné době umělecké dílo nebo více spisů, z nichž čerpal, zda měl k disposici nějakou čítanku a podobně. Vrchole m všeho byla spekulace, ,,kam se poděla Klicperova divadelní tabule'', na níž byl v nadpise hry ,,Zbihon'' jako inspirace podobně nazvané lyrickoepické skladby RK. Místo toho by bylo poznání Rukopisů jistě lépe posloužilo vysvětlení, zda je nutno číst ,,Zbyhoň'' nebo, jak my soudíme, ,,Sbyhoň '', t. j. člověk, který chce vše mít, ,,kořistník''. Viz dále naše úvahy k OJ v RZK.

Nelze se pak divit ani tomu, že např. F. Mareš  filologii počal podceňovat. Vyjádřil to známými slovy, že ,,dlouhá léta pracoval v oboru daleko těžším'' - patrně měl na mysli, že boj o R se nakonec stal sporem politickým, v němž zůstalo po odborné stránce snad jen usilovné pátrání po dokladech k ,,nedoloženým'' výrazům v R. Toto počínání, i když mělo -- viděno očima obrany -- svou logiku (neboť vyvrácené námitky, t. j. ,,obvinění'' postačí, užijeme-li analogie  se soudním procesem, k očištění nařčeného textu) dnes ovšem nepostačí, i když je nutno uznat sílu těchto dílčích prorukopisných argumentů v některých případech. Flajšhans jako obránce vyvrátil nebo oslabil mnoho Gebauerových námitek, ale zapomněl, že ,,činí-li dva totéž, není to totéž'' -- zcela akceptoval methodu svého protivníka, aniž si uvědomil, že se mu nikdy nepodaří odstranit všechny námitky, jde-li o jazyk v podstatě jiný, než byla uznávaná stará čeština. Kromě toho zavrhl již od počátku RZ a také ostatní texty Hankovi připisované. Této chyby se dopustili též badatelé -- pracovníci obrany (např. Seykora, jinak člověk neobyčejně pilný, svědomitý a bystrý ). Hlavním omylem však byly výpady proti EJ z pera Třeskova i Matouškova. Tendence tohoto boje proti uvedenému textu byly najevě: šlo o podvrácení Gebauerovy autority, který s počátku EJ hájil, a který měl být usvědčen z neschopnosti rozřešit otázku R na půdě lingvistické a filologické vůbec. Ze starších obránců byl odborně nejlépe fundován nesporné Hattala, jenž byl ovšem spíše typem synthetickým než analytickým. Jeho úvahy, naplněné leckdy břitkou ironií, ba přezíravostí vůči oponentům, si hledí spíše celku než detailů, v nichž viděl pouhé slovíčkaření, nikam v zásadě nevedoucí. Nevyznal se tedy, abychom tak řekli, v drobném prodeji svých znalostí, i když některé články, jak uvidíme, jsou dodnes hodnotné, takže se o ně lze opřít. Mám na mysli úvahu o zájmenu ,,ves'' a o partikulích v RZ a RK. Velmi cenná je též Brandlova obrana Libušina soudu, jejíž autor prokázal vedle lásky k věci, vedle skutečného nezištného idealismu, jímž se ostatně mohou honosit téměř všichni obránci R, i znamenitou sčetlost v archivních i folklorních materiálech. Brandl zůstával neprávem pomíjen proto, že se při obraně RZ opíral o RK, který tehdy byl mnohem méně podezírán.

Z novějších odpůrců se jen letmo zmiňuji o Trávníčkovi, který v podstatě nic nového neřekl, ale jehož HM je nutno doporučit proto, že se nespokojuje ,,středočeštinou'', ale přihlíží též k nářečím na území celé dnešní ČSFR. Ve třicátých letech byly na filosofické fakultě Karlovy university prosloveny k našim textům přednášky jednoho z nejvýznačnějších představitelů slavistiky. Protože jsem získal tyto materiály ,,z druhé ruky'', nelze uvádět jméno přednášejícího; ,,relata referimus''. Přednáška prý končila takto: ,,Ve svých hodinách jsem nastrojil na své odpůrce (t.j. na obránce) pasti, které možná sklapnou''. Snad tím byly míněny chyby a omyly, jež profesor do svývch skript vložil -- úmyslně.

S těmito způsoby příznivě kontrastuje Komárkův rozbor RZK ve Sborníku. Autor opustil, ba sám vyvrátil více než sto dílčích námitek, a třebaže zůstal pevně stát na posici odpůrců, jsou jeho slova vždy věcná a podnětná. To proto, že k jejich vyvrácení je nutno použít zbraní nejméně stejně silných, aby cíle -- t.j. pokud možno komplexního lingvistického rozboru inkriminovaných textů -- mohlo být dosaženo.