Jindřich Šohájek
PAMĚTI

RKZ.
Pamětí díl V., část 3.
Vzpomínky, úvahy a komentáře.
Čsl. společnost rukopisná.
V Praze, dne 19. dubna 1954.
(rukopis - 439 stran)

O b s a h:
Předmluva.
Kapitola I.   Materia instituta porro tractatur.
RKZ v době předmnichovské.
Čsl. společnost rukopisná v nové práci a nových bojích.
Jak "oslavovali" realisté Flajšhansovu sedmdesátku.
Veřejná výstraha doby.
Prof. Jan Jakubec zemřel.
Traktáty Jana Ev. Hanky do nekonečna!
Hovory s nemluvňaty.
Trampoty redaktorovy.
Bloudění "Samostatnosti".
Otázka hudebního večera.
Anonymní soutěže.
Radosti umrlcovy.
Po stopách byzantinismu.
Jak Němcová charakterisovala čs. archeology - vrstevníky.
Jarmil Krecar: Hledání včerejšího dne.
Přednášky prof. Vrzalíka.
Pekař po Masarykovi.
Rozuměl prof. Gebauer chemickému důkazu pravosti R-ů?
Padělky Havlíčkových dopisů?
Druhá část soudního sporu o stupiditě.
Dva nesmrtelní (prof. E. Smetánka a prof. A. Pražák).
Dozvuky soudního sporu o stupiditu.
Výročí geniálního falsatora.
Český Hulvátov a Kocourkov.
Bolestná vzpomínka.
Kultura a politika.
Na obranu prof. Flajšhanse.
Obrana ševců proti Nadševcům.
Povaha Václava Hanky.
Výstava děl akad. malíře Karla Rélinka.
Tempora mutantur.
RKZ konečně do škol?
Karmen jubylejní Jana Ev. hanky.
P.P.P. - Případ Paměti Přibyslavské.
Arnošt Sběřský: Redakční hovorna o RKZ.
IV. řádná valná hromada Čsl. Sp. Rukop. (18.1.1937)
Karel Jelk: Nová fronta proti RKZ.
Prohlášení prof. Vojtěcha o Havlíčkových dopisech a RKZ.
Polský učenec o RKZ.
Pařížská slavistická revue o RKZ.
Dozvuky Rélinkovy výstavy.
Zemřel univ. prof. dr. Josef Pekař.
Sociologický důkaz pravosti RKZ.
Boj o Karla Čapka.
Posmrtná vzpomínka na dra Jana Herbena.
Albert Pražák: O národní kulturu.
Doslov a komentář k Pražákově kritice ankety Nár. Listů o národní kultuře.
Odešli dva spravedliví dělníci na národa roli dědičné.
F. Trávníček: Rukopisy po stránce jazykové.
Jan Evangelista Hanka straší.
Zemřela velká žena - Renata Tyršová.
Bareš: Dvě padesátiletá rukopisná jubilea.
Pán Bůh dal, pánbůh vzal.
Nabroušení učenci.
Památce Františka Bartoše.
Deset let Marešových vědeckých method realismu.
Katedrové pašalíky.
Krakovská universita zasahuje do otázky Rukopisů.
Opět popěrač Rukopisů - tento s "historickým smyslem".
Nová obrana RKZ bojuje na dvě fronty.
Cyklus přednášek: Naše dnešní věda o otázce starých Rukopisů.
Universitas absurdua.
Do prvního kola.
Jan Slavík: Pohrobci obránců rukopisů.
Do druhého kola.
Do třetího kola - proti Rukopisům.
Realistické Waterloo.
Časopisy referují o přednáškách na filosof. fakultě.
Jan Slavík: Kdo odpovídá za rukopisné ubožáky?
Soumrak nad starší a mladou generací čsl. národa.
Počátek a konec jedné politické strany - Národní socialisté jindy a nyní.
Prof. Fr. Mareš: Strach z pravdy.
Polská práce o RKZ.
Cesty estetické kritiky.
Aprilové "vtipy" kulturní periferie.
Chvíle bolesti a beznaděje - Dr. Kramář zemřel.
Dr. V. Vojtěch: Aby bylo jasno.
Metody literární historie.
Pathologická sedlina.
Sancta simplicitas aneb umřel vtip.
O tom republikánském byzantinismu.
"Kapper" contra Siegfried Kapper.
Jak vzpomínají žáci na prof. Jana Gebauera.
Větrné mlýny prof. F. M. Bartoše aneb Donkichote RKZ pokračuje.
Profesor a student v diskusi o Rukopisech.
Hoši z Nemanic a od Berouna aneb Kolik nese vládnutí.
Nepřednesené dotazy na prof. Nejedlého o RKZ.
Nový Jungmann.
Bodhisatwa.
Vzpomínka na vážného obránce R-ů.
Vzpomínky a "oslavy" k jubileu 120 let od objevu RKZ.
Člověk míní - Pánbůh mění.
Z časopisů po smrti T. G. Masaryka.
Emigrantská drzost.
Dva pozdější neznámé plody inspirace z Rukopisů.
Záboj profesora Jos. Drahoňovského.
O té bráně "přes Vltavu".
Slavné jubileum - prof. Mareš - 80 let.
Ohlas Marešova jubilea v tisku.
Prof. Mareš o Leninově filosofii.
Jubileum nepřemožených Rukopisů.
Smutné konce odpůrců R-ů.
R. Jakobson: Pravost Slova o pluku Igorově.
Nové příspěvky k poznání díla V. Hanky.
Když chybí učený Flajšhans.
150 let od narození Jana Evangelisty Purkyně.
Legenda o Rukopisech.
Rok 1938 - Cesta českého národa na Kalvarii.
J.E.H.: Humorné mrtvoly hlas
Nejedlého "Lenin" a záchrana české vědy.
Reminiscence na dr. K. Kramáře.
Pokusy o boj za pravdou.
Mareš: Nepravdivé legendy o RKZ.
Slepá rána dra Fr. Schacherla - univ. chemika.
Jan Slavík: Masarykův boj proti padělkům.
Pravost tzv. Kristiánovy legendy.
Neznámý posudek čes. chemiků z r. 1935.
Zburcujeme svědomí národa?
Tiesus Vardas: Rukopisy jsou pravé.
Dokument úchylného realismu.
Některé dosud neotištěné traktáty Jana Ev. Hanky zachráněny.
Tisíc let českého jazyka.
Zvýšená činnost Čsl. Spol. Rukopisné.
V. valná hromada Čsl. Sp. Rukopisné (28.2.1938)
O dnešním stavu rukopisového sporu.
Tři doby země české.
TGM
Kozel zahradníkem.
O změnách v Národním museu.
JUC. Jana Pernerová: Tři důkazy o RKZ pro každého 1888-1938 "zvláště pro bývalé idioty".
Branná výchova a Rukopisy.
Byzantinismus až k šílení.
Pozdní poznání.
Ledový stín se vznáší nad zrazenou ČSR!
Rukopisná svatba.
L. Matoušek: Za pravdou Rukopisů.
Sokolský slet zvýšil naději k obraně vlasti.
Čsl. Rozhlas opět na protirukopisné frontě.
Niebelungenlied a Rukopisy.
O Hankově statečnosti.
Konec čsl. negativismu.
Válečný zpěv odpůrců RKZ.
O nesmrtelnosti hofratů.
Tiskový monstre-proces o "stupiditě" skončil.
Hlavy vzhůru!
Křížová cesta čes. národa na Kalvarii.
Nevěřme nikomu na světě širém, nemáme jednoho přítele tam.
I by lkanie.
Kapitola II.   Rukopisy RKZ po Mnichově.
100 let od narození Jana Gebauera.
Silná reakce v tisku na mnichovské neštěstí.
President dr. Ed. Beneš vzdal se úřadu.
Národní neštěstí mnichovské dle veř. mínění vinou Masaryka a Beneše?
Spravedlnost pro všechny.
Rukopisy, věda a ulice.
Edice Tři pruty Svatoplukovy.
Boj o Rukopisy.
Dva další hřeby do rakve "Osvobozenské Legendy".
Jiří Stříbrný: TGM a 28. říjen.
Krví a železem dobyto čsl. samostatnosti.
Boj o Masaryka.
Zemřel spisovatel Karel Čapek.
B. Říha: Alibi Václava Hanky.
Resignace prof. dra V. Vojtěcha.
Českému národu RZK.
Jan Šerý: Němci o naší historii.
Libuše v české literatuře.
Pozdní pokání.
Probouzení národní kultury.
Uměl básník Goethe česky?
Neblahá anketa o pravosti Ev. sv. Jana.
Kramářův soud nad Benešem.
Rukopisy v Pamětech dr. Karla Kramáře.
VI. valná hromada Čsl. Společnosti Rukopisné (1.3.1939)
O dvou záchrancích nešťastného národa.
O sbírání "vědeckých bot".
Doslov.
Seznam osobní a věcný.  (5 stran)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná