Seznam prací PhDr. Julia Enderse

  1970

 1. Evangelium sv. Jana, pravá památka stč. písemnictví.
 2. L.Matoušek-K.Třeska: Po stopách pravdy a podvodu. Praha 1939. Několik poznámek k filologické části publikace. 3 str.
 3. Evangelium sv. Jana a Čtenie zimnieho času. 16 str.

  1971

 4. Přízvuk a rytmus v rukopise Královédvorském a Zelenohorském.
 5. K stati Miroslava Komárka "Jazykovědná problematika RKZ", VII. část Sborníku RKZ - dnešní stav poznání, ČSAV. (PDF, 77 stran)
 6. Jazykový rozbor Písně pod Vyšehradem.
 7. K Hankově (?) interpolaci Legendy o sv. Prokopu z Rukopisu Hradeckého, 13 str.
 8. MPKV - opora starobylosti Rukopisů.

  1972

 9. Filologický rozbor glos Mater Verborum.
 10. Příspěvek ke skladební technice RK a RZ 26 str.
 11. Odpověď na lektorskou zprávu Prof. dr. F.Cuřína, DrSc., o práci dr. Enderse Jazyk Rukopisů ve světle dnešní lingvistiky.

  1973

 12. Nad Bednářovým přebásněním RZK (vyšlo v Praze 1961)
 13. Nový výklad některých sporných míst z PV.
 14. Úvod do lingvistického poznání RZ a RK a některých textů k nim přidružených. 25 str.
 15. Iktus v desetislabičných verších RKZ. Dodatek k úvaze o přízvuku a rytmu v RKZ. 5 str.
 16. Libušino proroctví - pokus o rehabilitaci textu i jeho nálezce. 11 str.

  1974

 17. Nadpisy "kapitul" - nehomogenní část RK.
 18. K výkladu červených značek v RZ. 5 str.
 19. Rasury a závažnější opravy v RK po jazykové stránce. 8 str.

  1975

 20. Jeden neprávem zapomenutý pramen ke zjištění genese českých žaltářů.
 21. Skutečné a domnělé písařské chyby v RKZ. (Příspěvek k textologii)
 22. Některé nové výtěžky z "Proužků" Rukopisu Královédvorského. 9 str.

  1976

 23. Textologický, lingvistický a částečně stylistický rozbor Paměti Přibyslavské.
 24. Nad knihou J.Dolanského "Záhada Ossiana v RKZ", Academia 1975.

  1979

 25. Několik poznámek k "Majestátu Šternberků" z roku 1661. 4 str.
 26. Staročeská Alexandreis, její nesměrné verše a poměr k RZ a RK. 15 str.

  1981

 27. JAZYKOVĚDNÝ ROZBOR RUKOPISŮ
  Jazykovědný rozbor rukopisu Zelenohorského, Královédvorakého a dalších staročeských textů s nimi spojovaných. Vydáno tiskem v nakl. NEKLAN 1993.
 28. Shrnutí jazykovědného rozboru RKZ

 29. Ke Královu posudku rytmiky RKZ. (O prosodii české I, 1923 nově vydáno, hlavně str. 153 nn)
 30. Poznámky k Zamfirescovu a částečně i Přikrylovu čtení nápisu na slovanské nádobce,
  nalezené dne 14.6.1932 na Špitálkách, č.p.1192, Staré Město, pohřebiště.

  1988

 31. ESTETICKÝ ROZBOR RUKOPISŮ
  Rukopis Zelenohorský a Královédvorský, vznik, styl a hodnota staročeské orální poesie.
  Vydáno tiskem v roce 1993 v nakladatelství NEKLAN.
 32. Shrnutí estetického rozboru RKZ

  1991

 33. Poznámky ke sborníku "Současný stav poznání" ARO, 1
 34. Rukopisy ve světle moderní jazykovědy

  1992

 35. Jan Gebauer a Rukopisy. 37 str.
 36. Pohanství a křesťanství Slovanů, zvláště českých.

  1993

 37. Rukopisy a Český jazykový atlas. 23 str. ARO 2
 38. Píseň vyšehradská. ARO 2
 39. Pavel Josef Šafařík a Rukopisy. ARO, 3

  1994

 40. Poznámky k Protokolům o zkoumání RKZ. 15 str.
 41. Oddělování slov a řádků v RZ a v RK. 13 str.
 42. Z činnosti ČSR. 3 str. ARO, 3
 43. Několik poznámek k paleografické stránce MPKV.

  1995

 44. Několik poznámek k písni o Beneši Heřmanově z RK.
 45. Co lze vytěžit pro RKZ ze Staročeského slovníku. ARO, 5

  1996

 46. Zlomek nejstaršího českého evangeliáře. (Spoluautor L.Skokánek)
 47. RKZ a trocha dnešní onomastiky ARO, 4
 48. A.Vyskočil: Znamení u cest. Recenze. 3 str.
 49. Překlad RKZ do současné češtiny.
 50. I.J.Hanuš: Die gefälschten böhmischen Gedichte..3 str. (O MPKV)

  1997

 51. Hlásky "i, î" a "j" v našich textech.
 52. K diskusi o RKZ, která probíhala při posledních veřejných přednáškách ČSR.

  1998

 53. Šafařík -- Šlosar. ARO, 5
 54. Palacký a RKZ. ARO, 5
 55. Co může zajímat přátele RKZ v Českém jazykovém atlasu díl druhý. ARO, 5
 56. Oni a já. Můj podíl na boji za pravdu Rukopisů.

  1999

 57. T.G. Masaryk a Rukopisy. viz též ARO, 5
 58. RKZ a Český jazykový atlas 3.

  2000

 59. Jedna z nových onomastických studií a RKZ.
  (Recenze knihy J.Pleskalové Tvoření nejstarších českých osobních jmen). 5 str.

  2001

 60. Ožívá útok na RKZ?
  (Recenze článku Taťány Polkové "Slovesná prefixace v RK".
  Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
  roč. XLVIII, řada jazykovědná (A)č.47, str. 143--155)

  2002

 61. O dvojím mylném názoru na RKZ

  2003

 62. Dodatek k textologii RKZ
 63. Východní původ RK. Nový důkaz pro každého.
 64. Pokus o lokalizaci děje písně "Záboj" v RK
 65. Sasík, ložíce, zbožíce, (a vlastice) v Rukopise Královédvorském
 66. Odpověď šifře J.Mz. (Mezník?) z ČČH 2, 1994, str. 355 - 366