PhDr. Julius Enders
( 13.4.1920 Čáslav   -  18.1.2005 Malá Morávka )


Samizdatové texty PhDr. Enderse:
-   1)   Evangelium sv. Jana, pravá památka stč. písemnictví.  (6.8.1970; 40 s.)
-   2)   L. Matoušek - K. Třeska: Po stopách pravdy a podvodu. Praha 1939. Několik poznámek k filologické části publikace. (říjen 1970; 3 s.)
-   3)   Evangelium sv. Jana a Čtenie zimnieho času. (listopad 1970; 16 s.)
-   4)   Přízvuk a rytmus v rukopise Královédvorském a Zelenohorském. (2.2.1971; 16 s.)
-   5)   K stati Miroslava Komárka "Jazykovědná problematika RKZ" Sborníku RKZ - dnešní stav poznání, ČSAV 1969. (10.4.1971; 68 s.)
- 5a)   K stati Miroslava Komárka ... (12.8.1972; 84 s. + Shrnutí 6 s. + Citace 6 s.)
-   6)   Jazykový rozbor Písně pod Vyšehradem.  (30.6.1971; 19 s.)
-   7)   K Hankově (?) interpolaci Legendy o sv. Prokopu z Rukopisu Hradeckého.  (5.9.1971; 13 s.)
-   8)   Milostná píseň krále Václava - opora starobylosti Rukopisů.  (11.12.1971; 27 s.)
-   9)   Filologický rozbor glos Mater Verborum.  (11.3.1972; 16 s.)
- 10)   Příspěvek ke skladební technice Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. (13.11.1972; 26 s.)
- 11)   Odpověď na lektorskou zprávu Prof. Dr. Frant. Cuřína, DrSc., o práci Dr. Enderse Jazyk Rukopisů ve světle dnešní lingvistiky. (16.12.1972; 11 s.)
- 12)   Nad Bednářovým přebásněním RKZ - Praha 1961.  (7.2.1973; 12 s.)
- 13)   Nový výklad některých sporných míst z Písně pod Vyšehradem.  (4.4.1973; 5 s.)
- 14)   Úvod do lingvistického poznání Rukopisu Zelenohorského a Královédvorského a některých textů k nim přidružených. (27.7.1973; 22 s. + Shrnutí 2 s. + Citace 2 s.)
- 15)   Iktus v desetislabičných verších RKZ. Dodatek k úvaze o přízvuku a rytmu v RKZ. (24.7.1973; 5 s.)
- 16)   Libušino proroctví - pokus o rehabilitaci textu i jeho nálezce.  (27.12.1973; 11 s.)
- 17)   Nadpisy "kapitul" - nehomogenní část RK.  (25.2.1974; 3 s.)
- 18)   K výkladu červených značek v Zelenohorském rukopise. (12.5.1974; 5 s.)
- 19)   Rasury a závažnější opravy v Královédvorském rukopisu po jazykové stránce. (18.12.1974; 8 s.)
- 20)   Jeden neprávem zapomenutý pramen ke zjištění genese českých žaltářů.  (4.6.1975; 7 s.)
- 21)   Skutečné a domnělé písařské chyby v RKZ. (příspěvek k textologii)  (20.8.1975; 9 s.)
- 22)   Některé nové výtěžky z "Proužků" Rukopisu Královédvorského. (11.11.1975; 9 s.)
- 23)   Textologický, lingvistický a částečně stylistický rozbor Paměti Přibyslavské.  (19.1.1976; 12 s.)
- 24)   Nad knihou J. Dolanského "Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském"  Academia Praha 1975. (5.2.1976; 18 s.)
- 25)   Několik poznámek k "Majestátu Šternberků" z roku 1661.  (23.2.1979; 4 s.)
- 26)   Staročeská Alexandreis, její nesměrné verše a poměr k RZ a RK. (12.5.1985; 25 s.)
- 27)   Jazykovědný rozbor RK, RZ a dalších stč. textů s nimi spojovaných. (1981; 704 s.)
- 28)   Rukopis Zelenohorský a Královédvorský, vznik, styl a básnická hodnota stč. orální poesie. (1988; 485 s.)

Texty publikované v Almanachu rkp. obrany:
Poznámky ke sborníku "RKZ - dnešní stav poznání"  (ARO I.; s. 10-17)
Rukopisy ve světle moderní jazykovědy  (ARO I.; s. 26-49)
Rukopisy a Český jazykový atlas  (ARO II.; s. 27-45)
Píseň vyšehradská  (ARO II.; s. 46-52)
-  Několik poznámek k Majestátu Šternberků z roku 1661   (ARO II.; s. 65-69)
Pavel Josef Šafařík a Rukopisy  (ARO III.; s. 2-12)
Z činnosti České společnosti rukopisné  (ARO III.; s. 61-68)
RKZ a trocha dnešní onomastiky  (ARO IV.; s. 2-10)
Šafařík - Šlosar  (ARO V.; s. 2-21)
Co lze vytěžit pro Rukopisy ze Staročeského slovníku  (ARO V.; s. 22-57)
Co může zajímat přátele RKZ v Českém jazykovém atlasu II.  (ARO V.; s. 64-79)
Palacký a RKZ  (ARO V.; s. 90-102)
T. G. Masaryk a Rukopisy   (ARO V.; s. 117-128)

Další rkp. texty PhDr. Enderse:
-  Ke Královu posudku rytmiky RKZ (O prosodii české, 1923).
-  Poznámky k Zamfirescovu a částečně i Přikrylovu čtení nápisu na slovanské nádobce nalezené 14.6.1932 na Špitálkách.
Jan Gebauer a Rukopisy  (20.5.1992; 37 s.)
-  Poznámky k Protokolům o zkoumání RKZ (15 s.)
-  Oddělování slov a řádků v RKZ (13 s.)
Pohanství a křesťanství Slovanů, zvláště českých.  (23.9.1992)
-  Několik poznámek k paleografické stránce MpkV.
-  Několik poznámek k písni o Beneši Heřmanově v RK.
Zlomek nejstaršího českého evangeliáře  (spoluautor L. Skokánek) (2.1.1996)
-  recenze A. Vyskočil: Znamení cest (3 s.)
-  Překlad RKZ do současné češtiny (31.7.1996).
-  I. J. Hanuš: Die gefälschten böhmischen Gedichte... (o MpkV, 3 s.)
Hlásky i, î, j v našich textech.  (14.8.1997)
-  K diskusi o RKZ, která probíhala při posledních veřejných přednáškách České společnosti rukopisné.
RKZ a Český jazykový atlas 3.  (13.7.1999)
-  Julius Zeyer a RKZ (13.12.2000)
Jedna z nových onomastických studií a RKZ.  (29.3.2000)
Ožívá útok na RKZ? (rec. článku T. Polkové "Slovesná prefixace v RK")   (31.3.2001)
-  O dvojím mylném názoru na RKZ.
Dodatek k textologii RKZ.  (30.4.2003)
-  Východní původ RK. Nový důkaz pro každého.
-  Pokus o lokalizaci děje písně "Záboj" v RK.
Sasík, ložíce, zbožíce, (a vlastice) v RK.  (7.9.2003)
Odpověď šifře J.Mz. (Mezník?) v ČČH.  (15.9.2003)

Ostatní texty PhDr. Enderse:
Oni a já  (můj podíl na boji o pravdu Rukopisů).
Dopis Dr. Enderse prof. Krejčímu  (k článku ve SLAVII - 15.2.1975)
RKZ - Zachované zbytky staročeské ústní poezie  (přednáška ve Dvoře Králové 1997)
Stručné shrnutí mého jazykovědného rozboru RKZ  (přednáška ve Dvoře Králové 1997)
Alois Vojtěch Šembera
Antonín Vašek

Publikace vydané nakladatelstvím NEKLAN:
Rukopis Zelenohorský a Královédvorský   (NEKLAN 1991)
Jazykovědný rozbor Rukopisu Královédvorského, Zelenohorského a dalších staročeských textů s nimi spojovaných  (NEKLAN 1993)
Rukopis Zelenohorský a Královédvorský  vznik, styl a básnická hodnota staročeské orální poesie  (NEKLAN 1993)

Další práce PhDr. Enderse:
Václav Just: Otevřený list Václavu Hankovi
Překlady z Aischyla ( Literární salon Dany Mentzlové):
-  Agamemnon
-  Oběť na hrobě
-  Peršané
-  Prosebnice
-  Upoutaný Prometheus
-  Usmířené Lítice
-  Sedm proti Thébám

Texty o PhDr. Endersovi:
Recenze J. Mezníka knihy Estetický rozbor RKZ (ČČH 1994)
J. Urban: PhDr. J. Enders pětasedmdesátníkem. (ARO 3, 1995)
J. Urban: Naši osmdesátníci. (ARO 5, 2000)
J. Šíl: Za Juliem Endersem (1920-2005) (DKnL 2005)
J. Šíl: Nekonvenční jazykovědec Julius Enders. (2006)
D. Mentzlová: Osobnost - Starý romantik. (2008)
Julius Enders. Sborník vzpomínek a statí. (ČsR 2010)

Ing. Urban:  Seznam prací PhDr. Julia Enderse


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná